Streda, 20. október, 2021 | Meniny má VendelínKrížovkyKrížovky

Ján Bodnár hodnotí rok 2008

UŽ TRADIČNE vám na začiatku januára prinášame hodnotenie predchádzajúceho roka v meste Prievidza. Predkladá ho primátor Ján Bodnár. Prinášame jeho druhú časť.

Školstvo, voľný čas a šport
Základnými analytickými a východiskovými materiálmi pre zabezpečenie kvalitného a efektívneho výchovno-vzdelávacieho procesu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza sú „Koncepcia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza“, „Koncepcia športu na školách v pôsobnosti mesta Prievidza“, „Koncepcia ochrany a podpory detí a mládeže v meste Prievidza“. Zo strany odboru školstva bola venovaná zvýšená miera pozornosti pripravovanej a spustenej školskej reforme a školskému zákonu, ktorý nanovo zadefinoval školskú sústavu na Slovensku a zasadil náš vzdelávací systém do európskeho rámca.
Na území mesta sa nachádza 8 plnoorganizovaných základných škôl s počtom žiakov 3904, 11 predškolských zariadení s počtom 1062 detí, 1 centrum voľného času s počtom 978 žiakov v 46 záujmových útvaroch a 1 základná umelecká škola s počtom 849 žiakov v 4 umeleckých odboroch. Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na školstvo v roku 2008 na financovanie originálnych kompetencií predstavoval 105 mil. 167 tis. Sk. Na neštátne školy bolo vyčlenených 9 mil. 670 tis. Sk, čo predstavuje 90 % z nároku v zmysle zákona. V roku 2008 sa mestu podarilo získať formou intenzívneho rozporovania a uplatňovania si finančných nárokov voči Ministerstvu školstva SR prostredníctvom dohodovacieho konania ďalšie finančné prostriedky v celkovom objeme 8 mil. 945 tis. Sk. Okrem tejto sumy boli prostredníctvom osobitných žiadostí na MŠ SR mestu Prievidza pridelené mimoriadne finančné prostriedky na havárie vo výške 169 tis. Sk.
Hlavnými úlohami mesta v oblasti školstva aj naďalej zostávajú: podporovanie a využívanie informačno-komunikačných technológií (IKT) v procese edukácie na školách a školských zariadeniach, zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania pedagogických i nepedagogických zamestnancov na školách a školských zariadeniach, podporovanie a rozvíjanie medzinárodnej spolupráce škôl a školských zariadení, podporovanie práce s intelektovo nadanými deťmi a v neposlednom rade i skvalitňovanie technického stavu škôl a školských zariadení.
Aj v uplynulom roku sme podporovali vysoké školstvo – neziskovej organizácii Nadácia Vavrinca Benedikta Nedožerského mesto poskytlo finančnú podporu v objeme 1 mil. 393 tis. Sk a Fakulte riadenia Žilinskej univerzity, detašovanému pracovisku v Prievidzi, boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 50 tis. Sk. V tejto podpore budeme pokračovať i naďalej.
Mladý parlament sa už tradične svojimi aktivitami prezentoval na stretnutí s poslancami MsZ a primátorom mesta. V oblasti práce s deťmi a mládežou prijalo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi v roku 2004 Koncepciu ochrany a podpory detí a mládeže v meste Prievidza do roku 2007 a následne na roky 2008 - 2014. Táto vytvára podmienky pre prípravu Akčných plánov úloh vo vzťahu k deťom a mládeži na jednotlivé roky. V priestoroch CVČ na Ul. Novackého realizujeme zámer budovania ubytovne pre mládež, rekonštrukciu areálu na otvorený športový areál a niektoré iné.
Mesto Prievidza vynaložilo k 30. 11. 2008 na šport celkom 20 mil. 978 tis. Sk. Tieto finančné prostriedky boli použité na činnosť a aktivity športových klubov, predovšetkým Futbalového klubu Mesto Prievidza, Mestského športového hokejového klubu, Hornonitrianskeho basketbalového klubu, Zápasníckeho klubu, ale aj Mestského plaveckého klubu a ďalších.

Výstavba v meste
Odbor výstavby a regionálneho rozvoja zabezpečoval v roku 2008 v súlade s územným plánom a rozpočtom mesta vlastnú investičnú činnosť ako aj koordináciu súkromných a štátnych investícií v meste.
V roku 2006 sa začalo s výstavbou Zariadenia sociálnych služieb a denného stacionára na Ul. M. Rázusa. V súčasnosti je objekt odovzdaný do užívania v obidvoch etapách. Celkovo tu získalo nový domov 104 dôchodcov.
Rok 2008 bol ďalším rokom postupnej obnovy mestských komunikácií. V celkovej hodnote cca 8 mil. Sk boli opravené ulice: Športová, Podjavorinskej, Sitnianskeho, Vajanského, Kubíka a Šumperská. V rámci statickej dopravy boli obnovené alebo nanovo vybudované parkoviská v celkovom náklade cca 9 mil. Sk v počte 120 parkovacích miest vo viacerých lokalitách mesta. Nanovo sme vybudovali chodníky zo zámkovej dlažby na Bojnickej ceste, na Športovej ulici a Ul. V. Clementisa, Ul. Podjavorinskej a Ul. Gorkého v celkovom náklade 4,5 mil. Sk. Osobitnú pozornosť si zaslúži ukončenie obnovy Námestia slobody obnovou schodísk, vybudovaním oporných múrov, obložením pilierov osvetlenia, obnovou pešej zóny pred poštou a obnovou zelene v tejto časti. Združením finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a mesta vo výške 8,9 mil. Sk bol zrekonštruovaný Kultúrny dom v Necpaloch. Mesto v roku 2008 vypísalo architektonickú súťaž na riešenie nového cintorína s krematóriom. Súťaž bola uzavretá a v budúcom roku sa začne projektová príprava tohto zariadenia. V oblasti bytovej výstavby mesto umožnilo investovať súkromnému sektoru vyhlásením informačného memoranda. Prvý objekt so štyrmi bytovými jednotkami v tomto roku dala do užívania firma Progres, s.r.o. Bojnice. Pokračuje výstavba ôsmich bytových jednotiek firmou OSP, a.s. Prievidza. Výstavbu 48 bytových jednotiek na Ul. Palárika a Šafárika realizuje NORT Slovakia. Výstavba ďalších bytových jednotiek sa pripravuje.
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a regionálneho rozvoja zabezpečilo v roku 2008 schválenie aktualizácie územného plánu mesta Prievidza formou zmien a doplnkov. Oddelenie vydalo v priebehu roka viac ako 600 záväzných stanovísk a rozhodnutí.

Prezentácia
V spolupráci s Regionálnym združením cestovného ruchu horná Nitra sa mesto prezentovalo na výstavách, veľtrhoch a kontraktačno-výstavných trhoch doma i v zahraničí. Mesto podporovalo rozvoj turistických aktivít ako aj spoluprácu s Turisticko-informačnou kanceláriou, Združením pre rozvoj regiónu horná Nitra, Združením miest a obcí hornej Nitry a Informačným centrom mladých.

Oddelenie stavebného poriadku
Jedným z najnavštevovanejších je oddelenie stavebného poriadku, ktoré v roku 2008 vydalo takmer 1000 územných rozhodnutí, stavebných a búracích povolení, kolaudačných rozhodnutí, zmien užívania stavieb a oznámení k ohláseniu drobných stavieb. Oddelenie vybavilo 50 žiadostí o príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
Mestská polícia
Mestská polícia za svoje viac ako 17-ročné pôsobenie preukázala svoju opodstatnenosť a nezastupiteľnosť v štruktúre orgánov mesta Prievidza. Stala sa dôležitou zložkou zabezpečujúcou ochranu verejného poriadku, ale aj života a majetku občanov.
K 30. 11. 2008 sa v zmysle projektu „Bezpečné mesto Prievidza“ MsP podieľala na zabezpečovaní verejného poriadku a s tým spojených ďalších úloh prostredníctvom 46 príslušníkov MsP, 6 občianskych pracovníčok, 1 občianskeho zamestnanca, 8 zamestnancov – operátorov kamerového systému so zníženou pracovnou schopnosťou a správcu dokumentácie, ktorý je súčasťou projektu Chránené pracovisko. MsP zaviedla do praxe službu pre skvalitnenie komunikácie s hluchonemými a nepočujúcimi občanmi.
Príslušníci MsP zasahovali na základe núdzového volania na linku 159 v sledovanom období v 4219 prípadoch. K 30. 11. 2008 riešila MsP celkom 5952 priestupkov, z toho 3430 priestupkov v blokovom konaní, 1699 priestupkov dohovorom a 967 priestupkov prekročenia rýchlosti zistených ramerom. Kamerovým systémom bolo v sledovanom období zistených 1073 udalostí, z toho bolo 864 priestupkov, 1 trestný čin a 953 výjazdov. MsP v priebehu roka 2008 rozvíjala spoluprácu s mestskými políciami v okrese Prievidza, OO PZ Prievidza ako aj ostatnými oddeleniami OR PZ Prievidza ako na poli pracovnom, tak aj na poli športovom. Spolupracovala aj s Okresnou prokuratúrou, Okresným súdom v Prievidzi a exekútorskými úradmi. V roku 2008 MsP zorganizovala 5. ročník Dňa polície, armádnych a záchranných zložiek. Podujatie sa už tretí raz konalo v priestoroch letiska a zúčastnilo sa na ňom takmer 6 tisíc detí a dospelých.

Spoločnosti mesta
Mimoriadnu pozornosť si zaslúžia všetky spoločnosti, v ktorých má mesto Prievidza majetkový podiel, je ich zakladateľom alebo zriaďovateľom. Domov dôchodcov prešiel v období posledných šiestich rokov výraznými zmenami, ktoré prispeli k zlepšeniu kvality života klientov tohto zariadenia, ako i k zlepšeniu kvality poskytovaných sociálnych služieb v rámci mesta Prievidza. Rozpočet zariadenia predstavuje 31 mil. 637 tis. Sk. V stredisku na Ulici J. Okáľa bola zvýšená kapacita na 150 klientov, o ďalších 90 miest bola zvýšená kapacita spustením prevádzky v DD na Ul. M. Rázusa. Na toto nové zariadenie mesto preinvestovalo viac ako 81 mil. Sk. V januári 2009 sa pripravuje spustenie prevádzky v novovybudovanej časti DD na Ul. Rázusa. Súčasná kapacita tohto strediska v počte 62 klientov sa tak rozšíri o ďalších 28 miest. V roku 2008 DD predložil 10 projektov, z ktorých sa úspešne podarilo zrealizovať 3 – projekt so zameraním na stavebné úpravy zariadenia J.Okáľa ( 650 tis. Sk), projekt na vybudovanie oddychových zón pre klientov J.Okáľa (450 tis. Sk) a projekt na nákup osobného motorového vozidla pre potreby DD (450 tis. Sk).

Kultúra
Kultúrne a spoločenské stredisko (KaSS) v zmysle svojho štatútu od svojho založenia plní úlohy verejnoprávnej kultúrnej inštitúcie. Stalo sa partnerom mesta a mnohých organizácií pri organizovaní podujatí celomestského charakteru. V oblasti dovážanej kultúry zrealizovalo v roku 2008 29 podujatí pre viac ako 10 tisíc divákov. Ostatné podujatia organizované k rôznym výročiam a udalostiam mesta boli zrealizované v počte 31 a zúčastnilo sa na nich 20 215 účastníkov. Pre dôchodcov mesta zrealizovalo KaSS 3 podujatia pre 880 divákov. V oblasti klubovej činnosti Filmový klub ´93 pri KaSS uskutočnil 17 filmových projekcií a v októbri sa uskutočnil na Slovensku ojedinelý filmový festival Slovenské filmobranie, kde bolo premietnutých 6 slovenských filmov. V útvare Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka v troch pobočkách sa uskutočnilo celkom 181 podujatí pre 2742 čitateľov. Knižnice navštívilo viac ako 23 tisíc návštevníkov. Celkom bolo v KaSS v hodnotenom období zrealizovaných 2064 podujatí, stretnutí a aktivít, na ktorých sa zúčastnilo 92 228 občanov. Začiatkom roka 2008 začal vychádzať nový informačný bulletin Kam dnes s cieľom poskytovať komplexný obraz o kultúrnom, spoločenskom a športovom dianí v Prievidzi a Bojniciach.

Spoločnosti mesta
Prievidza Invest, s.r.o. zabezpečovala realizáciu prác v priemyselnej zóne Prievidza Západ I., ktorá je v súčasnosti kompletne pripravená na umiestnenie výrobných závodov. Celkovo boli zrealizované stavebné práce v objeme 180 mil. Sk (s DPH). S výstavbou areálu v priemyselnej zóne začala spoločnosť Kovospol Group, s.r.o. Prievidza. Začiatok stavebných prác na jar 2009 ohlásila spoločnosť Rübig, ktorá predpokladá začiatok produkcie vo výrobnom závode v druhom polroku 2010. Spoločnosť CNC Precision realizuje projektovú prípravu svojho areálu. V súčasnosti prebiehajú rokovania s dvoma slovenskými, jedným nemeckým a dvomi ruskými investormi. Pri aktívnom vyhľadávaní investorov mesto Prievidza a mestská spoločnosť Prievidza Invest, s.r.o spolupracuje so spoločnosťami Žilinská Developerská, s.r.o. Žilina, SARIO Bratislava, MH SR, Slovenská obchodná a priemyselná komora Bratislava, ako aj s obchodnými zastúpeniami SR pri veľvyslanectvách v rámci Európy. V roku 2008 bol ukončený prevádzkový objekt zóny a bolo doplnené jej pešie napojenie na mestskú obytnú štruktúru. Priemyselná zóna Prievidza Západ I. bola prezentovaná na medzinárodnom stavebnom veľtrhu CONECO 2008 a na medzinárodnom stavebnom veľtrhu Brno 2008.
Mesto sa aktívne podieľa na stavbe I. etapy obchvatu mesta Prievidza I/64 a aktívne pripravuje prvú etapu obchvatu mesta od priemyselnej zóny po komunikáciu I/50. V spolupráci s mestom Bojnice a Slovenskou správou ciest (SSC) koncepčne pripravuje II. etapu obchvatu mesta Prievidza. Zrealizované sú komunikácie a inžinierske siete podľa schváleného súboru stavebných objektov.
Unipa, s.r.o. ako 100 %-tná dcérska spoločnosť mesta Prievidza spravovala na základe komisionárskych a nájomných zmlúv majetok mesta a vykonávala verejnoprospešné služby na úseku verejného osvetlenia (VO), cestnej svetelnej signalizácie (CSS), ako aj na športoviskách – zimnom a futbalovom štadióne, krytej plavárni, vo fitnescentre v areáli viacúčelovej športovej haly a športovom areáli pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku. Zároveň je spoločnosť Unipa aj správcom digitálnej a technickej mapy mesta Prievidza, vlastníkom a správcom mobilnej ľadovej plochy a mobilného futbalového ihriska s umelým trávnikom, poskytovateľom kopírovacích služieb v Mieste prvého kontaktu MsÚ v Prievidzi, ako aj prenajímateľom parkovacích plôch, nebytových priestorov a pozemkov. V roku 2008 vynaložila spoločnosť na nevyhnutnú prevádzku, opravy a údržbu verejného osvetlenia finančné prostriedky vo výške 5 mil. 692 tis. Sk. Náklady na spotrebovanú elektrickú energiu verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie predstavovali 5 mil. 181 tis. Sk.
Ľadová plocha zimného štadióna bola využívaná na tréningovú a zápasovú činnosť v rozsahu takmer 2190 hodín. Futbalové ihriská boli využívané na tréningovú a zápasovú činnosť v rozsahu 2200 hodín. Unipa je majiteľom a prevádzkovateľom mobilnej ľadovej plochy od r. 2003. Ľadová plocha je k dispozícii verejnosti bezplatne približne 3-4 mesiace v roku. Výdavky na prevádzku, montáž a demontáž ľadovej plochy predstavujú v priemere 2 mil. Sk ročne. V tejto sezóne bola ľadová plocha osadená opäť na Námestí slobody v Prievidzi. Unipa je správcom digitálnej technickej mapy mesta Prievidza, ktorá poskytuje údaje o objektoch a inžinierskych sieťach na zadanom území. Informácie z digitálnej technickej mapy sú spoplatnené. V priebehu roka 2008 boli poskytnuté snímky cca 100 žiadateľom. V roku 2008 navštívilo krytú plaváreň na Ul. S. Chalupku 48 900 návštevníkov. Fitnescentrum vo viacúčelovej športovej hale navštívilo v roku 2008 v priemere 450 návštevníkov mesačne. V roku 2008 prevádzkovala spoločnosť Unipa 3 parkoviská: parkovisko na Dlhej ulici, parkovisko na Rastislavovej ulici (OD Prior) a parkovisko na Ul. Hlinku, čo predstavuje cca 250 parkovacích miest. Na všetkých parkoviskách sa nachádzajú parkovacie systémy. Koncom roka 2008 obstarala spoločnosť Unipa parkovací automat, ktorý je v súčasnosti umiestnený na Ul. T. Vansovej, kde je ďalších cca 50 parkovacích miest. Výsledky októbrovej kontroly v spoločnosti Unipa viedli k abdikácii jej konateľa a k vymenovaniu nového konateľa.
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (PTH) zabezpečovalo dodávky tepla a teplej úžitkovej vody v zmysle platných noriem a predpisov ako aj dohôd uzatvorených s mestom Prievidza. V roku 2008 spoločnosť pokračovala v zmierňovaní svojej aktivity na úseku investícií, kde prvoradou úlohou je dobudovanie ďalšej etapy diaľkového zberu dát. Objem vynaložených investičných prostriedkov predstavoval za 10 mesiacov tohto roka sumu 8 mil. 200 tis. Sk. Hlavnými úlohami investičnej politiky spoločnosti PTH, a.s. aj naďalej zostávajú: budovanie ďalšej etapy centrálneho dispečingu, realizácia prvej etapy diaľkového zberu dát, vybudovanie vlastného zdroja tepla, montáž meračov TÚV priamo v objektoch na základe žiadosti konečných spotrebiteľov. Spoločnosť dodáva teplo a teplú úžitkovú vodu pre viac ako 400 objektov vrátane zimného a futbalového štadióna, krytej plavárne, R.O.C. (Titaniku) a priemyselnej zóny Prievidza – Západ I. V oblasti cenotvorby spoločnosť pristupovala mimoriadne citlivo a prosociálne. V sledovanom období spoločnosť fakturovala konečným spotrebiteľom z dôvodu zvýšenia ceny plynu cenu vo výške 686,75 Sk/GJ, ktorá bola akceptovaná Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Trvalou snahou spoločnosti je udržať a rozšíriť klientelu s poukazovaním na výhody centrálnej dodávky tepla a teplej úžitkovej vody.
Dokončenie nabudúce.

Najčítanejšie na My Horná Nitra

Inzercia - Tlačové správy

 1. Mäspoma a Kellys Bicycles či Bivio a Minifarma
 2. Nechajte kryptomeny na Fumbi
 3. Ako zamestnať cudzinca: Čo musíte vedieť a na čo si dať pozor
 4. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch
 5. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie
 6. Ako ušetriť v domácnosti, keď ceny energií budúci rok stúpnu?
 7. 4 hi-tech inovácie, ktoré zmenia Slovensko
 8. Ako je na tom naša ekonomika? Začína sa konferencia #akonato
 9. Tiguan eHybrid: bežné problémy plug-in hybridov sa ho netýkajú
 10. Prichádzame o pamiatky? Obnoviť všetky by trvalo 180 rokov
 1. Stanovisko Asociácie moderných benefitov k TK RÚZ
 2. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 3. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 4. Ako je na tom naša ekonomika? Začína sa konferencia #akonato
 5. QSI International School of Bratislava
 6. Ako zamestnať cudzinca: Čo musíte vedieť a na čo si dať pozor
 7. Pestovateľské workshopy pre deti v Šamoríne
 8. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 9. Martinus vykupuje čítané knihy, spustil službu Knihovrátok
 10. Ako zvýšiť produktivitu vašej prevádzky?
 1. Stravovacie zlozvyky Slovákov. Odborníci radia čomu sa vyvarovať 22 458
 2. Ako budú tento rok vyzerať vianočné dôchodky a kedy ich vyplatia 13 506
 3. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov 8 155
 4. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie 5 257
 5. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 3 833
 6. Ako je na tom naša ekonomika? Začína sa konferencia #akonato 3 711
 7. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma 3 542
 8. Mäspoma a Kellys Bicycles či Bivio a Minifarma 3 316
 9. Prichádzame o pamiatky? Obnoviť všetky by trvalo 180 rokov 3 212
 10. V centre Bratislavy je na predaj 5-izbový apartmán. Takto vyzerá 3 210

Blogy SME

 1. Miroslav Makyta: Ako Taraba podliezol čiaru
 2. Samuel Zubo: Zlepšenie prístupu k voľbám MV SR odmietlo
 3. Tomáš Mihalík: Taraba vedel, čo robí. To je dokázateľný fakt.
 4. Štefan Vidlár: Asi moja prvá životná lekcia
 5. Rudolf Pado: Svetlana Belova k reforme národných parkov
 6. Viera Polakovičová: Kráľovná belcanta a koloratúry, slávna Slovenka Edita Gruberová zomrela v pondelok 18. októbra 2021
 7. Michal Páleník: Čo sa mení v exekúciách?
 8. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Milionári v MHD.
 1. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 27 153
 2. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 8 446
 3. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 6 584
 4. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 5 852
 5. Stanislav Martinčko: Chudoba v nedeľu na panské,do R.Soboty !!! 5 585
 6. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 4 101
 7. Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK: Homo Schizotikus alebo Ako sa mozog ľudský k schizofrénii dostal 3 833
 8. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 3 305
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Prievidza a Bojnice - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Horná Nitra

Kvapalinu AdBlue potrebuje až 90 percent autobusov SAD Prievidza.

Zisťovali sme, ako sa s tým vyrovnáva napríklad prievidzský dopravca, ktorého 90 percent autobusov AdBlue potrebuje.


1 h
Zásah polície v Prievidzi. Reprofoto.

Muža bez respirátora policajti najskôr vyviedli z budovy Klientskeho centra Okresného úradu v Prievidzi a následne ho za pomoci donucovacích prostriedkov spacifikovali. Zatiaľ čo verejnosť postup polície kritizuje, oni sa obhajujú a situáciu vysvetľujú.


3 h

Dnes v MY Športujeme aj o tom, ako sa darilo mladíkom v kvalifikácii na futbalové ME.


6 h

Bojničanka SILVIA VALOVÁ pretavila svoju tretiu účasť na slávnom Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach na polovičnej trati vo víťazstvo.


19 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Na trati Zvolen - Levice aktuálne vlaky nepremávajú.


a 1 ďalší 20 h

Odškodnenie vo výške 3 284 eur musí zaplatiť akciová spoločnosť SAD Prievidza žene, ktorá v decembri 2018 spadla na prievidzskej autobusovej stanici a zlomila si ruku.


SITA 19. okt

Protestnú akciu s blokádou cesty organizujú na podporu nemocníc.


19. okt

Môžu sa majitelia bytov brániť pred fajčiarmi na balkónoch? S otázkami sme sa obrátili na právnika, bytového správcu i realitného makléra.


18. okt

Blogy SME

 1. Miroslav Makyta: Ako Taraba podliezol čiaru
 2. Samuel Zubo: Zlepšenie prístupu k voľbám MV SR odmietlo
 3. Tomáš Mihalík: Taraba vedel, čo robí. To je dokázateľný fakt.
 4. Štefan Vidlár: Asi moja prvá životná lekcia
 5. Rudolf Pado: Svetlana Belova k reforme národných parkov
 6. Viera Polakovičová: Kráľovná belcanta a koloratúry, slávna Slovenka Edita Gruberová zomrela v pondelok 18. októbra 2021
 7. Michal Páleník: Čo sa mení v exekúciách?
 8. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Milionári v MHD.
 1. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 27 153
 2. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 8 446
 3. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 6 584
 4. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 5 852
 5. Stanislav Martinčko: Chudoba v nedeľu na panské,do R.Soboty !!! 5 585
 6. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 4 101
 7. Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK: Homo Schizotikus alebo Ako sa mozog ľudský k schizofrénii dostal 3 833
 8. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 3 305
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu