Utorok, 21. marec, 2023 | Meniny má Blahoslav

Novoročný príhovor primátora mesta Prievidza

Dovoľte mi, aby som vám predložil odpočet práce primátora, poslancov mestského zastupiteľstva (MsZ) a pracovníkov mestského úradu (MsÚ) mesta Prievidza za kalendárny rok 2005.

Vážení spoluobčania,

Dovoľte mi, aby som vám predložil odpočet práce primátora, poslancov mestského zastupiteľstva (MsZ) a pracovníkov mestského úradu (MsÚ) mesta Prievidza za kalendárny rok 2005.

Mesto Prievidza v roku 2004 splnilo podmienky zavedenia systému manažérstva kvality v zmysle normy STN ISO 9001:2000 a obdržalo certifikát kvality. Cieľom pre rok 2005 bolo tento systém v podmienkach MsÚ a MsP stabilizovať a využiť jeho vnútorné mechanizmy pre ďalšie skvalitňovanie práce.

MsZ je zložené z 31 poslancov a to z 12-tich žien a 19-tich mužov. Počas roka nenastala žiadna zmena v poslaneckom zbore. Ako poradný orgán pracuje 9-členná MsR, 14 komisií a masmediálna rada. MsR zasadala celkovo 42-krát a prijala 549 uznesení. Účasť poslancov na zasadnutiach MsR bola 90,5 %.

MsZ zasadalo 8-krát s 94 %-tnou účasťou poslancov a prijalo 414 uznesení, z ktorých spomeniem len tie najdôležitejšie:
1. Schválenie záverečného účtu a Správy o hospodárení mesta za rok 2004
2. Výstavba priemyselného parku Prievidza – Západ
3. Koncepcia tepelnej energetiky v meste Prievidza
4. Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností v súvislosti s investičnými akciami v meste
5. Zmeny v MŠ a ZŠ
6. Komunikačná stratégia mesta na roky 2005 ž 2010
7. Schválenie žiadostí na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov
8. Výstavba bytov v 7 lokalitách mesta investormi v zmysle informačného memoranda
9. Schválenie rozpočtu mesta Prievidza na rok 2006
10. Schválenie odpredaja pozemkov pod priemyselný park.

Jednou z povinností, ktoré mestu vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení pri výkone samosprávy je vytvárať účinný systém kontroly ako aj organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho výkon.
Útvar hlavného kontrolóra mesta Prievidza vykonal kontroly v MsÚ samotnom, základných školách, v mestských organizáciách ako aj v použití finančných prostriedkov na transfery fyzickým a právnickým osobám. Nie menej dôležitým zameraním kontrolnej činnosti bola kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva. Vo vyhodnocovacom období takýmito kontrolami nebol zistený nesúlad medzi podmienkami schválenými v uzneseniach a vyhodnotenými uzneseniami navrhnutými na vypustenie zo sledovania.

Mimoriadne pozitívne hodnotím 40 za rok 2005 a 120 za uplynulé 3 roky verejných zhromaždení občanov nášho mesta podľa jednotlivých volebných obvodov s poslancami MsZ a primátorom mesta Prievidza. V rámci stránkových dní primátora mesta sme spolu so zástupcom primátora a prednostom MsÚ prijali 552 občanov. V týchto aktivitách vrátane stránkových dní primátora mesta budeme bez zmeny pokračovať aj v roku 2006.

Informovanosť občanov sme zabezpečovali prostredníctvom regionálneho týždenníka Prieboj, Prievidzsko, regionálnych televízií Video TV a AVT. Od októbra aj prostredníctvom Tretej televízie. V rámci informovanosti občanov sme spolupracovali s redakciami Beta rádia, rádia Expres, Twist, Regina, Slovenského rozhlasu, Slovenskej televízie, TA SR a agentúry SITA, denníkom Pravda, SME, ako aj prostredníctvom internetovej stránky mesta, ktorá sa stala najvýznamnejšou formou komunikácie, nakoľko za posledných 24 mesiacov navštívilo internetovú stránku takmer 200 tisíc návštevníkov. Prioritou mediálnej politiky mesta je zabezpečovanie pravidelnej a transparentnej komunikácie orgánov samosprávy s občanmi o aktuálnom dianí v meste.
Nepochybne najdôležitejšou oblasťou mesta a mestského úradu je ekonomika a financie. Ekonomický odbor zabezpečoval počas roka rozhodujúci a základný zákon samosprávy – rozpočet mesta, ktorý v roku 2005 tvorili:
- príjmy vo výške ............................................................................753,3 mil. Sk,
- výdavky vo výške..........................................................................707,5 mil. Sk,
V roku 2005 mesto získalo granty v celkovej výške 28,928 mil. Sk na rekonštrukciu ZŠ Dobšinského, rekonštrukciu strechy zimného štadióna, umelý futbalový trávnik na ZŠ energetikov, obnovu šatní v športovej hale, financovanie separovaného zberu z Recyklačného fondu, projekt Ekorok s Nestlé Slovensko, pieskové volejbalové ihrisko a Zlatú prievidzskú cestu.

Rok 2005 bol prvým rokom zavedenia fiškálnej decentralizácie pri financovaní obcí. Z hľadiska miestnych daní priniesla fiškálna decentralizácia na jednej strane právomoci obciam pri určovaní sadzieb ale na strane druhej tiež zodpovednosť za vyváženosť daňového zaťaženia fyzických a právnických osôb. Mesto preto pri zavedení miestnych daní a určení výšky sadzieb pre rok 2005 postupovalo napriek daným právomociam tak, aby zavedené dane, najmä daň z nehnuteľnosti, nepriniesli neprimerané zaťaženie daňovníkov.
V rámci vlastných zdrojov má nezastupiteľné miesto odbor miestnych daní a poplatkov, ktorý v rámci vecnej činnosti zabezpečoval dane od 25 228 subjektov vo výške 45,7 mil. Sk a poplatky od 21 301 platiteľov v celkovej výške 33,1 mil. Sk, z čoho bolo 19 234 fyzických osôb a 2 067 podnikateľských subjektov. V oblasti obchodu a služieb mesto eviduje vzťah s ponikateľskými subjektami v počte 3 365, čo predstavuje oproti roku 2004 nárast o 239 subjektov. Počas roka 2005 bolo zorganizovaných 5 príležitostných trhov a to Veľkonočné trhy, Mestské dni a Ulička remesiel, Dni dychovej hudby, Prievidzský jarmok, Dni k Pamiatke zosnulých a Predvianočné trhy.

Odbor vnútornej správy zabezpečoval organizačno-personálnu prácu 150 pracovníkov MsÚ, agendu a evidenciu budov, voľby do VÚC, menšie obecné služby so 190 občanmi, hospodársku správu, informačný systém. Odbor vypracoval Organizačný poriadok v zmysle normy ISO 9001:2000, Štatút mesta a Bezpečnostný projekt. Osobitné postavenie v rámci tohto odboru má právne oddelenie, ktoré sa v roku 2005 zaoberalo najmä majetkovoprávnym vysporiadaním nehnuteľností v súvislosti s Priemyselným parkom, výstavbou nového cintorína pod Banskou, relizáciou pozemnej komunikácie do rekreačného strediska Púšť, realizáciou chodníka Kopanice – Necpaly vrátane verejného osvetlenia, pozemkami pod základnými školami. Oddelenie ďalej zabezpečovalo vymáhanie 42 pohľadávok, 70 priestupkových a správnych konaní, sledovanie zákonnosti písomností mesta a sporovou agendou. Najvážnejším súdnym sporom zostáva dlhotrvajúci a stále nedoriešený spor so spoločnosťou THM, a.s. a THM inkasná. Mesto eviduje 13 aktívnych súdnych sporov.

Odbor starostlivosti o občana zabezpečoval nesmierne citlivú a neraz mimoriadne zložitú sociálnu oblasť občanov nášho mesta vrátane opatrovateľskej služby a bytovej agendy.
V našom meste žilo v roku 2005 52 172 obyvateľov, čo je oproti roku 2004 o 284 menej. Z toho 310 občanov zomrelo (o 38 viac ako v roku 2004), 398 sa narodilo (o 65 viac ako v roku 2004), 609 sa prisťahovalo (o 211 viac ako v roku 2004) a 940 sa odsťahovalo (o 32 menej ako v roku 2004). Matrika osvedčila 5 813 fotokópií, 16 030 podpisov a spracovala podklady pre 279 uzavretých (o 30 viac ako v roku 2004) a 254 rozvedených manželstiev (o 35 viac ako v roku 2004) na území nášho mesta.
V rámci sociálnych služieb sme pomohli 396-tim občanom (oproti roku 2004 nárast o 80 %) v celkovej čiastke 762 tis. Sk, z toho 82 občanom v dôchodkovom veku sme prispeli na stravu čiastkou 235 tis. Sk. V pomoci pri riešení sociálnej a hmotnej núdze, zdravotne ťažko postihnutým osobám, rodinám s nezaopatrenými deťmi sme prispeli čiastkou 0,72 mil. Sk. Sociálnym taxíkom sme za posledných 5 mesiacov roka 2005 vykonali v rámci služby pre občana 47 jázd. V roku 2005 bolo podaných 303 žiadostí na byty (o 78 menej ako v roku 2004) a bolo pridelených 98 bytov (o dva viac ako v roku 2004). Opatrovateľskú službu sme poskytovali 201 občanom so 72 opatrovateľkami v celkovej výške 5,778 mil. Sk, pričom príjmy od občanov za poskytovanie opatrovateľských služieb boli vo výške 0,849 mil. Sk. Jednorazovú dávku rodinám s deťmi pri príležitosti Vianoc vo výške 0,303 mil. Sk sme rozdelili medzi 202 rodín.

V našom meste sa nachádza 8 plno organizovaných základných škôl , Základná umelecká škola, Centrum vošného času Spektrum a 11 materských škôl. Základné školy navštevovalo v roku 2005 spolu 5 139 žiakov (menej o 487 ako v roku 2004), o ktorých sa stará 494 zamestnancov (o 51 menej ako v roku 2004). Materské školy navštevovalo v roku 2005 1 224 detí (o 89 menej ako v roku 2004) a paracuje v nich 185 zamestnancov (o 9 menej ako v roku 2004). V predškolských a školských zariadeniach vrátane ZUŠ a CVČ bolo v roku 2005 spolu 8 170 detí (o 464 menej ako v roku 2004) a 743 zamestnancov (o 55 menej ako v roku 2004).
Odbor školstva na základe súčasnej reformy v školstve vykonal racionalizáciu siete škôl, ktorá zároveň viedla k mnohým organizačným a personálnym zmenám. V rámci investícií boli zrealizované rekoštrukcie striech, inštalácie meračov tepla a TÚV, zabudovanie regulačného systému, rekonštrukcie výmenníkových staníc, dokončenie plynovej kotolne a prebudovanie existujúcich priestorov v celkovom objeme 3,2 mil. Sk. Požiadavky na údržbu v objeme 6,0 mil. Sk sme doposiaľ zrealizovali len vo výške 0,8 mil. Sk, avšak predpokladáme, že ďalšie dofinacovanie zrealizujeme po odpredaji časti školských objektov.
Na úseku mládeže, športu a voľnočasových aktivít sme zrealizovali projekt Envipak – zber druhotných surovín, Ekorok s Nestlé Slovensko, Deň Zeme, Challenge Day, zahájili sme plavecký výcvik a štafetový beh žiakov ZŠ pod názvom Memoriál Ivora Surového. Mladý parlament sa svojimi aktivitami prezentoval na stretnutí s poslancami MsZ a primátorom mesta v apríli a novembri roka 2005. Za podporu práce s mládežou a deťmi mesto Prievidza obdržalo Cenu Rady mládeže SR.
Na úrovni mesta sú po dohode s vedeniami škôl zriadené predmetové komisie, ktoré vypracovali jednotné vstupné testy z matematiky a zo slovenského jazyka v 8. ročníku ZŠ s cieľom zistiť vedomostnú úroveň žiakov našich škôl. V tomto roku ako i v nasledujúcich rokoch budeme pokračovať v sledovaní výchovno-vzdelávacieho procesu. Budeme vytvárať podmienky na zaškolenie čo najvyššieho počtu 5-6 ročných detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v materských školách. Podľa možností budeme postupne zlepšovať priestorové a materiálno-technické podmienky ako aj vhodne motivovať pedagogických zamestnancov k ďalšiemu vzdelávaniu.

Odbor výstavby a regionálneho rozvoja zabezpečoval v zmysle územného plánu ako aj schváleného investičného plánu vlastné investície ako aj koordináciu súkromných investícií, ktoré sa v roku 2005 realizovali mimoriadne dynamicky, a to najmä: výstavba 1. etapy Regionálneho obchodného centra (Titaniku) a výstavba súkromnej tenisovej haly v Necpaloch.
V rámci investičnej výstavby mesto vybudovalo historicky prvú krytú plaváreň nákladom 56 miliónov korún. Mimoriadne dôležitou investíciou, na ktorej sa čiastočne inžiniersky a finančne podieľalo aj mesto, bola mimoúrovňová križovatka pri farskom kostole, ktorá si vyžiadala aj ďalšie náväzné investície a to:
- zobojsmernenie Hviezdoslavovaej ulice,
- zjednosmernenie Malonecpalskej a Veľkonecpalskej ulice,
- dočasné riešenie veľkej kruhovej križovatky pri budove bývalej Jednoty,
- ďalšie dopravné preriešenia miestnych komunikácií v celom meste.
V rámci statickej dopravy mesto vybudovalo 160 parkovacích miest v náklade 2,6 mil. Sk na uliciach Palárika, Rázusa, Škarvana, Gavloviča, Svätopluka, Krajnej a Bajzu.
V bytovej výstavbe sme v roku 2005 ukončili výstavbu obytného objektu bloku „D“ na Ciglianskej ceste, kde bolo odovzdaných 18 dvojizbových a 36 trojizbových bytov, 18 buniek a 52 pavlačových bytov, na Ul. Hodžu 2 trojizbové a 6 dvojizbových bytov. Ďalšia výstavba bytov bude realizovaná z prostriedkov súkromných investorov v zmysle informačného memoranda na Ul. Rudnaya, Králika, Bojnickej ceste, Gazdovskej, Šafárika a Palárika.
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a regionálneho rozvoja vypracovalo dokumentáciu územného plánu zóny IBV Terasy a zabezpečovalo súčinnosť pri obstarávaní projektovej dokumentácie priemyselného parku, spracovalo dokumentáciu nových ochranných pásiem letiska. V súčasnosti pripravuje projekt aktualizácie územného plánu mesta, ktorého financovanie sa predpokladá z prostriedkov EÚ a vydalo viac ako 1 000 stanovísk a rozhodnutí. V rámci regionálneho rozvoja oddelenie zabezpečuje projekt „Udržateľný rozvoj miest“, prostredníctvom ktorého sa mesto zviditeľní v európskom meradle ale zároveň je aj príspevkom k presadzovaniu záujmov trvalo udržateľného rozvoja k zvýšeniu kvality života v našom meste.
V spolupráci s Regionálnym združením cestovného ruchu horná Nitra oddelenie zabezpečovalo činnosť spojenú s reprezentovaním mesta na výstavách, veľtrhoch, kontraktačno-výstavných trhoch doma i v zahraničí. Mesto prostredníctvom tohto oddelenia podporovalo rozvoj turistických aktivít ako aj spoluprácu s Turisticko-informačnou kanceláriou, Združením pre rozvoj regiónu horná Nitra, Združením miest a obcí hornej Nitry a Informačným centrom mladých v Prievidzi.
Mimoriadne dôležité a hádam aj najnavštevovanejšie oddelenie stavebného poriadku vydalo viac ako tisíc územných rozhodnutí, stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí, zmien užívania stavieb, búracích povolení a oznámení k ohláseniu drobných stavieb. Oddelenie vybavilo 53 žiadostí o príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania. O kvalite tohto oddelenia hovorí štatistika, nakoľko bolo podaných len 6 odvolaní, z čoho bolo len jedno rozhodnutie vyššími orgánmi zrušené a nebol podaný žiadny protest prokurátora.

Nezastupiteľné miesto v živote mesta má jeho mestská polícia. V Prievidzi oslávi 31. 1. tohto roka svoje 15-ročné jubileum. Ochranu osôb, majetku a verejného poriadku v našom meste zabezpečovalo v roku 2005 43 policajtov. Vzhľadom k tomu, že MsZ schválilo projekt „Bezpečné mesto Prievidza“ , v ktorom sa počíta s rozšírením stavov policajtov na úroveň zodpovedajúcu „1 policajt na 1 000 obyvateľov“, budeme aj v tomto roku zvyšovať stav a to až na 53 policajtov.
V rámci monitorovacieho kamerového systému sme vytvorili v súčinnosti s úradom práce aj chránené pracovisko pre 6 zdravotne postihnutých občanov, ktorí prostredníctvom 14 kamier monitorujú jednotlivé mestské časti. Celkovo riešila MsP v roku 2005 5 501 priestupkov (nárast o 1 880 oproti roku 2004), z ktorých bolo 655 zistených prostredníctvom kamier. Na základe núdzového volania na linku 159 bolo zaevidovaných celkovo 4 361 volaní, čo je o 113 menej ako v roku 2004. Technické vybavenie MsP modernou technikou, ako aj dobudovanie priestorov vytvára všetky predpoklady na profesionálny výkon príslušníkov MsP. Najvýznamnejším je ale ľudský faktov, ktorý i napriek prvotriednym podmienkam občas zlyhá, preto aj personálne zmeny vrátane ukončenia pracovného pomeru, ktoré sme vykonali, boli nevyhnutnosťou. V priebehu roka 2005 sa rozvíjala spolupráca ako na poli pracovnom, tak aj na poli športovom s mestskými políciami v okrese Prievidza, OO PZ Prievidza, ako aj ostatnými oddeleniami OR PZ v Prievidzi. MsP spolupracovala s Okresnou prokuratúrou, Okresným súdom a exekútorskými úradmi, pričom spolupráca vo väčšine prípadov s týmito inštitúciami bola v oblasti doručovania zásielok. Mestskí policajti doručili celkovo 1 005 zásielok, čo predstavuje nárast oproti roku 2004 o 299 zásielok.

Majetkové oddelenie zaevidovalo v roku 2005 205 žiadostí o odkúpenie nehnuteľného majetku, z ktorých bolo 119 prerokovaných na MsR a 114 v MsZ. Následne bolo uzatvorených 90 kúpnych zmlúv na odpredaj nehnuteľností a 4 zámenné zmluvy s celkovým príjmom takmer 40 mil. Sk. Oddelenie sa podieľalo na uzatvorení 390 kúpnych zmlúv na predaj pozemkov pod bytovými domami.
V rámci nájmov oddelenie prerokovalo 126 žiadostí na pozemky a nebytové priestory a následne uzatvorilo 46 nájomných zmlúv. Príprava podkladov a následné vybavovanie žiadostí a agendy v počte 215 písomností oddelenie zabezpečovalo včas a zodpovedne. Celkový majetok mesta je vo výške takmer 4 mld. Sk a jeho evidencia a správa si vyžaduje zodpovedný prístup hlavne pri odpredaji pozemkov s vyznačením inžinierskych sietí.

Mimoriadne pozitívne hodnotím aktivity a zodpovedne vykonanú prácu vo všetkých spoločnostiach, v ktorých má mesto Prievidza majetkový podiel alebo je ich zriaďovateľom.

Domov dôchodcov – Domov penzión pre dôchodcov (DDDPD) vyvinul maximálne úsilie pri vytváraní dôstojných podmienok obyvateľom v jeseni ich života. Celková kapacita zariadenia v počte 140 miest je naplnená na 100 % v celkovom počte 47 mužov a 93 žien. V roku 2005 bolo do zariadenia prijatých 18 nových obyvateľov, ale v poradovníku je ešte stále zaevidovaných 302 žiadostí o poskytovanie starostlivosti. Z tohto dôvodu mesto schválilo výstavbu ďalších ubytvacích kapacít v odkúpenom objekte na Ul. M. Rázusa, ako aj v uvoľnených dvoch objektoch na ZŠ S. Cahlupku.

Kultúrne a spoločenské stredisko (KaSS) organizovalo alebo sa významnou mierou podieľalo na všetkých kultúrno-spoločenských podujatiach. Napriek zložitej ekonomickej situácii väčšiny obyvateľstva sa KaSS podarilo realizovať množstvo zaujímavých tradičných, ale aj nových kultúrnych akcií. Medzi najväčšie a najvýznamnejšie patrili Ples mesta, Prievidzské mstské dni spojené s Uličkou ľudových remesiel, stretnutie Klubu rodákov hornej Nitry, Prievidzský jarmok, Mikuláš v meste. V závere roka zimné slávnosti a Silvestrovská zabíjačka. Premiéru mala Letná bluesovačka, koncert Prázdniny bez drogy a Vianočná krása na ľade. KaSS spravovalo aj knižničný fond. Vďaka KaSS sa aj tento rok bude niesť v znamení produkcie obľúbených programov ako aj tvorby nových, ale predovšetkým v snahe vyviesť verejnosť z letargie, do ktorej z rôznych príčin v posledných rokoch upadla.

UNIPA, s.r.o. ako 100 %-tná dcérska spoločnosť mesta Prievidza spravovala na základe komisionárskych a nájomných zmlúv majetok mesta a vykonávala verejnoprospešné služby na úseku verejného osvetlenia (VO), cestnej svetelnej signalizácie (CSS) ako aj na športoviskách – zimnom a futbalovom štadióne a krytej plavárni. Zároveň je spoločnosť UNIPA aj správcom digitálnej a technickej mapy mesta Prievidza, vlastníkom a správcom mobilnej ľadovej plochy na Námestí slobody, prenajímateľom parkovacích plôch, nebytových priestorov a pozemkov. Na nevyhnutnú prevádzku VO a CSS spoločnosť vynaložila celkom 6,0 mil. Sk a 8,0 mil. Sk za spotrebovanú elektrickú energiu. Postupnými plánovanými investíciami do VO dochádza k znižovaniu spotreby elektrickej energie, čo priaznivo vplýva na celkovú finančnú zaťaženosť pri zachovaní percenta svietivosti z predchádzajúcich rokov.
UNIPA realizovala investície v celkovej výške 7,8 mil. Sk. Na prevádzku zimného a futbalového štadióna vynaložila UNIPA celkovo 8,8 mil. Sk. Na základe žiadosti spoločnosti UNIPA mesto získalo účelovú dotáciu na rekonštrukciu zimného štadióna vo výške 1,0 mil. Sk.
Krytú plaváreň od 4. júna 2005 navštívilo celkom 37 500 návštevníkov, z čoho bolo 13 000 dospelých, 10 000 detí do 15 rokov, 600 ZŤP, 300 dôchodcov nad 65 rokov, 600 darcov krvi a 13 000 žiakov. Na prevádzku vynaložila spoločnosť 3,5 mil. Sk, pričom tržby za predaj vstupeniek boli vo výške 0,8 mil. Sk. Mobilná ľadová plocha bola k dispozícii bezplatne celkovo 1 437 hodín nákladom 2,0 mil. Sk.
V roku 2005 boli poskytnuté platené informácie z digitálnej mapy mesta 100 žiadateľom.
Spoločnosť spravovala 250 parkovacích miest na Dlhej, Rastislavovej a Ul. A. Hlinku.

Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (PTH) v roku 2005 zabezpečovalo dodávky tepla a teplej úžitkovej vody v zmysle platných noriem a predpisov ako aj dohôd uzatvorených s mestom Prievidza. Spoločnosť zrealizovala investície v celkovej výške 129,0 mil. Sk, ktoré predpokladajú zvýšenie kvality dodávok tepla a TÚV konečnému spotrebiteľovi na základe zvýšenia kvality nielen rozvodov, ale v mnohých prípadoch aj samotného spôsobu dodávok tepla a TÚV. Spoločnosť dodáva teplo a TÚV pre viac ako 400 objektov, pričom v roku 2005 pribudli zimný a futbalový štadión, ROC (Titanik). Ambíciou je okrem iného dodávať energie do budúceho priemyselného parku. V oblasti cenotvorby spoločnosť pristupovala mimoriadne citlivo, nakoľko predstavenstvom boli prijaté opatrenia, na základe ktorých bola použitá nižšia cena, ako bola schválená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odbor výstavby a regionálneho rozvoja dohliadal na plnenie komisionárskej zmluvy so spoločnosťou TEZAS v oblasti správy 92 km miestnych komunikácií, 173 km chodníkov, 39 tis. m2 parkovacích a odstavných plôch, 32 tis. m2 vydláždených plôch a 19 tis. m2 asfaltových ihrísk. Mesto udržiavalo prostredníctvom TEZAS-u 163 ha verejnej zelene, zabezpečilo výrub 225 ks drevín na základe požiadaviek občanova zaevidovalo 82 nových žiadostí na výrub. Náhradná výsadba bola zrealizovaná v počte 521 stromov a krov. V rámci odpadového hospodárstva mesto zabezpečovalo zber a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu, na rozvoj separácie boli použité prostriedky z Recyklačného fondu vo výške 278 tis. Sk. V rámci jarného a jesenného upratovania mesto zebezpečilo trojnásobok veľkoobjemových kontajnerov oproti roku 2004 a dvakrát mobilný zber nebezpečného odpadu. Mesto prostredníctvom TEZAS-u zabezpečovalo správu a údržbu pohrebísk a útulku pre psov.
TEZAS, s.r.o. ako významný obchodný partner mesta zabezpečoval aj prevádzku prírodného kina v Lesoparku verím, že k maximálnej spokojnosti jeho návštevníkov. Počas roka vykonával činnosti viažúce sa na ochranu životného prostredia, údržbu mestských komunikácií a iné zmluvné vzťahy. Ich činnosť je nepochybne najsledovanejšou občanmi mesta, neraz je aj predmetom neopodstatnenej kritiky.

BIC, s.r.o. sa aj v roku 2005 významnou mierou podieľala už 13-ty rok svojej existencie na vytváraní podmienok pre malých a stredných podnikateľov ich aktívnym a profesionálnym prístupom vo väzbe na poradenstvo ako aj poskytovanie úverových zdrojov. Spoločnosť spracovala 118 podnikateľských plánov a poskytla 26 mikropôžičiek vo výške 16,3 mil. Sk a prostredníctvom bankových úverov 29,4 mil. Sk.
V spolupráci s Obvodným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny priprvujú projekt pre nezamestnaných absolventov v anglicky hovoriacich krajinách. S podporou mesta zrealizovali už piatykrát projekt Leonardo da Vinci pre 60 vybraných záujemcov z radov nezamestnaných absolventov v SRN v rámci 3-mesačnej odbornej praxe. Aktivity spoločnosti BIC budú aj v tomto roku nasmerované do oblasti rozvoja malého a stredného podnikania.

Správa majetku mesta Prievidza (SMMP) spravovala v roku 2005 celkovo 650 bytov a 22 000 m2 nebytových priestorov v celkovej hodnote 346 mil. Sk. Úlohou organizácie bolo udržanie bytov a nebytových priestorov v prevádzkyschopnom stave formou odstraňovania havarijných stavov objektov, inžinierskych sietí, opravami údržbou. Problém neplatičov nájomného a energií zostáva aj naďalej v prioritnom riešení roku 2006, nakoľko je tento problém veľmi citlivý vo väzbe na možný výkon rozhodnutia či už súdu alebo exekútorov.

Rozhodujúcimi cieľmi boli a aj naďalej do posledného volebného roka 2006 zostávajú:

- dosiahnuť maximálnu informovanosť a priblíženie smosprávy občanom mesta s dôrazom na zvyšovanie kvality informácií a služieb,
- zabezpečiť trvalý rozvoj mesta vychádzajúc z potrieb obyvateľov,
- pripraviť a priebežne realizovať investičné zámery v oblasti sociálnej, bytovej, služieb, kultúry a športu,
- priebežne, s dôrazom na kvalitu, pripravovať projekty hospodárskeho a sociálneho rozvoja nášho mesta vo väzbe na fondy EÚ.

Záverom mi dovoľte, aby som úprimne poďakoval za vykonanú prácu v prospech nášho mesta poslancom MsZ, predsedom poslaneckých klubov, všetkým členom komisií a iných poradných orgánov pri MsZ a všetkým pracovníkom MsÚ. Ďakujem za aktívnu a korektnú spoluprácu všetkým naším zmluvným partnerom, zástupcom spoločností, v ktorých má mesto majetkovú účasť alebo je ich zriaďovateľom. Osobitne ďakujem všetkým zástupcom novinárskej obce. Ďakujem pracovníkom obvodných úradov v Prievidzi, vedeniu ZMO HN zástupcom TSK, okresného súdu a prokuratúry, okresného a obvodného riaditeľstva PZ a všetkých štátnych orgánov a inštitúcií. Ďakujem predstaviteľom bánk a vysokých škôl, pôsobiacich v našom meste, predstaviteľom a spoločností, stavebným a projekčným organizáciám, obchodným partnerom, pracovníkom kultúry a športu.
Ďakujem všetkým pedagogickým a nepedaggickým pracovníkom na všetkých úrovniach výchovy a vzdelávania ako aj predstaviteľom občianskych združení a nadácií. V mene občanov ako aj v mene svojom úprimne ďakujem duchovným nášho mesta.
Avšak bez vás, občanov mesta, bez vašej podpory a záujmu o veci verejné by to nešlo, preto vám všetkým úprimne ďakujem za priazeň a podporu.

Vážení spoluobčania, prajem vám úspešný rok 2006.
.

Najčítanejšie na My Horná Nitra

Inzercia - Tlačové správy

 1. Amazon v Seredi dáva veciam druhý život
 2. Doba nízkych úrokov je späť. Garantovaná hypotéka 1,49%
 3. Neviditeľná technológia vás ochráni pred podvodom, stačí si ju v mobile aktivovať
 4. Bývanie, ktoré má všetkých "5P"
 5. Dostupný elektromobil podľa Volkswagenu? Privítajte ID.2all!
 6. Developer ITB pomáha naplniť túžbu po vlastnom bývaní
 7. Stáli pred krachom. Firmy prezrádzajú recept na prežitie kríz
 8. Ako môžu elektromobily znížiť náklady vašej firmy?
 1. Na čo myslieť pri prediktívnej údržbe?
 2. Stáli pred krachom. Firmy prezrádzajú recept na prežitie kríz
 3. Dostupný elektromobil podľa Volkswagenu? Privítajte ID.2all!
 4. Developer ITB pomáha naplniť túžbu po vlastnom bývaní
 5. Spoločnosť AGEL SK a VŠZaSP podpísali zmluvu o spolupráci
 6. Čo všetko potrebujete vedieť, ak chcete tehlovú fasádu
 7. Bývanie, ktoré má všetkých "5P"
 8. Nový e-book od BaseLinker Kompletný sprievodca po marketplacoch
 1. Doba nízkych úrokov je späť. Garantovaná hypotéka 1,49% 13 839
 2. Náš mobil môžu ovládať na diaľku, ale dá sa tomu zabrániť 13 251
 3. Ako riešia krízu v zahraničí? Nižšia daň, zmrazená cena potravín 10 938
 4. Čím je Azúrové pobrežie tak príťažlivé? Zistíte po pár chvíľach 9 031
 5. Jednoznačný recept na úspech? Buďte pripravení prispôsobiť sa 7 705
 6. Aké sú NAJ slovenské chute? Prezradili ich známi výrobcovia 3 683
 7. Okuliarové šošovky ZEISS SmartLife 3 095
 8. Stáli pred krachom. Firmy prezrádzajú recept na prežitie kríz 2 835

Blogy SME

 1. Štefan Vidlár: Proč Z na ruských tankoch?
 2. Ján Valchár: Gáaga! Gáaga! (plus ruský útok na Avdijivku)
 3. Vladimír Čuchran: Fňuká celá krajina
 4. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými Kalváriami: Žilina - Trnové
 5. Tomáš Vodvářka: Postní doba jako příležitost
 6. Martin Krsak: Žiť treba v krajine, kde je všetko najdrahšie na svete
 7. Rastislav Puchala: Ohavnosť spustošenia
 8. Martin Šuraba: Symbol Radara
 1. Matúš Baňas: Reforma vzdelávania na Slovensku - poďme spáliť aj posledné zvyšky toho dobrého, čo v slovenskom školstve ostalo 6 953
 2. Radovan Čipka: Ako Záborská znesvätila tému pomoci ženám 5 844
 3. Magdaléna Cifrová: Konečne potrestaný pedagóg na VŠVU a aké dôležité je ospravedlniť sa 5 354
 4. Martin Kugla: Nenechajte Valla zničiť Petržalku! 3 428
 5. Miroslav Žiak: Drogy ako biznis pre vyvolených na Slovensku? 2 840
 6. Michael Achberger: Chudni rýchlo: Tieto cviky ti pomôžu spaľovať tuky efektívne! 2 557
 7. Michal Uherčík: Veľké riešenie alebo veľké fiasko. Parkovacie domy v Martine. 2 495
 8. Viktor Pamula: Spolky v Spišskej Novej Vsi II 2 349
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 2. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
 3. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?
 4. Jiří Ščobák: Jak vykrmit akvárium?
 5. Jiří Ščobák: Ako zdaniť dividendy z akcií a ETF? Ako konkrétne vyplniť daňové priznanie?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 57. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 1/2 (1989)
 7. Jiří Ščobák: Recenze služby: Tři roky se Slovnaftbajkem (aneb Bratislava bez auta a električenky)
 8. Monika Nagyova: Máte v okolí ľudí posadnutých upratovaním? Niet im pomoci.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Prievidza a Bojnice - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Horná Nitra

Pracovníci mestskej spoločnosti Hater-Handlová začali v tomto období s čistením komunikácií v Handlovej po zimnej údržbe. Pozametaný štrk opätovne použijú.


TASR 50m

S nami tipuješ bez rizika, v hre sú ceny za tisícky eur.


21 h

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v rámci kraja je aktuálne v okrese Púchov.


SITA 21 h
Ilustračné foto

Vo februári nezamestnanosť v kraji poklesla na úroveň 3,52 percenta.


TASR 21 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Štefan Vidlár: Proč Z na ruských tankoch?
 2. Ján Valchár: Gáaga! Gáaga! (plus ruský útok na Avdijivku)
 3. Vladimír Čuchran: Fňuká celá krajina
 4. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými Kalváriami: Žilina - Trnové
 5. Tomáš Vodvářka: Postní doba jako příležitost
 6. Martin Krsak: Žiť treba v krajine, kde je všetko najdrahšie na svete
 7. Rastislav Puchala: Ohavnosť spustošenia
 8. Martin Šuraba: Symbol Radara
 1. Matúš Baňas: Reforma vzdelávania na Slovensku - poďme spáliť aj posledné zvyšky toho dobrého, čo v slovenskom školstve ostalo 6 953
 2. Radovan Čipka: Ako Záborská znesvätila tému pomoci ženám 5 844
 3. Magdaléna Cifrová: Konečne potrestaný pedagóg na VŠVU a aké dôležité je ospravedlniť sa 5 354
 4. Martin Kugla: Nenechajte Valla zničiť Petržalku! 3 428
 5. Miroslav Žiak: Drogy ako biznis pre vyvolených na Slovensku? 2 840
 6. Michael Achberger: Chudni rýchlo: Tieto cviky ti pomôžu spaľovať tuky efektívne! 2 557
 7. Michal Uherčík: Veľké riešenie alebo veľké fiasko. Parkovacie domy v Martine. 2 495
 8. Viktor Pamula: Spolky v Spišskej Novej Vsi II 2 349
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 2. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
 3. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?
 4. Jiří Ščobák: Jak vykrmit akvárium?
 5. Jiří Ščobák: Ako zdaniť dividendy z akcií a ETF? Ako konkrétne vyplniť daňové priznanie?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 57. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 1/2 (1989)
 7. Jiří Ščobák: Recenze služby: Tři roky se Slovnaftbajkem (aneb Bratislava bez auta a električenky)
 8. Monika Nagyova: Máte v okolí ľudí posadnutých upratovaním? Niet im pomoci.

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu