Pondelok, 26. október, 2020 | Meniny má DemeterKrížovkyKrížovky

Sebauspokojenie by otvorilo bránu stagnácii.

Medzi dynamicky sa rozvíjajúce obce nášho regiónu bezpochyby patrí Lehota pod Vtáčnikom.

Jej novodobá história sa začala písať v roku 1960, kedy došlo k zlúčeniu Malej a Veľkej Lehoty v Lehotu pod Vtáčnikom. Do jej života zasiahla koncom sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia povrchová ťažba uhlia. Vyžiadala si asanáciu 260 rodinných domov a 9 objektov občianskej vybavenosti. Dedina sa naďalej rozrastá, mládne a je každoročne krajšia. O dňoch nedávno minulých, súčasnosti i budúcnosti hovoríme s Jánom CIPOVOM, starostom obce Lehota pod Vtáčnikom.
Začiatkom tohto, pomaly sa už končiaceho volebného obdobia ste občanov informovali o zámeroch na štyri roky. Podarilo sa vám ich realizovať?
Koncepcia rozvoja obce na volebné obdobie rokov 2002 – 2006 zahŕňa desať oblastí, ktorým sme sa venovali. Prioritou bol rozvoj technickej infraštruktúry, najmä rekonštrukcia miestnych komunikácií. Takmer všetky ulice v obci majú nový povrch. V súčasnosti rekonštruujeme Kováčovú ulicu s prípravou do budúceho roku zrekonštruovať všetky spojovacie ulice s ulicou Jevgenija Sirku. V novembri by mali byť práce ukončené. V tomto trende by mali novozvolené orgány pokračovať aj na budúci rok. Začiatkom novembra Hornonitrianske bane Prievidza a.s. ukončia ulicu na starý cintorín. Nový vzhľad dostala aj budova kina Mier, kde sídli obecný úrad a takisto jej okolie. Za efektívnu investíciu považujem vybudovanie suchého poldra. Aj keď jeho výstavba nebola financovaná z obecných zdrojov, našou zásluhou sa podarilo finančné zdroje zabezpečiť pre Povodie Váhu. Desaťročia zaplavovanú obec už štvrtýkrát polder zachránil pred povodňami. Ukončili sme dokanalizovanie ako i splynofikovanie obce i s úpravou všetkých ulíc v jej hornej časti. Výrazne sme pokročili v bytovej politike, v skrášľovaní obce, začíname meniť vzhľad Námestia SNP a parku Jána Duckého. Rekonštruujeme futbalové ihrisko. Vždy, keď spomíname tento športový stánok, sa začervenám. Doposiaľ sme mali najhoršie futbalové ihrisko z okolitých obcí. V tomto roku sme začali s jeho rekonštrukciou, máme, žiaľ, 1,5 mesačný sklz, v dôsledku nepriaznivého daždivého počasia v začiatkoch jeho rekonštrukcie. Predpokladáme, že celý areál, teda hraciu plochu, ohrady a tribúny dokončíme do konca novembra. Na jar by už naša mladšia generácia, dorastenci a muži mali hrávať zápasy v domácom prostredí. V týchto dňoch očakávame, že do obecného rozpočtu pribudne vyše 6 miliónov korún, určených na solárne ohrievanie vody v školskom bazéne, ktorý poskytuje plavecký výcvik našej mladšej generácii, ale i deťom a verejnosti z okolia.
Spomenuli ste bytovú politiku. Je známe, že vaša obec aj v tejto oblasti pokročila dopredu.
Intenzívne sme sa venovali rozvoju individuálnej bytovej výstavby, ako aj výstavbe nájomných bytových domov. Pre individuálnych stavebníkov sme pripravili osemdesiat pozemkov, ktoré im obec predala veľmi výhodne, s vybudovanými inžinierskymi sieťami. V roku 2003 sme dokončili 23 bytových jednotiek, v tomto roku tridsaťpäť, ktoré uspokojujú potreby našich spoluobčanov i občanov z blízkeho a vzdialenejšieho okolia. Zároveň sme začali s výstavbou ďalšieho nájomného domu, v ktorom bude 25 bytov, z ktorých je už 18 obsadených. Nájomníci by sa do nich mali sťahovať v auguste 2007, teda o rok. Pripravujeme a máme geometrické plány pre ďalšie lokality pre individuálnu bytovú výstavbu v chotári Náklo a Dubinky. Okrem toho má obec vypracovanú projektovú dokumentáciu pre výstavbu podkrovných bytov v odpredaných činžiakoch. Byty v nich sú už v osobnom vlastníctve, na samotnej realizácii projektu preto nemôžeme participovať, všetko je však vecou dohody. Projekty sú k dispozícii a to je tiež nemalá devíza.
V poslednom období sa akosi prestalo hovoriť o vašom veľkom zámere – vybudovať na miestach, kde bol povrchový lom, viacúčelovú vodnú nádrž s plážovým okolím, lovom rýb, člnkovaním a takmer na 100 hektárovej ploche sociálne zariadenia i chaty a športové ihriská, najmä pre mladšiu generáciu. Vzdali ste to už?
Nebudem spomínať všetky peripetie, s ktorými sme sa doposiaľ stretli. Pravda je taká, že od roku 1998 projekt stagnoval, o jeho realizáciu nebol zo strany vtedajšej vlády záujem. My sme sa však nevzdali, hľadali sme iné možnosti. Vstúpili sme do medzinárodného projektu Revitamin – revitalizácia území dotknutých banskou činnosťou. Okrem Slovenska je v ňom zapojené Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Slovinsko a Česko. Zo Slovenska naše združenie Vtáčnik a Veľký Krtíš. Analýza je ukončená a so spolufinancovaním ministerstva životného prostredia a pomoci Hornonitrianskych baní a.s. Prievidza sa v týchto dňoch radíme, ako pripravíme projektovú dokumentáciu. Vďaka nášmu vstupu do projektu Revitamin sa otvárajú možnosti čerpať zdroje zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Z týchto málo slov vidieť, že sme neustúpili v našom zámere ani o centimeter. Realizáciou tohto projektu dávame pre Hornú Nitru i Slovenskú republiku ďalšiu možnosť rozšírenia turisticko-rekreačnej oblasti.
Veľkú pozornosť venujete bytovej politike. Prejavuje sa to aj na populačnom vývoji v obci?
Žiaľ, nepriaznivý populačný vývoj neobchádza ani našu obec. Ešte vo februári som predložil obecnému zastupiteľstvu a zastupiteľstvo schválilo komplex rozhodujúcich investičných zámerov pre tento a ďalšie roky a v ňom návrh na integráciu dvoch materských škôl v jednu. Z doterajšej materskej školy v dolnej časti obce – mimochodom v týchto dňoch si pripomína svoje päťdesiatiny – plánujeme zriadiť po rekonštrukcii škôlku pre seniorov, alebo klasický penzión. Pripravujeme projektovú dokumentáciu pre rozšírenie priestorov v materskej škôlke II. s možnosťou zhotovovania a podávania stravy, s fontánovým nádvorím a solárnym ohrievaním vody. Na tomto projekte je potrebné aktívne pracovať, aby sme nezmeškali termíny a mohli sa uchádzať o finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Nezabúdame i na školopovinné deti. Pripravuje sa komplexná projektová dokumentácia na generálnu opravu základnej školy a jej okolia, ktorá bude financovaná zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
Nielen investičnou prácou je človek živý.... Čo vy na to, pán starosta?
Sme si toho vedomí. Každoročne pripravujeme a obecné zastupiteľstvo schvaľuje kalendár kultúrno-spoločenských a športových podujatí. Už v januári vieme, čo sa bude diať v decembri a v priebehu roka v kultúre, športe a vo všetkých oblastiach života spoluobčanov. O futbale sme už hovorili, spomeniem, že v obci sú dva tenisové kurty, nie sme však spokojní s ich využívaním. Hľadáme možnosti ako zaktivizovať záujemcov o tento šport. Naopak, mimoriadne aktívni sú hádzanári, najmä naša najmladšia generácia. Vďaka seniorom máme moderné hádzanárske ihrisko. Úspešne nás reprezentujú naši šachisti, každoročne pri príležitosti výročí skončenia II. svetovej vojny sa koná masový výstup na Vtáčnik. Veľkú pozornosť venujeme hasičskému športu, cez dobrovoľný hasičský zbor I. a II., ako i obecný hasičský zbor. Ich dobré umiestňovanie na pohárových súťažiach ukazuje na ich pripravenosť zasiahnuť a pomáhať v prípade požiarov a živelných katastrof. A oni to dokážu vynikajúco, patria k najlepším v celoslovenskom meradle. V obci pracuje spevácka skupina Bukovina, v tomto roku oslávila svoje desiate narodeniny, spevácka skupina Dúbravanka, pýchou obce je Dychový orchester mladých, ktorý úspešne reprezentuje nielen obec, ale aj región na celoslovenských i medzinárodných podujatiach, poriadajú sa výstavy umeleckej tvorivosti, zamerané na bohatú históriu, ale i vernisáže amatérskych výtvarníkov a fotografov, súťaž amatérskych spevákov populárnej piesne, poriadajú sa pri štátno-politických výročiach rôznorodé podujatia, rodinné olympiády, školské akadémie. Aktívne pracuje Zbor pre občianske záležitosti, naši dôchodcovia organizovaní v Jednote dôchodcov a v klube dôchodcov vystupujú na kultúrnych podujatiach v obci i mimo nej. Každoročne organizujeme oslavy SNP na Sekaninách, ktoré svojou úrovňou presiahli rámec obce, regiónu i trenčianskeho kraja.
Ste teda, pán starosta, spokojný s tým, čo prinieslo pre rozvoj obce končiace sa volebné obdobie?
Relatívne som spokojný, obec napreduje, ale vidím aj rezervy. Život a doba idú dopredu, sebauspokojenie – veď sme toho urobili dosť – by otvorilo bránu stagnácii. Človek by sa nikdy nemal uspokojiť s tým, čo dosiahol, tobôž keď sedí na starostovskej stoličke.
Pán starosta, na čele dediny ste tri volebné obdobia. Kandidujete v tohtoročných komunálnych voľbách opäť?
Pri rozhodovaní som bral do úvahy tri aspekty. Prvým je veľká dôvera spoluobčanov každé volebné obdobie. A tá z obdobia na obdobie vzrastá. V predchádzajúcich voľbách mi svoje hlasy dalo sedemdesiat až osemdesiat percent voličov. Druhým aspektom je, že pracujeme so zastupiteľstvom koncepčne. V aktuálnom volebnom období sme vždy pripravovali priority pre to ďalšie, aby sa obec neustále rozvíjala. Ten tretí aspekt je, že som sa stal poslancom trenčianskeho samosprávneho kraja, s cieľom pomáhať svojmu okresu, tým i svojej obci, s využitím skúseností, s kontinuálnym previazaním na terajšie vládne a rezortné orgány, ktoré tvoria koalíciu a v jednej z nich som radovým členom. Keď som to všetko položil na misku váh, rozhodol som sa. Som presvedčený, že Lehota pod Vtáčnikom sa čoskoro stane obcou spĺňajúcou všetky európske parametre. K tomu smerujem svoj poslanecký mandát v Trenčianskom samosprávnom kraji i k všetkým obciam a mestám v regióne.
Kam by teda mala smerovať dedina v budúcich rokoch?
Pokračovať v jej dynamickom rozvoji vo všetkých oblastiach nášho celoobecného života. Chceme zrekonštruovať kultúrno-spoločenské stredisko, jeho nadstavbou získať priestory pre obecný úrad, ktorý je v náhradných priestoroch, upraviť Námestie SNP, pribudne tržnica pred poštou a reštauračnými i potravinárskymi službami v hornej časti obce, uskutoční sa vonkajšia úprava klubu dôchodcov v hornej časti obce, ulica smerom k spoločnosti Poľno Vtáčnik, a.s. i námestie pred poštou, ukončí sa Záhradná ulica, pristúpime k rekonštrukcii vodovodného systému na Partizánskej ulici. Samozrejme pustiť sa do už spomínanej turisticko-rekreačnej oblasti, prestavby materskej školy na škôlku pre seniorov alebo penzión, chceme zrekonštruovať druhú materskú i základnú školu, realizovať projekty v oblasti vzdelávania mladej generácie, pre rozvoj kultúry i športu.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 2. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 3. Fresh Market má novú predajňu Sanagro. Takto to tam vyzerá
 4. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 5. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 6. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 7. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 8. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 9. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 10. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 1. Duálnu prax v dm nahradilo počas pandémie online vzdelávanie
 2. Chief of Slovak Telekom: We care about the future of Slovakia
 3. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 4. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 5. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 6. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 7. Kvalitné sporenie si dokážete vybaviť z pohodlia domova
 8. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 9. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 10. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 1. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 20 025
 2. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 14 926
 3. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 14 273
 4. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 12 934
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 674
 6. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 12 005
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 466
 8. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 11 437
 9. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 682
 10. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 406
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Prievidza a Bojnice - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Horná Nitra

Dotácie pre kluby na prenájom športovísk mesto znižovať nebude

Dotácie pre športové kluby mesto Prievidza na prenájom športovísk zatiaľ znižovať nebude, ako pôvodne plánovalo.

Futbalový štadión v Prievidzi

Samosprávy na hornej Nitre hľadajú dobrovoľníkov do odberných tímov

Príprava plošného testovania si vyžaduje množstvo pracovnej sily.

ilustračná foto

Samosprávny kraj ponúka školské priestory na zriadenie odberových miest

Trenčiansky kraj je zriaďovateľom 38 stredných škôl v dvanástich mestách a jednej obci.

ilustračné foto

FOTO: Novorodeniatka z hornej Nitry

Prinášame vám prehľad narodených detičiek z hornej Nitry. Ich fotky boli zverejnené v MY Hornonitrianskych novinách.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Už ste čítali?