Streda, 8. február, 2023 | Meniny má Zoja

Ján Bodnár hodnotí rok 2008

UŽ TRADIČNE vám na začiatku januára prinášame hodnotenie predchádzajúceho roka v meste Prievidza. Predkladá ho primátor Ján Bodnár.

Vážení občania, rok 2008, ktorý bol druhým rokom štvorročného volebného obdobia, je už minulosťou. Dovoľte mi preto, aby som vám predložil odpočet práce primátora, poslancov mestského zastupiteľstva (MsZ) a zamestnancov mestského úradu (MsÚ) mesta Prievidza za uplynulých takmer dvanásť mesiacov.

Certifikáty kvality
Mesto Prievidza v roku 2004 splnilo podmienky zavedenia systému manažérstva kvality v zmysle normy STN EN ISO/EN 9001:2000 v podmienkach MsÚ a mestskej polície (MsP) a získalo certifikát kvality. V júni 2008 sa konal kontrolný externý audit, ktorého cieľom bolo preveriť, či certifikovaný systém manažérstva kvality pokračuje v plnení požiadaviek uvedenej normy v oblasti výkonu komunálnej správy a preneseného výkonu štátnej správy. Na základe výsledku vedúci auditor odporučil organizácii ponechať certifikát.
Tento pohľad zvonku na našu prácu neostal osamotený. Ako klienti sme dali posúdiť bonitu nášho mesta pražskej nadnárodnej spoločnosti Moodys Central Europe, a.s. To, ako my uspokojujeme nášho klienta - občana, posudzovala v samostatnom projekte spoločnosť EMMA International, s.r.o.

Poslanci
V roku 2008 sa uskutočnilo 13 zasadnutí MsZ, z toho 12 riadnych a 1 mimoriadne. Na svojich rokovaniach prijalo MsZ 496 uznesení, z ktorých 23 zostalo v sledovaní. Priemerná účasť poslancov na zasadnutiach bola 90,9 %-tná.
Mestská rada (MsR) s počtom 9 členov zasadala 29-krát, pričom prijala 532 uznesení, z ktorých bolo splnených 522. Naďalej sleduje 10 uznesení. Priemerná účasť na rokovaniach dosiahla 74,8 %. Všetky neúčasti na rokovaniach boli ospravedlnené.

Kontroly
Vytváranie účinného systému kontroly, ako aj organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho výkon sú jednou z povinností, ktoré mestu vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení pri výkone samosprávy. Vo vyhodnocovanom období bolo za 11 mesiacov roka 2008 začatých 25 kontrol. Z nich bolo 13 ukončených. Boli ukončené aj 3 kontroly, ktorých vykonávanie bolo začaté na základe poverení z predchádzajúceho obdobia. Z uvedeného počtu začatých kontrol sú vykonávané 3 mimoriadne kontroly športových klubov. Celkový počet ukončených kontrol tak dosiahol počet 16. Na základe vykonaných kontrol bolo za hodnotené obdobie prijatých 26 opatrení, ktorými bol odstránený nežiaduci stav a odstránené nedostatky a príčiny ich vzniku. Kontrolná činnosť bola uskutočnená v Mestskom úrade Prievidza, v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a v právnických osobách, ktorým boli z rozpočtu mesta poskytnuté finančné prostriedky. V rámci kontrolnej činnosti sa realizovala aj kontrola plnenia uznesení MsZ, pričom bolo v hodnotenom období skontrolovaných 32 uznesení, ktoré boli navrhnuté na vypustenie zo sledovania.

Strategický rozvoj
V roku 2007 vzniklo oddelenie strategického rozvoja mesta, ktorého hlavnou úlohou je aktívne vyhľadávať a spracovávať projekty a návrhy na projekty pre získavanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, ako aj z iných možných dotačných zdrojov. V roku 2008 bolo vypracovaných 51 projektov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky vo výške 55 mil. 724 tis. 136 Sk. Mesto kofinancovalo úspešné projekty sumou 2 mil. 927 tis. 340 Sk.
Mesto Prievidza prostredníctvom oddelenia pre strategický rozvoj v roku 2008 reagovalo na viacero významných výziev, v rámci ktorých malo možnosť získať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov a následne ich využiť na zlepšenie podmienok v meste. Najvýznamnejším operačným programom pre samosprávu je Regionálny operačný program, ktorý môžeme využiť na financovanie obnovy školskej infraštruktúry, infraštruktúry sociálnych služieb, posilnenie kultúrneho potenciálu, podporu a rozvoj cestovného ruchu, regeneráciu sídiel a opravy komunikácií. Mesto Prievidza v rámci tohto operačného programu získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 35 mil. 480 tis. 355 Sk na rekonštrukciu ZŠ Ul. Rastislavova. Ďalšie projekty sú v štádiu hodnotenia.
Úspešní sme boli aj v operačnom programe Vzdelávanie. Finančné prostriedky, ktoré základné školy získajú, smerujú k naštartovaniu procesov zabezpečujúcich všestranný rozvoj vzdelania, kreatívnosti, zručnosti a slobody osobnosti každého občana. V rámci tohto operačného programu získali základné školy nenávratný finančný príspevok vo výške 12 mil. 846 tis. Sk. Úspešnosť schválených projektov bola 75%-tná. Materské a základné školy sa aktívne zapájali do rozvojových projektov, ktoré vyhlásilo Ministerstvo školstva SR, vládne inštitúcie a rôzne nadácie. Úspešným projektom boli pridelené dotácie vo výške 744 tis. 674 Sk.
V operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia sme tento rok realizovali projekt zameraný na komplexný rozvoj vzdelávania zamestnancov MsÚ. Nenávratný finančný príspevok, ktorý mesto dostalo, je 6 mil. 653 tis. 107 Sk. Projekt s podobným zameraním na rok 2009 je v procese hodnotenia.

Komunikácia s občanmi
Oblasť komunikácie mesta vo vzťahu k občanom vychádzala z koncepčného materiálu schváleného na rokovaní MsZ pod názvom Komunikačná stratégia mesta Prievidza.
V sledovanom období sme komunikovali s občanmi v zmysle naplánovaných verejných zhromaždení. Vzhľadom na nižší záujem občanov o túto formu komunikácie sme ich počet v porovnaní s predchádzajúcim rokom zredukovali a v tomto roku sa ich uskutočnilo celkom 20 vo všetkých siedmich volebných obvodoch. Stretli sme sa na nich s viac ako 500 občanmi a zaznamenali sme takmer 200 podnetov.
V hodnotenom období sa uskutočnilo 46 stránkových dní primátora mesta, počas ktorých navštívilo primátora mesta, zástupcu primátora a prednostu mestského úradu 368 občanov mesta, ktorí predložili takmer 100 podnetov. Na riešenie podnetov a požiadaviek zo strany občanov sme zaviedli jednotný systém ich sústreďovania a vyhodnocovania. V roku 2008 sme zaznamenali 185 oprávnených požiadaviek, z ktorých bolo vyriešených 90. Najviac požiadaviek – 27 z celkového počtu 38, bolo vyriešených vo VO č. 4 (sídlisko Kopanice).
V rámci netradičných foriem komunikácie s občanmi sme pripravili 5-ty ročník Dňa otvorených dverí mesta, počas ktorého navštívilo pracovné i reprezentačné priestory mesta 320 návštevníkov.
V priebehu roka sme spolupracovali s regionálnymi i celoštátnymi printovými a elektronickými médiami ako aj s agentúrami TASR a SITA. Vo februári 2008 sa mesto Prievidza stalo spoločníkom Regionálnej televízie Prievidza, s.r.o. Významnou formou komunikácie je internet, ktorý ročne navštevuje viac ako 200 tisíc návštevníkov.
Za oblasť komunikácie s občanmi sme v roku 2006 získali certifikát kvality Nadácie Slovak Gold, ktorý nám bol v júni 2008 po prehodnotení opäť predĺžený až do roku 2009.
Aj v roku 2008, tak ako počas predchádzajúcich rokov, pokračovalo mesto vo vedení obecnej kroniky.

Ekonomika a financie
Najdôležitejšou oblasťou mesta a MsÚ je ekonomika a financie. V roku 2008 mesto hospodárilo s rozpočtom po štyroch úpravách vo výške 958 mil. 694 tisíc korún v príjmovej i výdavkovej časti. Mesto Prievidza bolo jedným z prvých na Slovensku, ktoré zaviedlo už od roku 2008 programové rozpočtovanie. Je to systém založený na plánovaní úloh a aktivít mesta v nadväznosti na ich priority s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. V sledovanom období pokračovali práce spojené s prípravami mesta na prijatie eura. Do procesu sa zapojili všetky útvary MsÚ, MsP, Unipa , s.r.o., SMMP, s.r.o., Prievidza Invest, s.r.o., KaSS, Domov dôchodcov a 10 rozpočtových organizácií školstva. Mesto sa pripravilo a bude dostatočne predzásobené eurohotovosťou počas duálneho hotovostného obehu do 16.1. 2009, kedy bude prijímať euromenu a slovenské koruny. Mesto sa tiež pripravilo na bezhotovostný príjem platieb od občanov a podnikateľov v pokladniach mesta cez platobné terminály.
Činnosť majetkového oddelenia sa realizovala na úseku evidencie majetku mesta, pričom celkový stav majetku k 30. 11. 2008 predstavuje majetok v hodnote 3 miliardy 208 miliónov 698 tisíc Sk. Výška prírastku na majetku v sledovanom období predstavuje 81 mil. 064 tis. Sk. z toho hnuteľný majetok predstavuje 17 mil. 805 tis. Sk a nehnuteľný majetok 63 mil. 259 tis. Sk. Vyradený bol hnuteľný majetok v hodnote 2 mil. 385 tis. Sk. V roku 2008 majetkové oddelenie zaevidovalo 140 žiadostí o odkúpenie nehnuteľného majetku, následne bolo uzatvorených 46 kúpnych zmlúv, dve zámenné zmluvy, 6 dodatkov ku KZ a 6 splátkových kalendárov. Príjem do rozpočtu mesta za odpredaj nehnuteľností predstavuje 30 mil. 395 tis. 708 Sk, z toho 4,1 mil. Sk formou splátok v 32 splátkových kalendároch.
V rámci vlastných zdrojov mesta má nezastupiteľné miesto príjem z daní a poplatkov. Odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb spravuje 6 miestnych daní a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V databáze miestnych daní mesto eviduje 19 996 daňovníkov, najviac na úseku dane z nehnuteľnosti - 16 712 daňovníkov. Príjmy z miestnych daní sú priebežne dosiahnuté vo výške 50 mil. 570 tis. Sk. Na úseku poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mesto eviduje 21 739 platiteľov poplatku. Priebežne sú príjmy z poplatku dosiahnuté vo výške 37 mil. 948 tis. Sk. Na zmiernenie tvrdosti zákona mesto poskytuje úľavy občanom v hmotnej núdzi, občanom vo veku nad 70 rokov, ťažko zdravotne postihnutým občanom a občanom, ktorí sa nezdržiavajú v mieste trvalého pobytu. Na úseku obchodu a služieb mesto spravuje databázu podnikateľov a firiem, kde eviduje 2858 prevádzkarní, z toho 233 novootvorených. V roku 2008 bolo zrušených 165 prevádzkarní. Na základe licencie na prevádzku výherných prístrojov získal odbor v tomto roku príjmy vo výške 3 mil. 102 tis. Sk. V roku 2008 bolo vykonaných 211 kontrol zameraných na dodržiavanie zákazu hrania mladistvých do 18 rokov veku, označenie zodpovednej osoby a iné. Mesto vykonávalo kontroly zamerané na dodržiavanie prevádzkového času a u predajcov na trhových miestach dodržiavanie pravidiel duálneho zobrazovania cien v súvislosti s prijatím eura. Počas roka organizuje mesto pre občanov 7 príležitostných trhov, ktoré sa realizujú v jednotných predajných stánkoch na Námestí slobody.

Pracovníci mesta
Odbor vnútornej správy zabezpečoval organizačno-personálnu prácu mesta. V roku 2008 bolo uzatvorených 26 pracovných pomerov a 6 pracovných pomerov bolo ukončených. K 30. 11. 2008 má mestský úrad v organizačnej štruktúre schválených 166 systémových pracovných miest, z toho 150 v administratívnej oblasti, 16 v oblasti manuálnych činností, opatrovateľskú službu tvorí 73 zamestnancov, v mestskej polícii je 54 zamestnancov, v školstve je 184 zamestnancov. V oblasti vzdelávania zamestnancov bolo plánovaných 78 vzdelávacích aktivít, z ktorých sa uskutočnilo 70 školení. Zúčastnilo sa na nich 140 zamestnancov.
Oddelenie spravuje Registratúrne stredisko na Ul. Novackého, kde je umiestnených 3210 ukladacích jednotiek spisov. Za rok 2008 bolo prijatých 381 spisov z činnosti MsÚ.
V rámci projektu Aktivácia nezamestnaných sa cca 120 uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kritériá pre zaradenie na aktivačné práce podieľalo na zlepšovaní kultúrnych podmienok a životného prostredia obyvateľov mesta v jednotlivých lokalitách mesta, v školských, kultúrnych a športových zariadeniach a na MsÚ. Financovanie aktivačných prác v rámci realizovaného projektu bolo zabezpečené z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu.

Evidencia budov
V oblasti evidencie budov bolo k 30. 11. 2008 v evidencii 7 223 budov. V priebehu roka 2008 boli MsZ pomenované dve ulice – Severná ulica a Ulica I. Vysočana.

Majetkové vysporiadanie
V rámci majetkovo-právnych vysporiadaní nehnuteľností mesto získalo v roku 2008 pozemky v celkovej výmere do 45 tisíc m2. Zmluvy boli uzatvorené so 130 vlastníkmi vrátane štátu, ktorý pozemky delimitoval. Mesto získalo do majetku budovy v hodnote 6,6 mil. Sk a finančnú čiastku vo výške 1,3 mil. Sk. V rámci majetkovoprávneho vysporiadania mesto uzavrelo s pôvodnými vlastníkmi zámenné, kúpne a nájomné zmluvy ako aj delimitačné protokoly v celkovom počte viac ako 80. Právne oddelenie riešilo v priestupkovom alebo správnom konaní 76 podnetov, z nich bolo vybavených 62 podnetov. V roku 2008 bolo zaevidovaných a vybavených 33 podnetov občanov mesta, z toho 18 sťažností, 8 petícií, 3 žiadosti o ochranu pokojného stavu a 4 iné podnety. Mesto eviduje 2 aktívne súdne spory, kde je žalobcom mesto a 9 pasívnych súdnych sporov, kde je mesto žalovaným. Právne oddelenie mestského úradu každý pondelok poskytovalo občanom bezplatné právne poradenstvo, v rámci ktorého bola poskytnutá právna pomoc 190 obyvateľom mesta.

Starostlivosť o občana
Odbor starostlivosti o občana riešil mimoriadne citlivú a neraz aj zložitú sociálnu oblasť života občanov vrátane opatrovateľskej služby a bytovej agendy. Agendu realizuje v rámci troch pracovísk – evidencie obyvateľov, matričného úradu a sociálneho oddelenia.
K 30. 11. 2008 žilo v Prievidzi 50 695 obyvateľov, čo je o 600 obyvateľov menej ako v roku 2007. Dôvodom je veľký počet odsťahovaných, až 958 obyvateľov, prisťahovalo sa 443 obyvateľov. Narodilo sa 357 detí a zomrelo 341 obyvateľov. Bolo uzatvorených 254 manželstiev s trvalým pobytom na území mesta a 254 manželstiev bolo rozvedených.
V oblasti sociálnych služieb vyplatilo mesto v hodnotenom období jednorazové dávky v hmotnej núdzi: pre 155 osamelo žijúcich občanov v celkovej výške 165 tis. 500 Sk, 44 zdravotne ťažko postihnutým občanom 141 tis. Sk, 60 starobným dôchodcom dávky vo výške 143 tis. 500 Sk, pre 150 rodín s deťmi vyplatilo dávky v sume 372 tis. Sk. Všetky dávky spolu predstavujú 822 tis. Sk.
V rámci vianočnej výpomoci poskytlo mesto peňažné príspevky pre dvesto rodín v sume 400 tis. Sk. Príspevok pre novorodenca vyplatilo mesto 364 rodinám v sume 728 tis. Sk. Mesto poskytuje príspevky na stravovanie dôchodcov, zabezpečuje činnosť 6 klubov dôchodcov a opatrovateľskú službu poskytlo 272 občanom mesta. Prepravnú službu sociálnym taxíkom poskytuje mesto dvomi vozidlami. Túto službu využívalo v roku 2008 193 občanov. V rámci bytovej agendy bolo v roku 2008 podaných 239 žiadostí o pridelenie bytu, 73 bytov bolo pridelených. V oblasti riešenia bezprístrešných občanov mesto v hodnotenom období vykonalo 11 pohrebov bezprístrešných občanov.
V rámci neziskovej organizácie Harmónia mesto poskytuje sociálne služby pre bezprístrešných občanov v objekte útulku na Košovskej ceste s kapacitou zariadenia 20 lôžok a pre osamelo žijúcich rodičov s deťmi v objekte Domova pre osamelých rodičov na Ul. Ľ. Štúra, kde je kapacita 16 lôžok.
V oblasti občianskej obradnosti sa v roku 2008 uskutočnilo 422 občianskych obradov a prijatí primátorom mesta, z toho 129 uvítaní do života, 135 občianskych sobášov, 117 občianskych pohrebov, dva jubilejné sobáše, 16 slávnostných návštev pri príležitosti životných jubileí, 20 slávnostných prijatí primátorom mesta, 12 prijatí zahraničných hostí, 3 prijatia ústavných činiteľov a 3 pietne spomienky. Mesto Prievidza aktívne spolupracovalo s partnerskými mestami v ČR (Šumperk), SRN (Ibbenbüren), Taliansku (Luserna San Giovanni) a Srbsku (Valjevo). Vzťahy so slovinským mestom Velenje ostali na úrovni roku 2007 i napriek predpokladu uzatvorenia partnerstva. V roku 2008 boli nadviazané a realizované kontaktné návštevy s poľským mestom Jastrzebie Zdroj, kde sa črtajú pozitívne vzájomné východiská na podpísanie dohody. Mesto si pripomenulo 895. výročie prvej písomnej zmienky a 625. výročie udelenia kráľovských výsad. Pri tejto príležitosti ocenilo Cenou mesta 20 jednotlivcov a kolektívov a Cenou primátora 22 jednotlivcov a kolektívov širokého spektra života mesta. Prijalo tiež návštevy všetkých partnerských miest.

Pokračovanie nabudúce.

Najčítanejšie na My Horná Nitra

Inzercia - Tlačové správy

 1. McDonald's opäť medzi lídrami v ankete Najzamestnávateľ roka
 2. Nový diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 3. Európu sužuje chrípka nebývalých rozmerov. Ako sa chrániť?
 4. INDEX: Prečo stále nemáme diaľnicu do Košíc
 5. Vyšlo februárové Doma v záhrade
 6. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu
 7. Turisti ešte v Egypte neobjavili veľa miest, hovorí delegátka
 8. Wüstenrot aktívne čelí výzvam trhu a mení svoj obchodný model
 1. Na bezpečnom internete záleží
 2. Ako vyzerá inteligentný bytový dom? Tajomstvo je v technológiách
 3. Podporujme imunitu aj vysokočistým beta glukánom
 4. Môjobchod posilňuje svoju pozíciu v Košickom kraji
 5. Európu sužuje chrípka nebývalých rozmerov. Ako sa chrániť?
 6. Nový diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 7. O2 predstavilo novú generáciu O2 Paušálov
 8. Nadácia COOP Jednota podporila Nemocnicu s poliklinikou Brezno
 1. Ktorá banka dvíha úroky na termiňáku? A čo pre to treba spraviť? 14 215
 2. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu 3 423
 3. Dodajte vašej pokožke šťavu 3 257
 4. Ako skĺbiť remeslo a moderné technológie? Inšpirujte sa Bajkery 1 173
 5. Šetriť energiu sa oplatí. Špecialisti poradili, ako na to 722
 6. Wüstenrot aktívne čelí výzvam trhu a mení svoj obchodný model 621
 7. McDonald's opäť medzi lídrami v ankete Najzamestnávateľ roka 498
 8. Môjobchod posilňuje svoju pozíciu v Košickom kraji 222

Blogy SME

 1. Juraj Gavora: Denník Postoj ako ufňukaná konzerváreň
 2. Tupou Ceruzou: Obedy zadarmo
 3. Jozef Stasík: Prečo nemôžeme byť Singapurom?
 4. Martina Paulenová: Viróza
 5. Ján Škerko: Obedy zadarmo? Trochári! Aj raňajky.
 6. Eduard Suchánek, Mobilné Slovensko: Vzdali sa vlastných automobilov a funguje im to. Estónci sa zamilovali do zdieľaných áut.
 7. Nikola Jakubská: Trauma z pôrodu a prečo neveriť recenziám na pôrodnice
 8. Lukáš Reich: Putinov Wienerschnizel
 1. Peter Sarkocy: 4 dôvody prečo by som si už nekúpil Škodu Enyaq 29 804
 2. Štefan Vrátny: Pohľad zvonku na Budajove vzťahy s ŠtB 17 379
 3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť Vb - bludy a klamstvá) 9 266
 4. Richard Sulík: Ako sme vyriešili najväčší problém tejto krajiny a teraz ponúkame reštart 7 493
 5. Jana Melišová: Vdýchava drevu nový život a dušu 4 599
 6. Rastislav Jusko: Krvavá minulosť komunistickej prokuratúry. Je nám súdené prežiť ju znova? 3 814
 7. Ľudmila Križanovská: Veľká Británia a USA sú najväčšie zlo na svete 2 472
 8. Ján Valchár: Irán, F-16 a vrcholný výkon čečenských bojovníkov 2 446
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Východniarom tu čas beží rýchlejšie
 2. Jiří Ščobák: Bude rok 2023 na Slovensku ekonomicky príjemný? Aká bude inflácia na konci roka?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 56. - Arktída - Edmund Hillary, Neil Armstrong a ich výlet na severný pól (1985)
 4. Martina Hilbertová: Keď prišla na Slovensko, nechcela žiť. Pomohlo jej divadlo
 5. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 7. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Prievidza a Bojnice - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Horná Nitra

Ilustračné foto.

Nižšia suma sa v zmysle opatrenia vlády SR bude týkať obyvateľov bytových domov, viac zaplatia ostatní odberatelia.


TASR 19 h
Polícia. Ilustračné foto.

Jaroslav odišiel dňa 2. februára podvečer z domu na neznáme miesto a nikomu z rodiny sa viac neozval.


SITA 19 h

Poranenie hrudníka utrpela v pondelok po páde na lyžiarskom svahu v Cigli (okres Prievidza) 14-ročná lyžiarka. Dievčaťu pomáhali leteckí záchranári z Trenčína.


TASR 23 h

Policajti odvolali pátranie po hľadanom 40-ročnom Marekovi Mokrošovi z Ráztočna (okres Prievidza). Trenčianska krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.


TASR 23 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Skúsený jaskyniar hovorí, že tak veľké objavy nečakali.


17 h

O incidente informovala mestská polícia Liptovského Hrádku.


19 h

Na Slovensku je približne 400-tisíc ľudí závislých od alkoholu.


6. feb

Vyberajte spomedzi 30 kysuckých športovkýň a športovcov, ktorí v ušlom roku dosahovali úspechy na celoslovenskom i svetovom fóre.


Tomáš Urbaník 6. feb

Blogy SME

 1. Juraj Gavora: Denník Postoj ako ufňukaná konzerváreň
 2. Tupou Ceruzou: Obedy zadarmo
 3. Jozef Stasík: Prečo nemôžeme byť Singapurom?
 4. Martina Paulenová: Viróza
 5. Ján Škerko: Obedy zadarmo? Trochári! Aj raňajky.
 6. Eduard Suchánek, Mobilné Slovensko: Vzdali sa vlastných automobilov a funguje im to. Estónci sa zamilovali do zdieľaných áut.
 7. Nikola Jakubská: Trauma z pôrodu a prečo neveriť recenziám na pôrodnice
 8. Lukáš Reich: Putinov Wienerschnizel
 1. Peter Sarkocy: 4 dôvody prečo by som si už nekúpil Škodu Enyaq 29 804
 2. Štefan Vrátny: Pohľad zvonku na Budajove vzťahy s ŠtB 17 379
 3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť Vb - bludy a klamstvá) 9 266
 4. Richard Sulík: Ako sme vyriešili najväčší problém tejto krajiny a teraz ponúkame reštart 7 493
 5. Jana Melišová: Vdýchava drevu nový život a dušu 4 599
 6. Rastislav Jusko: Krvavá minulosť komunistickej prokuratúry. Je nám súdené prežiť ju znova? 3 814
 7. Ľudmila Križanovská: Veľká Británia a USA sú najväčšie zlo na svete 2 472
 8. Ján Valchár: Irán, F-16 a vrcholný výkon čečenských bojovníkov 2 446
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Východniarom tu čas beží rýchlejšie
 2. Jiří Ščobák: Bude rok 2023 na Slovensku ekonomicky príjemný? Aká bude inflácia na konci roka?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 56. - Arktída - Edmund Hillary, Neil Armstrong a ich výlet na severný pól (1985)
 4. Martina Hilbertová: Keď prišla na Slovensko, nechcela žiť. Pomohlo jej divadlo
 5. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 7. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu