Piatok, 18. október, 2019 | Meniny má Lukáš

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Obec Diviacka Nová Ves

Obecný úrad Diviacka Nová Ves

Popis

Počiatky osídlenia celej oblasti povodia riečky Nitrice, do ktorej prináleží aj Diviacka Nová Ves, spadajú do obdobia mladej doby bronzovej (1200 – 700 rokov pre Kr.). Z tohto obdobia pochádzajú pohrebiskové nálezy lužickej kultúry, ktoré dokladajú súvislejšie osídlenie celej oblasti. Sídla sa v tomto prostredí udržali až do čias Veľkej Moravy a miestne názvy a chotárne pomenovania, pochádzajúce z obdobia ranného feudalizmu, sú svedectvom súvislého osídlenia už v 12. storoč
Od začiatku 13. storočia sa v povodí rieky Nitrice, ktorú písomné pramene uvádzajú ako Nyitriche alebo minor Nitra, formujú nové sídla. Ich vznik súvisí s pôsobením Diviackovcov, jednej z vetiev veľmožského rodu Hont-Poznanskovcov, v majetku ktorých došlo pravdepodobne v druhej polovici 12. storočia k rozsiahlejšej deľbe. K potomkom Diviackovcov prináležia i ďalšie šľachtické a zemianske rodiny z horného Ponitria, ktoré za svojho predka považujú Blažeja z Diviak, uvádzaného v písomnostiach z rokov 1208 – 1210. Pre samotnú Diviacku Novú Ves majú najväčší význam rodiny Novoveskovcov (Ujfalussi) a Rudňanskovcov (Rudnay).

K najväčším sídlam tohto obdobia prináležali Diviaky a Diviacka Nová Ves, ktorá bola pôvodne kráľovským majetkom a označovala sa ako Devičie (sídlo v blízkosti opevneného hradiska). V prvej polovici 13. storočia síce Devičie spustlo, ale zásluhou rodiny Diviackovcov. Štefan, syn Akura, kúpil Devičie od Zoborského kláštora, čím prispel k novému osídleniu tejto lokality a vybudoval tu hlavné sídlo Diviackovcov.

Z chotára Diviackej Novej Vsi sa vyčlenili Vrbany, ktoré sa spočiatku označovali tiež ako Devičie. V roku 1271 sa uvádzajú ako terra Cosme de Deuek (zem Kozmu z Diviak). Kozmas bol synom Folkmara, ktorý bol vnukom Blažeja z Diviak. Neskôr patrila Rudňanskovcom, od 16. storočia Novoveskovcom.

Nové sídla v povodí Nitrice vznikali aj zahusťovaním jestvujúcich sídiel. Takto na pravom brehu Nitrice vznikla aj Somorova Ves, pôvodne označovanú ako Yokuth, teda Dobrá Voda. Prvá písomná zmienka o tejto lokalite je z roku 1348 a tvorila súčasť majetku zemianskych rodín Diviackovcov a ich potomkov.

V sporoch medzi Arpádovcami a Matúšom Čákom v období konca 13. a začiatku 14. storočia sa síce príslušníci rodiny Diviackovcov postavili na rozdielne strany (potomkovia Akura, vnuka Blažeja z Diviak, boli priaznivcami Matúša Čáka, Folkmarovi synovia, ktorý bol tiež vnukom Blažeja z Diviak, stáli na strane Ondreja III.), ale majetky si udržali v pôvodnom rozsahu a v roku 1321 si nechali potvrdiť držbu majetkov Karolom Róbertom.

Aktuálne hráme

Obec Diviacka Nová Ves na mape

Otvoriť mapu v novom väčšom okne