Štvrtok, 18. august, 2022 | Meniny má Elena, Helena

NITRIANSKE PRAVNO

Nitrianske Pravno je obec na hornej Nitre obklopená vencom pohorí, otvorená v smere toku rieky Nitry.

Tvorí súčasť mikroregiónu Hornonitrie a zároveň je jeho prirodzeným centrom. Za svoj rozvoj v minulosti vďačí hlavne banskému podnikaniu. Prívlastok „Zlaté“ dostalo v štrnástom storočí, keď sa severozápadne od Pravenca našlo zlato. S tým súviselo i osídľovanie celej oblasti nemeckými kolonistami. V listine kráľa Žigmunda z roku 1430 sa už spomína ako „oppidum“ - mestečko. Prosperitou baní jeho význam vzrástol natoľko, že za necelé storočie dosiahlo úroveň neďalekých Bojníc a Prievidze. Kríza uhorského baníctva a všeobecný pokles ťažby, ktorá sa stala nerentabilnou, urýchlili zánik banského podnikania. Obyvatelia sa ďalej venovali poľnohospodárstvu a nastal rozvoj remeselnej výroby.
Samotná architektúra obce patrí k historicko-kultúrnym hodnotám. Nesporný je mestský charakter renesančného štvorcového námestia s dominantou budovy radnice z prvej polovice sedemnásteho storočia. Najväčšou je stavba rímsko-katolíckeho farského kostola. Jeho patrón, sv. Ján Krstiteľ, tvorí súčasť erbu obce i pôvodnej mestskej pečate.
Do aglomerácie Pravna patrí aj Vyšehradné. Pomenovanie dostalo podľa vrchu Vyšehrad, významnej historickej i archeologickej lokality, ktorá bola strategicky významnou pevnosťou na rozhraní Turca a Ponitria. Okolo bývalého veľkomoravského hradiska viedla historická obchodná cesta. Dnešné Vyšehradné sa hrdí zaujímavou národnou kultúrnou pamiatkou-zrekonštruovaným starým remeselníckym ľudovým domom Rastislava Haronika, ktorý ocenili plaketou Európa Nostra za záchranu kultúrnej pamiatky. V súkromnom múzeu nájdete zbierku keramiky, tradičných predmetov ľudovej architektúry, textilných techník a ľudového odevu. K Pravnu sa neodmysliteľne viaže aj meštianky odev.
Ku kultúrno-historickým pamiatkam patrí i najstaršia budova, Kúria Brestenských, v súčasnosti Dom stretávania Karpatskonemeckého spolku. Nachádza sa v nej tiež národopisné múzeum. Ďalšími nesporne zaujímavými sú budova Venantína - kláštora sestier sv. Vincenta z 19. a 20. storočia, socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1740, Mariánsky stĺp pred radnicou či Kalvária z roku 1936. O tom, že sa v obci venuje pozornosť obnove historických pamiatok, svedčí zrenovovaná drevená zvonica vo Vyšehradnom.
Významnú kapitolu tvoria rodáci a dejatelia v obci: profesor, doktor, filológ Vojtech Briestensky, akademický sochár Jozef Damko, pedagóg, etnograf, publicista Štefan Matej Richter, televízny a filmový režisér Ján Roháč a mnohí iní.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je jedným zo základných dokumentov, ktoré určujú jej smer a to vo všetkých oblastiach života. V súčasnosti je to výstavba nájomných bytov v dvoch etapách, pričom prvá má byť ukončená v decembri 2007. Nasledovať budú ďalšie dve bytovky. Individuálna bytová výstavba je však rovnako dôležitá. Pravňancom sa podarilo dosiahnuť obnovenie železničnej dopravy, ktorá tu existovala už od roku 1909.
Riešia aj problematiku odvádzania a čistenia odpadových vôd. Chýba však čistička a kanalizačná sieť, pre ktorú momentálne pripravujú územnú dokumentáciu a budovať sa začne v roku 2008. V dobe nevyhnutnosti ochrany životného prostredia sa v obci zefektívnila separácia odpadu a tým sa vyriešilo niekoľko problémov v oblasti odpadového hospodárstva.
Popri všetkých aktivitách sa neustále snažia dostať do obce kapitál, posilniť podnikateľské prostredie a tým vytvoriť nové pracovné príležitosti. Pre realizáciu tohto zámeru je v obci určená lokalita na budovanie priemyselnej zóny.
Pracovné príležitosti poskytuje predovšetkým plnoautomatizovaná zmodernizovaná prevádzka na výrobu strešnej krytiny, firma na výrobu keramických pecí, spoločnosť zamestnávajúca ľudí v textilnom priemysle. Nemálo pracovných miest vytvorili ďalšie prevádzky ako umelecké kováčstvo, poľnohospodárska výroba, šitie obuvi, stavebné práce, predaj stavebného materiálu, drevovýroba, spracovanie dreva a prvovýroba.. K nim sa pridružuje množstvo drobných podnikateľských aktivít, hotelové, reštauračné a ubytovacie zariadenia.
Administratívne zázemie poskytuje obecná samospráva, zo zdravotníckych zariadení je v obci zdravotné stredisko, lekáreň, výjazdová stanica prvej pomoci a Centrum sociálnych služieb - zariadenie sociálnej starostlivosti.
Ku nekomerčnej vybavenosti patria školské zariadenia. Základná škola je spojená s materskou školou, má štatút jazykovej školy a v druhom stupni poskytuje vzdelávanie aj žiakom z okolitých tzv. spádových obcí. Rozvíjanie umeleckých talentov zabezpečuje základná umelecká škola. Nitrianske Pravno sa môže pochváliť aj niekoľkými kultúrnymi ustanovizňami. Pre miestnu kultúru na záujmovú, krúžkovú i schôdzkovú činnosť slúži budova požiarnej zbrojnice, obecná knižnica. Kultúrny dom je mimo prevádzky a výstavba nového má svoje miesto vo víziách do budúcnosti. V exteriéroch obce priamo na námestí bol postavený miniamfiteáter „Park“, ktorý slúži hlavne v letných mesiacoch na usporiadanie kultúrnych akcií ako koncertov či tradičných jarmokov. Úroveň vybavenosti v obci zvyšujú ostatné zariadenia nevýrobných služieb ako je obvodné oddelenie policajného zboru, pošta, klub dôchodcov, Dom smútku, pobočky bankových subjektov.
Po celý rok žije Nitrianske Pravno bohatým kultúrnym životom. Koná sa tu množstvo zaujímavých kultúrnych podujatí. Niektoré z nich prerástli hranice nielen obce, ale aj okresu. Sú to napríklad celoslovenský festival zábavného divadla Divadelná jar Jána Roháča, Festival dychových hudieb, tradičný pravniansky jarmok, Hornonitriansky zlatokop, Stretnutia rodákov, Celoslovenský workshop vyšívania. Pravnianska výšivka – sieťovanie, patrí medzi jedinečné skvosty na Slovensku.
Kultúrny rok obec začína zapojením sa do projektu Zimné slávnosti Hornonitria. Jednou z dôležitých súčastí kultúry je podpora ľudových zvykov a tradícií. Nitrianske Pravno vždy predstavuje na vernisážach tradičné textilné techniky, podporuje ľudové slávnosti ako sú Fašiangy, Veľká Noc, Stavanie májového stromu, Vianoce. Tradičné slávnostné akadémie k jednotlivým výročiam a pamätným dňom sú samozrejmosťou a stávajú sa prehliadkou talentov detí základnej, materskej i umeleckej školy a telies záujmovej a krúžkovej činnosti. Šikovnosť obyvateľov tejto aj v kultúre stále sa rozvíjajúcej obce prezentuje Detský foklórny súbor Malý Kľak, Klub mažoretiek, Spolok dychovej hudby Pravňanka, ženský spevácky súbor Tenerezza, spevácka skupina Jesienka pôsobiaca pri klube dôchodcov, spevácka skupina Probner Echo, divadelný súbor Vox Clamantis. K rozvoju kultúrneho života prispievajú aj voľnočasové a záujmové aktivity škôl na území obce.
K tradičným podujatiam neodmysliteľne patrí Beh priateľstva, Pravnianske kultúrne leto, Priateľský futbalový turnaj, Hudobná jeseň, Akadémia seniorov, Šarkaniáda, Vianočný koncert. Nechýbajú koncerty počas roka, tematické výstavy, tvorivé dielne. Náväznosť na tradície i súčasnosť pri príprave kultúrnych a spoločenských podujatí ponúka verejnosti pestrú paletu i možnosť výberu.
Bohatú klubovú a spolkovú činnosť zabezpečuje niekoľko organizácií. Dvadsaťpäť rokov existencie v tomto roku oslávil Klub dôchodcov. V Dome stretávania pripravuje podujatia Karpatskonemecký spolok. Aktívne sú spoločenské organizácie, Pravňanský zväz žien, MTJ, Dobrovoľný hasičský zbor, Slovenský zväz invalidov, Skauting, Slovenský Červený kríž. Pri farskom úrade vzniklo občianske združenie Jordán, a kresťanská mládež sa aktivizuje v pastoračnom centre.
Pre šport má Nitrianske Pravno vytvorené veľmi dobré podmienky. Na rozvoji telovýchovných a športových aktivít sa podieľa MTJ a jej oddiely s pravidelnou každoročnou podporou obce. Najsilnejší je futbalový oddiel, pozornosť sa venuje dorastu i dospelým.
V obci je mimoriadne často využívaný športový areál, ktorý tvorí futbalové ihrisko, tribúna, bufet, dva tenisové kurty, klzisko. V zime je k dispozícii upravený lyžiarsky vlek vo Vyšehradnom. Keď hovoríme o športe, pozornosť si zaslúži i aktívny lyžiarsky oddiel. V tomto roku jeho členovia organizovali už jubilejný 30. ročník lyžiarskeho preteku o „Veľkonočné vajíčko“, Karneval na lyžiach, Víkend na bežkách. Zmodernizovanie lyžiarskeho areálu je jednou z vízií do budúcnosti. Športuchtiví občania však môžu využívať i ďalšie aktivity ako tenisový, stolnotenisový, turistický, basketbalový oddiel, modelársky krúžok a aerobic pre ženy.
Hodnotný prírodný potenciál v obci vytvára predpoklady na realizáciu rozličných aktivít letnej a zimnej rekreácie. Sú nimi pešia turistika, cykloturistika (obcou prechádza Pravnianska radiála a Bojnický okruh), poľovníctvo, hubárstvo, rybolov, jazda na koni. Nechýbajú ubytovacie a stravovacie zariadenia. Priamo v obci sa nachádza Komunitné centrum mikroregiónu Hornonitrie slúžiace ako turisticko-informačná kancelária.
K dobrej informovanosti občanov prispievajú vlastné noviny - Pravnianske zvesti, ktoré občania dostávajú zdarma. Aktuálne informácie nielen v Nitrianskom Pravne, ale aj v časti Solka a Vyšehradné zabezpečuje aj miestny rozhlas.
Obec vlastní monografiu Nitrianskeho Pravna, ktorá vyšla v roku 1985 pri príležitosti 650. výročia obce, obecný úrad vydal skladačku o obci, o rodákovi, režisérovi Jánovi Roháčovi a naďalej mieni venovať pozornosť plnohodnotnej prezentácii doma i v zahraničí.
Takmer polstoročnú tradíciu majú rozvinuté družobné kontakty s mestom Hanušovice na severnej Morave, ktoré prehlbujú vzájomnými návštevami.
V čase baníckeho rozvoja bola obec vo veľkej miere osídľovaná nemeckým obyvateľstvom. Dnes pravidelné stretnutia rodákov v nemeckých mestách i v Nitrianskom Pravne upevňujú dobré vzťahy a sú dôkazom toho, že bývalí rodáci sa do Pravna vždy radi vracajú.
Nitrianske Pravno je obec veľká, neustále sa rozvíjajúca, vážiaca si minulosť, no zároveň smelo sa pozerajúca do budúcnosti. Preto jej predstavitelia chcú pre svojich občanov zabezpečiť zlepšenie každodenného života v kvalitnejšom sociálno-ekonomickom prostredí nielen prostredníctvom tvorby nových pracovných príležitostí, rozvoja služieb a občianskej vybavenosti, ale i neustálym vytváraním vhodných podmienok pre bývanie, ochranu životného prostredia, tvorby príťažlivej krajiny a tým prispieť k rastúcej spokojnosti obyvateľstva.

Najčítanejšie na My Horná Nitra

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pixel Federation nikdy nezarobil ako cez pandémiu
 2. Mobilná bezpečnosť sa stále podceňuje. Všetko však máte v rukách
 3. Auto bez čakania? VW T-Cross môžete mať hneď a aj so zľavou
 4. Radi si veci vyrábate sami? Tento nový časopis je pre vás
 5. Zdravotná poisťovňa zostala prekvapená. Zaplatila už 30 mil. eur
 6. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 7. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 8. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 1. Mobilná bezpečnosť sa stále podceňuje. Všetko však máte v rukách
 2. Čakáte bábätko? Union má preň nachystané veľké množstvo výhod
 3. Agrokomplex 2022
 4. 365.bank si naďalej upevňuje svoju pozíciu plnoformátovej banky
 5. FoodCycler definitívne skoncuje s muškami v kuchyni
 6. Nadácia COOP Jednota pomáha dlhodobo chorým pacientom
 7. Pixel Federation nikdy nezarobil ako cez pandémiu
 8. Zdravotná poisťovňa zostala prekvapená. Zaplatila už 30 mil. eur
 1. Zdravotná poisťovňa zostala prekvapená. Zaplatila už 30 mil. eur 34 960
 2. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane 23 517
 3. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 13 550
 4. Pixel Federation nikdy nezarobil ako cez pandémiu 6 291
 5. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky 4 489
 6. Nie som superman, ale viem, že Prešov má na to byť supermestom. 4 102
 7. Radi si veci vyrábate sami? Tento nový časopis je pre vás 3 776
 8. Zdravo a chutne. Vyskúšajte recepty šéfkuchára Jara Žídeka 2 324

Blogy SME

 1. Jan Pražák: Mezi matkou a partnerkou
 2. Jozef Sitko: Tajomstvo môjho dlhého veku (3.)
 3. Martin Greguš: Pravda o hypotékach a úveroch na bývanie. VEĽKÉ POROVNANIE. Kto a koľko ich poskytol? Aké sú skutočné predajné ceny bytov a koľko sa ich stavia?
 4. Štefan Vidlár: Nevidzíte, šašci?
 5. Helena Michlíková: Disciplína ? O nej tu nemôže byť ani reči
 6. Ján Šeďo: Odstavené elektrolyzéry v Slovalcu - omyl štátu, nemalo sa to stať.
 7. Marián Viskupič: Rozvrat verejných financií alebo grécka cesta Igora Matoviča
 8. Miriam Studeničová: Výstraha veriacim i ateistom! Druhé prikázanie
 1. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 17 872
 2. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 7 315
 3. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch. 6 782
 4. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov? 4 053
 5. Roman Kebísek: Jánošík prepadával ľudí na cestách vyše roka. Od jesene 1711 do zimy 1712/3 3 866
 6. Ján Valchár: Ubjegáj, zájčik, ubjegáj! 3 749
 7. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 3 685
 8. Tereza Krajčová: Severné Poľsko: Očarujúci Gdansk, piesočné pláže Sopotu a moderná Gdyňa 3 593
 1. Jiří Ščobák: Fungujú sankcie proti Rusku? Nečaká krach aj nás?
 2. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 4. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 5. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 6. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 7. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 8. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Prievidza a Bojnice - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Horná Nitra

Obyvatelia Kanianky nachádzali chrobáky živé, ale už aj uhynuté.

Situáciu v obci Kanianka preveril aj deratizér.


18 h

Scenár horúcej letnej komédie je založený na skutočných udalostiach.


21 h
Poškodené auto v Handlovej.

Obvineniu z prečinu poškodzovania cudzej veci čelí 46-ročný Handlovčan, ktorý porozbíjal sklá na zaparkovanom osobnom motorovom vozidle Volkswagen Golf.


SITA 17. aug
Novinky z MY regióny.

Máme pre vás dve veľmi žiadané novinky, ktoré aktuálne spúšťame na regionálnych weboch MY.


16. aug

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Väčšina nezvestných sa skrýva, pretože je na nich vydaný príkaz na zatknutie.


16. aug

Mladý Sihelňan mal novú motorku len tri dni.


23 h

Páchateľa zadržali niekoľko hodín po čine.


12 h

Viac ako osem hodín bojoval Dolnokubínčan na trati v Estónsku.


23 h

Blogy SME

 1. Jan Pražák: Mezi matkou a partnerkou
 2. Jozef Sitko: Tajomstvo môjho dlhého veku (3.)
 3. Martin Greguš: Pravda o hypotékach a úveroch na bývanie. VEĽKÉ POROVNANIE. Kto a koľko ich poskytol? Aké sú skutočné predajné ceny bytov a koľko sa ich stavia?
 4. Štefan Vidlár: Nevidzíte, šašci?
 5. Helena Michlíková: Disciplína ? O nej tu nemôže byť ani reči
 6. Ján Šeďo: Odstavené elektrolyzéry v Slovalcu - omyl štátu, nemalo sa to stať.
 7. Marián Viskupič: Rozvrat verejných financií alebo grécka cesta Igora Matoviča
 8. Miriam Studeničová: Výstraha veriacim i ateistom! Druhé prikázanie
 1. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 17 872
 2. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 7 315
 3. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch. 6 782
 4. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov? 4 053
 5. Roman Kebísek: Jánošík prepadával ľudí na cestách vyše roka. Od jesene 1711 do zimy 1712/3 3 866
 6. Ján Valchár: Ubjegáj, zájčik, ubjegáj! 3 749
 7. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 3 685
 8. Tereza Krajčová: Severné Poľsko: Očarujúci Gdansk, piesočné pláže Sopotu a moderná Gdyňa 3 593
 1. Jiří Ščobák: Fungujú sankcie proti Rusku? Nečaká krach aj nás?
 2. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 4. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 5. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 6. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 7. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 8. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu