Utorok, 20. október, 2020 | Meniny má VendelínKrížovkyKrížovky

NITRIANSKE PRAVNO

Nitrianske Pravno je obec na hornej Nitre obklopená vencom pohorí, otvorená v smere toku rieky Nitry.

Tvorí súčasť mikroregiónu Hornonitrie a zároveň je jeho prirodzeným centrom. Za svoj rozvoj v minulosti vďačí hlavne banskému podnikaniu. Prívlastok „Zlaté“ dostalo v štrnástom storočí, keď sa severozápadne od Pravenca našlo zlato. S tým súviselo i osídľovanie celej oblasti nemeckými kolonistami. V listine kráľa Žigmunda z roku 1430 sa už spomína ako „oppidum“ - mestečko. Prosperitou baní jeho význam vzrástol natoľko, že za necelé storočie dosiahlo úroveň neďalekých Bojníc a Prievidze. Kríza uhorského baníctva a všeobecný pokles ťažby, ktorá sa stala nerentabilnou, urýchlili zánik banského podnikania. Obyvatelia sa ďalej venovali poľnohospodárstvu a nastal rozvoj remeselnej výroby.
Samotná architektúra obce patrí k historicko-kultúrnym hodnotám. Nesporný je mestský charakter renesančného štvorcového námestia s dominantou budovy radnice z prvej polovice sedemnásteho storočia. Najväčšou je stavba rímsko-katolíckeho farského kostola. Jeho patrón, sv. Ján Krstiteľ, tvorí súčasť erbu obce i pôvodnej mestskej pečate.
Do aglomerácie Pravna patrí aj Vyšehradné. Pomenovanie dostalo podľa vrchu Vyšehrad, významnej historickej i archeologickej lokality, ktorá bola strategicky významnou pevnosťou na rozhraní Turca a Ponitria. Okolo bývalého veľkomoravského hradiska viedla historická obchodná cesta. Dnešné Vyšehradné sa hrdí zaujímavou národnou kultúrnou pamiatkou-zrekonštruovaným starým remeselníckym ľudovým domom Rastislava Haronika, ktorý ocenili plaketou Európa Nostra za záchranu kultúrnej pamiatky. V súkromnom múzeu nájdete zbierku keramiky, tradičných predmetov ľudovej architektúry, textilných techník a ľudového odevu. K Pravnu sa neodmysliteľne viaže aj meštianky odev.
Ku kultúrno-historickým pamiatkam patrí i najstaršia budova, Kúria Brestenských, v súčasnosti Dom stretávania Karpatskonemeckého spolku. Nachádza sa v nej tiež národopisné múzeum. Ďalšími nesporne zaujímavými sú budova Venantína - kláštora sestier sv. Vincenta z 19. a 20. storočia, socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1740, Mariánsky stĺp pred radnicou či Kalvária z roku 1936. O tom, že sa v obci venuje pozornosť obnove historických pamiatok, svedčí zrenovovaná drevená zvonica vo Vyšehradnom.
Významnú kapitolu tvoria rodáci a dejatelia v obci: profesor, doktor, filológ Vojtech Briestensky, akademický sochár Jozef Damko, pedagóg, etnograf, publicista Štefan Matej Richter, televízny a filmový režisér Ján Roháč a mnohí iní.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je jedným zo základných dokumentov, ktoré určujú jej smer a to vo všetkých oblastiach života. V súčasnosti je to výstavba nájomných bytov v dvoch etapách, pričom prvá má byť ukončená v decembri 2007. Nasledovať budú ďalšie dve bytovky. Individuálna bytová výstavba je však rovnako dôležitá. Pravňancom sa podarilo dosiahnuť obnovenie železničnej dopravy, ktorá tu existovala už od roku 1909.
Riešia aj problematiku odvádzania a čistenia odpadových vôd. Chýba však čistička a kanalizačná sieť, pre ktorú momentálne pripravujú územnú dokumentáciu a budovať sa začne v roku 2008. V dobe nevyhnutnosti ochrany životného prostredia sa v obci zefektívnila separácia odpadu a tým sa vyriešilo niekoľko problémov v oblasti odpadového hospodárstva.
Popri všetkých aktivitách sa neustále snažia dostať do obce kapitál, posilniť podnikateľské prostredie a tým vytvoriť nové pracovné príležitosti. Pre realizáciu tohto zámeru je v obci určená lokalita na budovanie priemyselnej zóny.
Pracovné príležitosti poskytuje predovšetkým plnoautomatizovaná zmodernizovaná prevádzka na výrobu strešnej krytiny, firma na výrobu keramických pecí, spoločnosť zamestnávajúca ľudí v textilnom priemysle. Nemálo pracovných miest vytvorili ďalšie prevádzky ako umelecké kováčstvo, poľnohospodárska výroba, šitie obuvi, stavebné práce, predaj stavebného materiálu, drevovýroba, spracovanie dreva a prvovýroba.. K nim sa pridružuje množstvo drobných podnikateľských aktivít, hotelové, reštauračné a ubytovacie zariadenia.
Administratívne zázemie poskytuje obecná samospráva, zo zdravotníckych zariadení je v obci zdravotné stredisko, lekáreň, výjazdová stanica prvej pomoci a Centrum sociálnych služieb - zariadenie sociálnej starostlivosti.
Ku nekomerčnej vybavenosti patria školské zariadenia. Základná škola je spojená s materskou školou, má štatút jazykovej školy a v druhom stupni poskytuje vzdelávanie aj žiakom z okolitých tzv. spádových obcí. Rozvíjanie umeleckých talentov zabezpečuje základná umelecká škola. Nitrianske Pravno sa môže pochváliť aj niekoľkými kultúrnymi ustanovizňami. Pre miestnu kultúru na záujmovú, krúžkovú i schôdzkovú činnosť slúži budova požiarnej zbrojnice, obecná knižnica. Kultúrny dom je mimo prevádzky a výstavba nového má svoje miesto vo víziách do budúcnosti. V exteriéroch obce priamo na námestí bol postavený miniamfiteáter „Park“, ktorý slúži hlavne v letných mesiacoch na usporiadanie kultúrnych akcií ako koncertov či tradičných jarmokov. Úroveň vybavenosti v obci zvyšujú ostatné zariadenia nevýrobných služieb ako je obvodné oddelenie policajného zboru, pošta, klub dôchodcov, Dom smútku, pobočky bankových subjektov.
Po celý rok žije Nitrianske Pravno bohatým kultúrnym životom. Koná sa tu množstvo zaujímavých kultúrnych podujatí. Niektoré z nich prerástli hranice nielen obce, ale aj okresu. Sú to napríklad celoslovenský festival zábavného divadla Divadelná jar Jána Roháča, Festival dychových hudieb, tradičný pravniansky jarmok, Hornonitriansky zlatokop, Stretnutia rodákov, Celoslovenský workshop vyšívania. Pravnianska výšivka – sieťovanie, patrí medzi jedinečné skvosty na Slovensku.
Kultúrny rok obec začína zapojením sa do projektu Zimné slávnosti Hornonitria. Jednou z dôležitých súčastí kultúry je podpora ľudových zvykov a tradícií. Nitrianske Pravno vždy predstavuje na vernisážach tradičné textilné techniky, podporuje ľudové slávnosti ako sú Fašiangy, Veľká Noc, Stavanie májového stromu, Vianoce. Tradičné slávnostné akadémie k jednotlivým výročiam a pamätným dňom sú samozrejmosťou a stávajú sa prehliadkou talentov detí základnej, materskej i umeleckej školy a telies záujmovej a krúžkovej činnosti. Šikovnosť obyvateľov tejto aj v kultúre stále sa rozvíjajúcej obce prezentuje Detský foklórny súbor Malý Kľak, Klub mažoretiek, Spolok dychovej hudby Pravňanka, ženský spevácky súbor Tenerezza, spevácka skupina Jesienka pôsobiaca pri klube dôchodcov, spevácka skupina Probner Echo, divadelný súbor Vox Clamantis. K rozvoju kultúrneho života prispievajú aj voľnočasové a záujmové aktivity škôl na území obce.
K tradičným podujatiam neodmysliteľne patrí Beh priateľstva, Pravnianske kultúrne leto, Priateľský futbalový turnaj, Hudobná jeseň, Akadémia seniorov, Šarkaniáda, Vianočný koncert. Nechýbajú koncerty počas roka, tematické výstavy, tvorivé dielne. Náväznosť na tradície i súčasnosť pri príprave kultúrnych a spoločenských podujatí ponúka verejnosti pestrú paletu i možnosť výberu.
Bohatú klubovú a spolkovú činnosť zabezpečuje niekoľko organizácií. Dvadsaťpäť rokov existencie v tomto roku oslávil Klub dôchodcov. V Dome stretávania pripravuje podujatia Karpatskonemecký spolok. Aktívne sú spoločenské organizácie, Pravňanský zväz žien, MTJ, Dobrovoľný hasičský zbor, Slovenský zväz invalidov, Skauting, Slovenský Červený kríž. Pri farskom úrade vzniklo občianske združenie Jordán, a kresťanská mládež sa aktivizuje v pastoračnom centre.
Pre šport má Nitrianske Pravno vytvorené veľmi dobré podmienky. Na rozvoji telovýchovných a športových aktivít sa podieľa MTJ a jej oddiely s pravidelnou každoročnou podporou obce. Najsilnejší je futbalový oddiel, pozornosť sa venuje dorastu i dospelým.
V obci je mimoriadne často využívaný športový areál, ktorý tvorí futbalové ihrisko, tribúna, bufet, dva tenisové kurty, klzisko. V zime je k dispozícii upravený lyžiarsky vlek vo Vyšehradnom. Keď hovoríme o športe, pozornosť si zaslúži i aktívny lyžiarsky oddiel. V tomto roku jeho členovia organizovali už jubilejný 30. ročník lyžiarskeho preteku o „Veľkonočné vajíčko“, Karneval na lyžiach, Víkend na bežkách. Zmodernizovanie lyžiarskeho areálu je jednou z vízií do budúcnosti. Športuchtiví občania však môžu využívať i ďalšie aktivity ako tenisový, stolnotenisový, turistický, basketbalový oddiel, modelársky krúžok a aerobic pre ženy.
Hodnotný prírodný potenciál v obci vytvára predpoklady na realizáciu rozličných aktivít letnej a zimnej rekreácie. Sú nimi pešia turistika, cykloturistika (obcou prechádza Pravnianska radiála a Bojnický okruh), poľovníctvo, hubárstvo, rybolov, jazda na koni. Nechýbajú ubytovacie a stravovacie zariadenia. Priamo v obci sa nachádza Komunitné centrum mikroregiónu Hornonitrie slúžiace ako turisticko-informačná kancelária.
K dobrej informovanosti občanov prispievajú vlastné noviny - Pravnianske zvesti, ktoré občania dostávajú zdarma. Aktuálne informácie nielen v Nitrianskom Pravne, ale aj v časti Solka a Vyšehradné zabezpečuje aj miestny rozhlas.
Obec vlastní monografiu Nitrianskeho Pravna, ktorá vyšla v roku 1985 pri príležitosti 650. výročia obce, obecný úrad vydal skladačku o obci, o rodákovi, režisérovi Jánovi Roháčovi a naďalej mieni venovať pozornosť plnohodnotnej prezentácii doma i v zahraničí.
Takmer polstoročnú tradíciu majú rozvinuté družobné kontakty s mestom Hanušovice na severnej Morave, ktoré prehlbujú vzájomnými návštevami.
V čase baníckeho rozvoja bola obec vo veľkej miere osídľovaná nemeckým obyvateľstvom. Dnes pravidelné stretnutia rodákov v nemeckých mestách i v Nitrianskom Pravne upevňujú dobré vzťahy a sú dôkazom toho, že bývalí rodáci sa do Pravna vždy radi vracajú.
Nitrianske Pravno je obec veľká, neustále sa rozvíjajúca, vážiaca si minulosť, no zároveň smelo sa pozerajúca do budúcnosti. Preto jej predstavitelia chcú pre svojich občanov zabezpečiť zlepšenie každodenného života v kvalitnejšom sociálno-ekonomickom prostredí nielen prostredníctvom tvorby nových pracovných príležitostí, rozvoja služieb a občianskej vybavenosti, ale i neustálym vytváraním vhodných podmienok pre bývanie, ochranu životného prostredia, tvorby príťažlivej krajiny a tým prispieť k rastúcej spokojnosti obyvateľstva.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 2. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 3. Home (ale aj) Office
 4. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 5. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 6. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 7. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 8. Zelená Bratislava
 9. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 10. Znečistenie riek už možno nebude možné zastaviť
 1. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 2. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 3. Zelená Bratislava
 4. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 5. Ruža zmeny
 6. Úpravy automobilov pre ZŤP
 7. No Finish Line v Bratislave sa presúva do virtuálneho priestoru
 8. Mladí ľudia vstupujú do druhého piliera už aj cez internet
 9. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 10. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 28 132
 2. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 19 536
 3. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 16 130
 4. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 14 141
 5. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 13 757
 6. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 11 083
 7. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 611
 8. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 105
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 8 974
 10. Budúcnosť v digitále je plná žien. V čom majú pred mužmi navrch? 8 612
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Prievidza a Bojnice - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Horná Nitra

Darček pre čitateľov v najbližšom vydaní MY Hornonitrianskych novín

Vydanie prílohy v mimoriadnom náklade plnej tajničiek, krížoviek, sudoku, zábavného čítania a kvalitného obsahu podporili firmy a samosprávy.

Ilustračné foto.

V Prievidzi začali s čistením uličných vpustov

Mesto tak chce predísť zdržiavaniu vody na komunikáciách.

Kanalizačné vpuste by sa mali čistiť aspoň raz za rok.

Dolné Vestenice plánujú zrekonštruovať čistiareň odpadových vôd

Obec Dolné Vestenice (okres Prievidza) plánuje zabezpečiť rekonštrukciu miestnej čistiarne odpadových vôd (ČOV), ako i zvýšiť jej kapacitu.

Mestský úrad v Handlovej zatvorili. Ponuky práce budú hlásiť zdarma

Obyvatelia si budú môcť svoje úradné záležitosti vybaviť telefonicky alebo emailom.

mestský úrad Handlová

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Najviac nakazených pribudlo v Košiciach a v okrese Čadca

Nedeľňajší rekord sa vyšplhal na číslo 860.

Nedeľný rekord. V Trenčianskom kraji pribudlo 104 pozitívne testovaných

Laboratóriá na Slovensku otestovali 5 025 vzoriek, celkový počet pozitívnych bol 860.

V Nitre pribudli hospitalizovaní aj mŕtvi. Ohniská na Borovej stráži polícia

Viac ako dve tretiny reprofilizovaných lôžok pre COVID pacientov sú obsadené. Vytvoria ďalšie.

KORONAVÍRUS: Žilina hlási menej nakazených, Čadca medzi najhoršími

V nemocniciach je hospitalizovaných 638 pacientov.

Už ste čítali?