Štvrtok, 29. júl, 2021 | Meniny má MartaKrížovkyKrížovky

Ján Bodnár bilancuje rok 2007

Vážení spoluobčania, predkladám odpočet práce primátora, poslancov mestského zastupiteľstva (MsZ) a zamestnancov mestského úradu (MsÚ) mesta Prievidza za uplynulých dvanásť mesiacov.

Mesto Prievidza v roku 2004 splnilo podmienky zavedenia systému manažérstva kvality v zmysle normy STN EN ISO 9001:2000 v podmienkach MsÚ a mestskej polície (MsP) a obdržalo certifikát kvality. V roku 2007 sa konal recertifikačný audit, na základe ktorého vedúci audítor spoločnosti Elbacert, a.s. odporučil udeliť mestu certifikát podľa normy EN ISO 9001:2000.
V roku 2007 sa uskutočnilo 11 zasadnutí MsZ, z toho 9 riadnych a 2 mimoriadne. Na svojich rokovaniach prijalo MsZ 402 uznesení, 83 uznesení bolo zrealizovaných a sleduje sa 77 uznesení. Priemerná účasť poslancov bola na zasadnutiach 92 %.
Mestská rada (MsR)
s počtom 9 členov zasadala 34-
krát, pričom prijala 570 uznesení, z ktorých bolo splnených 550 a sleduje 33 uznesení. Priemerná účasť na rokovaniach dosiahla 72 %. Všetky neúčasti na rokovaniach boli ospravedlnené.
Vytváranie účinného systému kontroly, ako aj organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho výkon sú jednou z povinností, ktoré mestu vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení pri výkone samosprávy. Vo vyhodnocovanom období roka 2007 bolo začatých 25 kontrol, z ktorých bolo 21 ukončených, bolo ukončených aj ďalších 6 kontrol z roku 2006. Na podnet MH SR bola vykonaná 1 mimoriadna kontrola. Kontrolná činnosť bola uskutočnená v Mestskom úrade Prievidza, v rozpočtových organizáciách mesta ako aj u fyzic-
kých a právnických osôb, ktorým boli z rozpočtu mesta poskytnuté finančné prostriedky. Na základe výsledkov vykonaných kontrol hlavná kontrolórka nemala povinnosť oznámiť orgánom činným v trestnom konaní žiadny prípad podozrenia zo spáchania trestného činu. Útvar hlavnej kontrolórky skontroloval 30 uznesení MsZ, pričom v žiadnom nebol zistený nesúlad.
V roku 2007 vzniklo oddelenie strategického rozvoja mesta, ktorého hlavnou úlohou je aktívne vyhľadávať a spracovávať projekty a návrhy na projekty pre získavanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, ako aj z iných možných dotačných zdrojov. Oddelenie spolupracovalo na realizácii viacerých projektov, ktoré boli schválené pred vznikom oddelenia a priamo koordinuje a implementuje projekt vzdelávania a adaptability zamestnancov mesta pre roky 2007/2008. Oddelenie si kladie za cieľ maximálne využiť možnosť získania nenávratných finančných prostriedkov.
Oblasť komunikácie
mesta vo vzťahu k občanom vychádzala z koncepčného materiálu, schváleného na rokovaní MsZ pod názvom Komunikačná stratégia mesta Prievidza.
V roku 2007 sme vybudovali Klientske centrum ako otvorené pracovisko, kde občan pod jednou strechou vybaví všetky svoje povinnosti vo vzťahu k mestu. V sledovanom období sa uskutočnilo 40 verejných zhromaždení, ktoré sa konali za účasti poslancov MsZ jednotlivých výborov volebných obvodov, zamestnancov mesta a zainteresovaných organizácií v siedmich volebných obvodoch mesta. Aj keď účasť občanov nebola vo všetkých častiach vyrovnaná, celkovo sme sa stretli s 1003 občanmi a zaznamenali sme 271 podnetov. Vzhľadom na stále väčší nezáujem občanov o túto formu komunikácie budeme v nasledujúcom období zhromaždenia redukovať. V hodnotenom období sa uskutočnilo 48 stránkových dní primátora mesta, počas ktorých navštívilo primátora mesta, zástupcu primátora a prednostu mestského úradu 221 občanov mesta, ktorí predložili 36 oprávnených podnetov.
V rámci netradičných foriem komunikácie s občanmi sme pripravili štvrtý ročník Dňa otvorených dverí mesta s počtom návštevníkov 331. Súčasťou podujatia bola i výtvarná súťaž žiakov ZŠ „Namaľuj svoje mesto“, do ktorej sa zapojilo 166 detí z 8 základných škôl v meste.
V oblasti komunikácie sme spolupracovali s regionálnymi i celoštátnymi printovými a elektronickými médiami ako aj s agentúrami TASR a SITA. Významnou formou komunikácie je internet, ktorý ročne navštevuje viac ako 200 tisíc návštevníkov. Len pred niekoľkými dňami sme vydali aktualizovanú informačnú brožúru pre občanov Sprievodca samosprávou, ktorú sme distribuovali do všetkých domácností v meste. S cieľom poskytovať informačné služby občanom v čo najširšom kontexte sme spustili vysielanie mestského rozhlasu, ktorý zároveň slúži ako výstražný a varovný systém. V priebehu roka 2007 bol definitívne dobudovaný a dnes je ním ozvučené celé mesto. U občanov sa, žiaľ, tento informačný zdroj nestretáva s pozitívnou odozvou.
Aj v roku 2007, tak, ako počas predchádzajúcich rokov, pokračovalo mesto vo vedení obecnej kroniky.
Najdôležitejšou oblasťou mesta a MsÚ je ekonomika a financie. V roku 2007 mesto hospodárilo s rozpočtom po štyroch úpravách vo výške 957 mil. 004 tisíc korún v príjmovej i výdavkovej časti. V sledovanom období prijalo mesto granty vo výške 1 mil. 395 tis. korún a transfery zo štátneho rozpočtu vo výške 140 mil. 445 tis. korún. V roku 2007 sa v spolupráci so spoločnosťou Hayek Consulting, s.r.o. pripravoval a zostavoval programový rozpočet mesta na rok 2008 a na roky 2009 a 2010, ktorý poslanci MsZ na mimoriadnom rokovaní schválili. Začali sa práce spojené s prípravami mesta na prijatie eura. S odbornou podporou spoločnosti AJG, s.r.o. bol spracovaný Akčný plán prechodu mesta Prievidza na euro, pričom do tohto náročného procesu sú zapojené všetky útvary mestského úradu, mestská polícia, príspevkové organizácie mesta, organizácie založené mestom ako aj 10 rozpočtových organizácií školstva.
Činnosť majetkového
oddelenia
sa realizovala na úseku evidencie majetku mesta, pričom celkový stav majetku k 30. 11. 2007 predstavuje majetok v hodnote 2,5 miliardy Sk. Výška prírastku na majetku v sledovanom období predstavuje takmer 170 mil. Sk, z toho hnuteľný majetok predstavuje 40,5 mil. Sk a nehnuteľný takmer 130 mil. Sk. Vyradený bol hnuteľný majetok v hodnote cca 3,4 mil. Sk. V roku 2007 majetkové oddelenie zaevidovalo 233 žiadostí o odkúpenie nehnuteľného majetku, následne bolo uzatvorených 82 kúpnych zmlúv. Príjem do rozpočtu mesta za odpredaj nehnuteľností predstavuje 10,5 mil. Sk, z toho 4,3 mil. Sk formou splátok v 13 splátkových kalendároch. Na základe schválených uznesení MsZ sa v priebehu roka konali dve verejné aukcie a v MsR bola vyhodnotená jedna verejná obchodná súťaž.
V rámci vlastných zdrojov mesta má nezastupiteľné miesto príjem z daní a poplatkov. Odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb spravuje 7 miestnych daní a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V databáze miestnych daní mesto eviduje 19 119 daňovníkov, najviac na úseku dane z nehnuteľnosti. Príjmy z miestnych daní sú priebežne dosiahnuté vo výške cca 45 mil. Sk. Na úseku poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mesto eviduje 21 786 platiteľov poplatku. Priebežne sú príjmy z poplatku dosiahnuté vo výške 30,5 mil. Sk. Mesto poskytlo v sledovanom období úľavy vo výške 3,8 mil. Sk. Na úseku obchodu a služieb mesto spravuje databázu podnikateľov a firiem, kde eviduje 2824 prevádzkarní. Odbor vydáva licencie na prevádzku výherných prístrojov, z čoho získava príjmy vo výške cca 10 mil. Sk. Počas roka organizuje mesto pre občanov 7 príležitostných trhov, ktoré sa od minulého roku realizujú v jednotných predajných stánkoch na Námestí slobody.
Odbor vnútornej správy
zabezpečoval organizačno-personálnu prácu mesta. MsZ v roku 2007 schválilo 4 veľké zmeny organizačnej štruktúry mestského úradu a mestskej polície – vytvorenie oddelenia pre strategický rozvoj mesta, vytvorenie referátu marketingu a komunikácie mesta, vytvorenie klientskeho centra a rozšírenie operačného strediska a členov hliadky mestskej polície. K 30. 11. 2007 má mestský úrad v organizačnej štruktúre schválených 163 systémových pracovných miest, z toho 149 v administratívnej oblasti, 14 v oblasti manuálnych činností, opatrovateľskú službu tvorí 68 zamestnancov, v mestskej polícii je 57 zamestnancov, v školstve je 177 zamestnancov a 4 sú koordinátori aktivačných prác. V oblasti vzdelávania zamestnancov bolo plánovaných 69 vzdelávacích aktivít v podobe školení, na ktorých sa zúčastnilo 121 zamestnancov.
V oblasti správy registratúry bolo zriadené registratúrne stredisko mesta Prievidza so sídlom na Ul. Novackého č. 14, boli uzatvorené zmluvy o správe registratúry so spoločnosťami PTH, a.s. a Unipa, s.r.o.
V oblasti evidencie budov bolo k 27. 11. 2007 v evidencii 7 159 budov. Mesto Prievidza podpísalo v hodnotenom období s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 4 dohody na zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti. Približne 140 uchádzačov o zamestnanie sa v priebehu roka podieľalo v rámci menších obecných prác na zlepšovaní životného prostredia obyvateľov mesta. Úspora finančných prostriedkov na poštovnom po zavedení doručovacieho systému vlastnými doručovateľmi predstavovala v sledovanom období takmer 400 tis. Sk. V oblasti CO bola v roku 2007 aktualizovaná dokumentácia CO v zmysle platnej legislatívy.
V rámci majetkovo-právnych vyporiadaní nehnuteľností mesto získalo v roku 2007 pozemky v celkovej výmere 90 tisíc m2. Zmluvy boli uzatvorené so 120 vlastníkmi vrátane štátu, pričom mesto získalo do majetku budovy v hodnote 6,6 mil. Sk a finančnú čiastku vo výške 1,3 mil. Sk. V rámci majetkovoprávneho vyporiadania previedlo mesto do vlastníctva fyzických a právnických osôb pozemky vo výmere cca 19 tis. m2 a vyplatilo čiastku 830 tis. Sk. Pri riešení vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta bolo uzatvorených 42 zmlúv. Právne oddelenie riešilo v priestupkovom alebo správnom konaní 89 podnetov, z nich bolo vybavených 84 podnetov. V roku 2007 bolo zaevidovaných a vybavených 33 podnetov občanov mesta, z toho 23 sťažností, 6 petícií, 1 žiadosť o ochranu pokojného stavu a 5 iných podnetov. Mesto eviduje 7 aktívnych súdnych sporov, kde je žalobcom mesto a 10 pasívnych súdnych sporov, kde je mesto žalovaným. Do konca roka 2007 bola ukončená likvidácia Podniku služieb Prievidza, š.p. a to prevodom jeho majetku do vlastníctva mesta Prievidza a prevzatím jeho záväzkov. Právne oddelenie mestského úradu každý pondelok poskytovalo občanom bezplatné právne poradenstvo, v rámci ktorého bola poskytnutá právna pomoc 150 obyvateľom mesta.
Odbor starostlivosti o ob-čana riešil mimoriadne citlivú a neraz aj zložitú sociálnu oblasť života občanov vrátane opatrovateľskej služby a bytovej agendy. Agendu realizuje v rámci troch pracovísk – evidencie obyvateľov, matričného úradu a sociálneho oddelenia.
K 30. 11. 2007 žilo v Prievidzi 51 295 obyvateľov, čo je o 509 obyvateľov menej ako v roku 2006. Dôvodom je veľký počet odsťahovaných, až 855 obyvateľov, prisťahovalo sa 450 obyvateľov. Narodilo sa 285 detí a zomrelo 327 obyvateľov. Bolo uzatvorených 280 manželstiev s trvalým pobytom na území mesta a 248 manželstiev bolo rozvedených.
V oblasti sociálnych služieb
vyplatilo mesto v hodnotenom období jednorazové dávky v hmotnej núdzi: pre 149 osa-
melo žijúcich občanov v celkovej výške 150 300 Sk, 68 zdravotne ťažko postihnutým občanom 185 200 Sk, 56 starobným dôchodcom dávky vo výške 143 tis. Sk, pre 158 rodín s deťmi vyplatilo dávky v sume 438 tis. Sk. Všetky dávky spolu predstavujú takmer 917 tis. Sk.
V rámci vianočnej výpomoci poskytlo mesto peňažné príspevky pre dvesto rodín v sume 400 tis. Sk. V tomto roku bol novinkou príspevok pre novonarodené dieťa, ktorý vyplatilo mesto 259 rodinám v sume 518 tis. Sk. Mesto poskytuje príspevky na stravovanie dôchodcov, zabezpečuje činnosť 6 klubov dôchodcov a opatrovateľskú službu poskytlo 271 občanom mesta. Prepravnú službu sociálnym taxíkom poskytuje mesto dvomi vozidlami. Túto službu využívalo v roku 2007 129 občanov. V rámci bytovej agendy bolo v roku 2007 podaných 212 žiadostí o pridelenie bytu, 85 bytov bolo pridelených. V oblasti riešenia bezprístrešných občanov mesto v hodnotenom období vykonalo 5 pohrebov bezprístrešných občanov.
V roku 2003 mesto zriadilo neziskovú organizáciu Harmónia, ktorá zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb pre bezprístrešných občanov v objekte útulku na Košovskej ceste a pre osamelo žijúcich rodičov s deťmi v objekte Domova pre osamelých rodičov na Ul. Ľ. Štúra.
Základnými analytickými a východiskovými materiálmi pre zabezpečenie kvalitného a efektívneho výchovno-vzdelávacieho procesu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza sú „Koncepcia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza“, „Koncepcia športu na školách v pôsobnosti mesta Prievidza“, „Koncepcia ochrany a podpory detí a mládeže v meste Prievidza“ a „Koncepcia využívania informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vyučovacom procese v školách a školských zariadeniach v pôsobnosti mesta Prievidza.“
Školský rok 2007/2008 sa v základných školách začal so 188 triedami, čo je pokles o 16 tried a 51 triedami na MŠ, čo je pokles o 1 triedu.
Na území mesta sa nachádza 8 plnoorganizovaných základných škôl so 4259 žiakmi, 11 predškolských zariadení MŠ s 1161 deťmi, 1 centrum voľného času so 600 žiakmi a 1 základná umelecká škola s 887 žiakmi. Prepočítaný počet pedagogických zamestnancov je 457, nepedagogických 122 a zamestnancov školských jedální je 98. Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na školstvo v roku 2007 predstavoval 263 mil. 773 tis. Sk, pričom dotácia zo štátneho rozpočtu pre ZŠ predstavovala takmer 140 mil. Sk. Od 1. januára 2007 bolo zákonnými úpravami prostredníctvom mesta zabezpečené aj financovania neštátnych školských zariadení v objeme 6 mil. 229 tis. Sk. Dotácie boli poskytnuté 2 súkromným základným umeleckým školám a 1 školskému klubu cirkevnej základnej školy. Od 1. septembra 2007 bola v Prievidzi zriadená súkromná materská škola a súkromná základná škola, ktorých financovanie na 4 mesiace roka nebolo zabezpečené žiadnou zákonnou úpravou. Podstatnou zmenou pre súkromné a cirkevné školské za-
riadenia na území mesta, okrem ZŠ je skutočnosť, že ich financovanie, vrátane stravovania žiakov a detí MŠ bude v roku 2008 zabezpečené z podielových daní mesta.
Hlavnými úlohami mesta v oblasti školstva aj naďalej zostávajú: podporovanie a využívanie informačno-komunikačných technológií (IKT) v procese edukácie na školách a školských zariade-
niach, zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania pedagogických i nepedagogických zamestnancov na školách a školských zariadeniach, podporovanie a rozvíjanie medzinárodnej spolupráce škôl a školských zariadení, podporovanie práce s intelektovo nadanými deťmi a v neposlednom rade i skvalitňovanie technického stavu škôl a školských zariadení.
Aj v uplynulom roku sme podporovali vysoké školstvo - Trenčiansku univerzitu A. Dubčeka a Fakultu riadenia Žilinskej univerzity, detašované pracovisko v Prievidzi. V tejto podpore budeme i naďalej pokračovať. Mladý parlament sa svojimi aktivitami prezentoval na jarnom a jesennom stretnutí s poslancami MsZ a primátorom mesta. V oblasti práce s deťmi a mládežou prijalo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi v roku 2004 Koncepciu ochrany a podpory detí a mládeže v meste Prievidza do roku 2007 a následne na roky 2008 - 2014. Táto vytvára podmienky pre prípravu Akčných plánov úloh vo vzťahu k deťom a mládeži na jednotlivé roky. V priestoroch CVČ na Ul. Novackého realizujeme zámer budovania ubytovne pre mládež, rekonštrukciu areálu na otvorený športový areál a niektoré iné. Za prínos v oblasti práce s deťmi a mládežou mesto Prievidza získalo dvakrát po sebe prestížnu cenu Rady mládeže Slovenska MOST.
Mesto Prievidza vynaložilo na šport vrátane zabezpečenia prevádzok športových areálov: športovej haly, zimného štadióna, futbalového štadióna, krytej plavárne a mobilnej umelej ľadovej plochy celkom 25 mil. 642 tis. Sk. Výdavky na podporu športových klubov a jednotlivcov predstavovali v roku 2007 čiastku 16 mil. 742 tis. Sk. Na šport v meste sme teda vynaložili celkom 42 mil. 384 tis. Sk. Odbor výstavby a regio-
nálneho rozvoja zabezpečoval v roku 2007 v súlade s územným plánom a rozpočtom mesta vlastnú investičnú činnosť, ako aj koordináciu súkromných a štátnych investícií v meste.
V roku 2006 sa začalo s výstavbou Zariadenia sociálnych služieb a denného stacionára na Ul. M. Rázusa. V súčasnosti je objekt v kolaudačnom konaní, v novom roku tu získa priestory 54 dôchodcov a ďalších 20 dôchodcov bude navštevovať denný stacionár. V tomto roku sa zároveň začala realizovať výstavba II. etapy objektu, s ukončením ktorej sa ráta v roku 2008. Ubytovanie v nej získa ďalších 30 dôchodcov.
Rok 2007 bol aj ďalším rokom generálnych opráv ciest, ktoré boli opravené v celkovej hodnote cca 12 mil. Sk. V rámci statickej dopravy sme ukončili výstavbu parkoviska na Ul. T. Vansovej. Obnovili sme alebo nanovo vybudovali parkoviská v celkovom náklade 4 mil. Sk v počte 140 parkovacích miest. Nanovo sme vybudovali chodníky zo zámkovej dlažby na Bojnickej ceste, na Novej ulici a Ul. Škarvana. Čiastočne sme nanovo vydláždili pešiu zónu na Námestí slobody v celkovom náklade 4 mil. Sk. Viac ako 2 mil. Sk stála obnova nadchodu pre peších cez železnicu na sídlisko Zapotôčky. Po celkovej obnove šatní pre hráčov v športovej hale boli v roku 2007 nanovo vybudované hygienické zariadenia a šatne pre verejnosť, čo bola vyvolaná investícia po havárii kanalizácie. Obnova si vyžiadala cca 4 mil. Sk.
Ján Bodnár, primátor Prievidze
(pokračovanie nabudúce)

Najčítanejšie na My Horná Nitra

Inzercia - Tlačové správy

 1. Jeden deň na Bratislavu nestačí
 2. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky
 3. Work-life balance: Technológie pre život v rovnováhe
 4. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké?
 5. Čítajte SME.sk odomknuté a bez reklamy
 6. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach?
 7. Lenivý brunch s Muchom
 8. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti
 9. VÚB banka ešte viac posilní leasingové služby
 10. Sudoku na leto: Nenechajte sivé bunky zaháľať ani cez prázdniny
 1. Hrotka: Sporiteľne ťahajú za kratší koniec. Musíme reagovať
 2. Slováci čoraz viac nakupujú pivo vo vratných fľašiach
 3. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 4. Work-life balance: Technológie pre život v rovnováhe
 5. Jeden deň na Bratislavu nestačí
 6. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 7. Do portfólia Proxenty pribudol projekt na Šancovej
 8. 60 rokov tradície s ekologickým srdcom a modernou víziou
 9. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké?
 10. Keď ekológia spája
 1. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti 11 415
 2. Prečo by ste si nemali odoprieť balenú bagetu? 5 139
 3. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 403
 4. Nová sála i námestie. Trnavské Mýto sa stane novým centrom 3 315
 5. Najzelenšie nákupné centrum na Slovensku otvorí druhú etapu 3 131
 6. Ako sa nepripraviť o zákazníkov bez hotovosti 2 913
 7. Od Česka až po Jadran 2 879
 8. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach? 2 847
 9. Slovenské čučoriedky? Nemusíte ísť do lesa, kúpite ich v reťazci 2 681
 10. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky 2 479
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Prievidza a Bojnice - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Horná Nitra

ilustračná foto

Aspoň jednu dávku vakcíny proti COVID-19 má zatiaľ 53 312 detí. Najviac zaočkovaných pochádza z Bratislavského kraja.


TASR 18m

Máš chuť zmeniť svoje podnikanie a nevieš ako na to? Zdá sa ti, že doba dnes nepraje odvážnym ľuďom? Nepremeškaj diskusiu, ktorá dá cenné informácie podnikateľom každého zamerania. Sleduj nás už v pondelok o 11:00 hod.


2 h

Aké je športové zázemie v zahraničí a na Slovensku? Aj o tom sme sa rozprávali s futbalovým odborníkom a bývalým hráčom Stanom Angelovičom.


21 h
Ilustračné foto.

Vo vybraných triedach pribudne i nový nábytok.


TASR 23 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Šelma ležala neďaleko kontajnera.


a 1 ďalší 23 h

K machináciám malo prísť v súvislosti s výstavbou parkovacích domov.


28. júl

Pre havarijný stav bola zatvorená takmer desať rokov. Stala sa rajom pre asociálov a vandalov.


17 h

Drevené sedenia budú čiastočne prekryté z hornej a bočnej strany. Vedľa nich bude zeleň.


21 h

Už ste čítali?