Utorok, 28. január, 2020 | Meniny má Alfonz

VEĽKÝ PREHĽAD: Poplatky a miestne dane stúpli rôzne, niekde aj o 75 percent

Mnoho obcí a miest na Slovensku v tomto roku zvyšuje miestne dane alebo poplatky. Výnimkou nie sú ani viaceré samosprávy na hornej Nitre. Oslovili sme všetky mestá a obce v regióne a pripravili veľký výberový prehľad najdôležitejších poplatkov, ktoré zvýšili.

(Zdroj: AdobeStock)

HORNÁ NITRA. V tomto roku pristúpili viaceré mestá a obce na hornej Nitre k zvyšovaniu miestnych daní a poplatkov. Urobili tak preto, lebo potrebujú dofinancovať nové povinnosti, ktoré im pribudli a na ktoré nedostali peniaze.

O zvyšovaní miestnych daní a poplatkov sa začalo hovoriť už vlani. Upozorňovali na to samotné mestá a obce.

„Združenie miest a obcí Slovenska v priebehu minulého roka mnohokrát upozorňovalo na negatívne dosahy prijímanej legislatívy, na riziká presunu nových povinností na mestá a obce bez finančného krytia,“ informoval hovorca združenia Michal Kaliňák.

Článok pokračuje pod video reklamou

Narážal na povinnosti samospráv – ako chodníkovú novelu, takzvané obedy zadarmo, povinné čipovanie psov, zvýšené poplatky za skládkovanie, ale aj nedávno schválené zníženie odpočítateľnej položky pri dani z príjmu fyzických osôb.

Samosprávy tvrdia, že ak chcú zachovať služby, ktoré obyvateľom poskytujú, musia zvýšiť svoje príjmy.

„Buď sa poslanci mestských a obecných zastupiteľstiev rozhodnú navyšovať miestne dane a poplatky, alebo sa rozhodnú obmedzovať rozsah konkrétnych verejných služieb a investičných aktivít. Mestá a obce na rozdiel od štátu musia schvaľovať vyrovnaný rozpočet, a preto musíme očakávať prijímanie takých rozhodnutí, ktoré budú musieť mať určitý negatívny dosah na všestranný rozvoj územia a oprávnené potreby obyvateľov,“ načrtol Kaliňák.

Väčšina samospráv na hornej Nitre preto ku koncu minulého roka pristúpila k zvyšovaniu miestnych daní a poplatkov. Prinášame výberový prehľad najdôležitejších zmien. V tomto čísle nájdete jeho prvú časť.

Bojnice

Kúpeľné mesto zvýšilo poplatok za komunálny odpad o desať percent. Z 28,56 eura na osobu a rok to bude 31,43 eura. Samospráva Bojníc pristúpila i k zvýšeniu dane z nehnuteľnosti o desať percent. Napríklad daň za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, sa z 0,11 eura za meter štvorcový mení na 0,13 eura za meter štvorcový. Daň z chaty a stavby na individuálnu rekreáciu sa mení z 0,75 eura za meter štvorcový na 0,83 eura.

Bystričany

Od nového roka sa v Bystričanoch mení daň za psa, daň za ubytovanie, daň z nehnuteľnosti, poplatky za komunálny a iný odpad i poplatky za nakladanie s odpadovými vodami a užívanie verejnej kanalizácie.

Daň za psa bola doteraz vo výške 3,50 eura na rok, v roku 2020 bude vo výške 6 eur na rok. Daň za ubytovanie bola doteraz vo výške 0,50 eura za noc a osobu, v roku 2020 bude vo výške 1 euro za noc a osobu. Daň z nehnuteľnosti sa v porovnaní s rokom 2019 v roku 2020 plošne zvýši o 75 percent vo všetkých kategóriách. To znamená, že daň za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, sa zvýši z 0,068 eura za meter štvorcový na 0,12 eura. Poplatok za nakladanie s odpadovými vodami a užívanie verejnej kanalizácie sa pre obyvateľov Bystričian v roku 2020 zmení z 0,25 eura za meter kubický na 0,4728 eura za meter kubický. Poplatok za vývoz a spracovanie komunálneho odpadu sa mení z 15 eur na osobu za rok na 20 eur na osobu a rok a v rovnakom pomere sa upravili aj poplatky za iné odpady.

Starosta Bystričian Filip Lukáč zdôraznil, že v obci sa dlhé roky dane a poplatky nezvyšovali. „Pre budúcnosť obce je kľúčové zabezpečenie finančnej stability, čo bez týchto opatrení nie je možné,“ uviedol. Zvyšovanie poplatkov odôvodnil aj budovaním kanalizácie. Okrem toho sa obci znižuje príjem zo strany Slovenských elektrární, ktoré prevádzkujú aj Elektráreň Nováky. „Tá v našom katastri uskladňuje popol na takzvaných hrádzach, za čo každý rok súkromná spoločnosť platila značné finančné prostriedky do rozpočtu obce. Po novom sa tieto peniaze prerozdeľujú cez takzvaný Environmentálny fond a vzhľadom na túto skutočnosť i fakt, že objem uskladneného odpadu každoročne klesá, výrazne klesajú aj príjmy Bystričian,“ načrtol starosta.

Obec musí počítať aj s tým, že v roku 2023 by mal tento príjem klesnúť na nulu. Dôvodom je plánovaný útlm ťažby uhlia, a teda aj výroby elektriny z uhlia.
„Aj z tohto dôvodu musíme už teraz prijať opatrenia na zabezpečenie finančnej stability obce v budúcnosti,“ vysvetlil Lukáč.

Cigeľ

V Cigli ľudia tento rok zaplatia viac za komunálny odpad, sadzba sa zvýšila z 20,04 eura na rok a osobu na 25,08 eura. Dôvodom je zvýšenie zákonného poplatku za uloženie odpadu. Iné miestne dane ani poplatky sa v obci nezvyšujú.

Dolné Vestenice

Obyvatelia obce tento rok zaplatia miestne dane a poplatky v rovnakej výške ako vlani. Vedenie Dolných Vesteníc k zvyšovaniu daní nepristúpilo.

Handlová

V Handlovej doteraz platili za komunálny odpad poplatok 20 eur na osobu na kalendárny rok. Od budúceho roka to bude 26 eur za osobu na kalendárny rok. Miestne dane z nehnuteľností v Handlovej v budúcom roku zdražia o polovicu. Výnimkou sú ostatné stavby na podnikanie, kde miestnu daň mesto navýšilo o desať percent. Napríklad, daň za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, sa mení z 0,35 eura za meter štvorcový na 0,525 eura. Daň z bytov za z 20 centov za meter štvorcový mení na 30 centov.

Horné Vestenice

Horné Vestenice navýšili daň z nehnuteľností pre rodinné domy o 30 percent na súčasných 0,0637 eura za meter štvorcový. Poplatok za komunálny odpad sa zvýšil zo 14 eur na 20 eur na osobu a rok. Dôvodom je dosiahnutie postupného zákonného rozpätia daní z nehnuteľností od roku 2023 a vyrovnanie nákladov na komunálny odpad.

Chrenovec-Brusno

V Chrenovci-Brusne sa mení poplatok za komunálny odpad. Výška poplatku sa zvýši zo 16 eur na 21 eur na občana. „Vďaka tomu, že obec má obecné kompostovisko, na ktoré vozíme konáre a biologicky rozložiteľný odpad od občanov z obce, sme výšku poplatku navýšili iba na 21 eur. Keby sme nemali kompostovisko, museli by sme poplatok zvýšiť na 25 eur,“ ozrejmil starosta Chrenovca-Brusna Tibor Čičmanec. Ostatné dane a poplatky obec nezvyšovala.

Jalovec

Obyvatelia Jalovca v minulom roku platili za komunálny odpad 17,50 eura za osobu na rok. Po novom to bude 20 eur za osobu. Zvyšoval sa aj poplatok za množstevný zber komunálneho odpadu – a to z 0,014 eura za jeden liter komunálneho odpadu na 0,02 eura za jeden liter odpadu. V Jalovci zvýšili aj niektoré dane z nehnuteľností. V roku 2019 daňovníci za každý začatý meter štvorcový zastavanej plochy nasledovne v prípade chaty a stavby na individuálnu rekreáciu zaplatili 0,25 eura, po novom to je 0,26 eura. V prípade stavieb na bývanie a drobných stavieb, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, sa poplatok zvyšuje z 8 centov na 12 centov za meter štvorcový.

Kanianka

Kanianka v roku 2020 pristúpila k úprave dane zo stavieb a z bytov, dane za užívanie verejného priestranstva a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Za odpady si po novom ľudia zaplatia 27,74 eura, v minulom roku to bolo 24 eur na osobu a rok. Zmenila sa aj sadzba za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín za jeden kilogram zo 6 centov na 7 centov. Kaniančania si priplatia aj za dane z nehnuteľností. Napríklad, daň za byt sa zvýšila z 0,135 eura na 0,17 eura za meter štvorcový. Daň za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu z 0,265 eura na 0,33 eura a samostatne stojace garáže z 0,40 eura na 0,50 eura.

Kocurany

Obec Kocurany pre rok 2020 nemení výšku poplatku za odpad, ostáva poplatok 23 eur za osobu a rok. Zvýšili niektoré miestne dane. Napríklad, daň za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe zo sedem centov na trinásť centov, daň za stavby chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, z 0,25 eura na 0,30 eura či daň za psa v rodinnom dome z 3,50 eura na päť eur.

Koš

V Koši v tomto roku nezvyšovali miestne dane ani poplatky za smeti. „Mení sa jedine poplatok za prenájom hrobového miesta zaokrúhlením na celé eurá smerom nadol,“ informoval starosta Koša Peter Závadinka.

Lazany

Výška miestnych daní sa v Lazanoch nemení. Zvyšuje sa poplatok za komunálne odpady z 23,72 eura na rok a osobu na 31,84 eura. Obec pristúpila k zvýšeniu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vychádzajúc zo skutočne vynaložených nákladov z rozpočtu obce v roku 2019 na odpadové hospodárstvo, z dôvodu legislatívneho zvýšenia sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov na rok 2020, tzv. „zákonný poplatok“ a tiež predpokladanej miery inflácie 2,5 %, ktorá bude premietnutá do cien za služby zberovej spoločnosti.

Lehota pod Vtáčnikom

Miestne dane nezvyšovali ani v Lehote pod Vtáčnikom. Aj tu si však ľudia priplatia za komunálny odpad. Doteraz bol tento poplatok 18 eur za osobu a rok, po novom to je 24 eur.

Lipník

Ani v Lipníku nezvyšovali miestne dane. Navýšeniu poplatku za odpad sa ale nevyhli ani v tejto obci. Doterajšia sadzba bola 17,5 eura na osobu a rok, nová sadzba je 25 eur na osobu a rok.

Malá Čausa

Rovnako v Malej Čause sa zvyšuje iba poplatok za komunálny odpad. Ľudia si tam priplatia o 5 eur, sadzba sa mení z 15 eur na 20 eur za osobu a rok. Ostatné poplatky obec nemenila.

Malinová

Poplatok za komunálny odpad mení aj Malinová. Z 20 eur ho zvyšuje na 26 eur za osobu a rok. Miestne dane obec nezvyšuje.

Nevidzany

Poplatok za komunálny odpad sa v Nevidzanoch zvýši z 18 na 20 eur za rok a osobu. Ročná sadzba dane z pozemkov za ornú pôdu a trvale trávnaté porasty sa mení z 0,50 percenta na 0,70 percenta, sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 pri stavbách na bývanie z 0,080 eura na 0,100 eura a za priemyselné stavby z 0,165 eura na 0,660 eura. Ostatné dane ostávajú nezmenené. Dôvodom zvýšenia poplatku za komunálny odpad je navýšenie nákladov obce na vývoz odpadu, navýšenie poplatku za uloženie odpadu na skládke, navýšenie poplatku za triedenie odpadu a navýšenie rekultivačného poplatku na skládke odpadu. Dôvodom zvýšenia dane z pozemkov a stavieb sú nízke finančné prostriedky od štátu vo forme výnosu dane z príjmov a veľké náklady na zabezpečenie chodu obce. Obec pristúpila k zvyšovaniu daní prvýkrát za osem rokov.

Nitrianske Pravno

O viac ako polovicu zvýšili poplatok za psa chovaného v byte v Nitrianskom Pravno. Kým ešte v minulom roku platila rovnaká daň 7 eur, v roku 2020 za psa chovaného v dome zaplatia majitelia 10 eur a za psa chovaného v byte 15 eur. „Hlavným dôvodom bolo, že majitelia psov, ktoré sú chované v bytových domoch, znečisťujú verejné priestranstvá intenzívnejšie ako psy chované v rodinných domoch,“ vysvetlila prednostka Obecného úradu v Nitrianskom Pravne Dagmar Matiašková Ferencová. Výrazné zvýšenie nastalo v prípade poplatku za komunálne odpady.

Doteraz v obci platili ľudia 19,99 eura na osobu a rok, po novom to je 35,99 eura na osobu a rok, čo je najvyšší poplatok za odpad v našom regióne. Prednostka to odôvodnila tým, že v minulosti bola na území obce skládka komunálneho odpadu. Tú museli pre vyčerpanie kapacít uzatvoriť.

Obec tak prišla o peniaze z uloženia odpadu na jej území od iných obcí, ktoré na skládku odpad vozili. Problémom Nitrianskeho Pravna je aj nízka miera separácie odpadov obyvateľmi a zvyšujúce sa náklady na uloženie a prevoz odpadu na vzdialenejšiu skládku. V Nitrianskom Pravne sa menil aj poplatok za poskytovanie opatrovateľskej a odľahčovacej služby. Pôvodne to bolo jedno euro za hodinu, teraz 1,50 eura za jednu hodinu poskytnutej služby

Nitrianske Rudno

Poslanci Nitrianskeho Rudna schválili zvýšenie poplatku za komunálny odpad. V roku 2018 bol tento poplatok 18 eur, po novom je to 22 eur za osobu a rok. Zmenil sa aj poplatok za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Doteraz to bolo 0,015 eura za kilogram, po novom sú to dva centy za kilogram.

Nováky

Novácki poslanci odsúhlasili zvýšenie poplatku za komunálny odpad o dve eurá, teda zo 14 eur na 16 eur za osobu a rok. Poslanci zároveň rozhodli, že daň z nehnuteľnosti sa zvyšovať nebude.

Oslany

Obec miestne dane nezvyšuje, upravuje poplatok za drobné stavebné odpady. Namiesto 0,03 eura za kilogram tento rok obyvatelia zaplatia 0,04 eura za kilogram. Obec zmeny odôvodňuje tým, že sa snažila zreálniť poplatok na základe očakávanej skutočnosti za minulý rok.

Podhradie

Obec Podhradie pre rok 2020 neprijala žiadne zmeny v daniach ani poplatkoch a nezaviedla žiadne novédane ani poplatky.

Prievidza

Obyvatelia okresného mesta budú platiť za odpad takmer o päť eur viac ako vlani. V tomto roku zaplatia 31,81 eura za osobu a rok. Zvýšenie sa dotklo i poplatku za stavebný odpad, ten bude po novom vyšší o 15 centov, teda bude predstavovať 0,30 eura za kilogram takéhoto odpadu. Okrem poplatkov za komunálny odpad sa v Prievidzi zvýšili aj dane z nehnuteľností vo všetkých zložkách, teda za byty, rodinné domy, priemyselné stavby či pozemky, pričom miera zvýšenia je pri nich rozdielna. V prípade rodinného domu s veľkosťou 100 metrov štvorcových (m2) je to zvýšenie o viac ako sedem eur, v prípade bytu s rozlohou 70 m2 je to 2,45 eura ročne.

Temeš

V obci ostávajú miestne dane na úrovni z minulého roka, mení sa poplatok za komunálne odpady. Obyvatelia obce zaplatia namiesto doterajších 18 eur na osobu a rok 23 eur na osobu a rok. Poplatok obec zvýšila preto, že výnos z tohto poplatku v pôvodnej sume by nepokryl očakávané zvýšené výdavky na nakladanie s komunálnym odpadom v tomto roku.

Veľká Čausa

Dane nezvyšovali ani vo Veľkej Čause. Zmenila sa však cena poplatku za komunálny odpad. Ten z pôvodných 16 eur zmenili na 20 eur za osobu a rok.

Druhú časť veľkého prehľadu nových sadzieb daní a poplatkov v regióne nájdete v budúcom čísle MY Hornonitrianskych novín.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zima v koži atopika: aká je vhodná starostlivosť o pokožku?
 2. Dell offers multifaceted careers
 3. It’s not about what a company does, but how it behaves
 4. Fixný výnos teraz až do 8 % ročne
 5. Zimná dovolenka: Doprajte si slnko a pohodu v Egypte
 6. Stredné školy: Kam a kedy poslať prihlášku?
 7. Fixný výnos teraz až do 8 % ročne
 8. Tipy, kam so školákmi na dovolenku cez jarné prázdniny
 9. Na otočku či pár dní. Tieto výlety za hranice zvládnete hocikedy
 10. Ako budeme jesť v roku 2020? Letí výstrednosť aj ekológia
 1. Prečo stále veríme v talizmany?
 2. Zima v koži atopika: aká je vhodná starostlivosť o pokožku?
 3. Fixný výnos teraz až do 8 % ročne
 4. It’s not about what a company does, but how it behaves
 5. Dell offers multifaceted careers
 6. Zimná dovolenka: Doprajte si slnko a pohodu v Egypte
 7. Košičan Erik Ňarjaš vyzve do tanca parlament!
 8. Úrazy v zimnom období sú častou príčinou práceneschopnosti
 9. Natankujete len za 1 euro. OMV otvára novú čerpačku
 10. Stredné školy: Kam a kedy poslať prihlášku?
 1. Stredné školy: Kam a kedy poslať prihlášku? 11 532
 2. Zimná dovolenka: Doprajte si slnko a pohodu v Egypte 11 379
 3. Tipy, kam so školákmi na dovolenku cez jarné prázdniny 11 312
 4. First moment Turecko: Deväť hotelov len pre dospelých 11 070
 5. Slovenský magazín čítajú v 83 krajinách sveta. Viete, o čom je? 9 431
 6. Fixný výnos teraz až do 8 % ročne 9 048
 7. Takto by ste sa mali správať v horách, radí horský záchranár 8 279
 8. Na otočku či pár dní. Tieto výlety za hranice zvládnete hocikedy 8 009
 9. Obraz, ktorý chceli komunisti do každého bytu, ide na kreditky 7 175
 10. Tipy od sprievodkyne: Magický Marakéš vás očarí svojimi vôňami 7 042

Téma: Daňové priznanie

Prečítajte si aj ďalšie články k téme
Článok je zaradený aj do ďalších tém:
Daňové priznanie 2018

Hlavné správy z Správy Prievidza a Bojnice - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Horná Nitra

Kamióny zablokovali hraničné priechody Drietoma a Lysá pod Makytou

Z oboch smerov je kolóna nákladných vozidiel.

KRÁSNE VIDEO: Muž zachytil bieleho daniela vo veľkom stáde

Zaujímavé zábery sa podarilo natočiť amatérskemu fotografovi v okolí Prievidze. Na lúke sa páslo stádo danielov. Medzi nimi sa nachádzal jeden netradičný, biely. Poľovník hovorí, že albínov medzi zverou pribúda.

Vyčlenené financie z rozpočtu Prievidze môžu výbory prideliť na kultúru či výtlky

Internú smernicu, ktorá spresňuje prideľovanie dotácii, schválili mestskí poslanci na včerajšom rokovaní.

Trojnásobný víťaz Arnold classic má rád držkovú a pivo

Michal Križánek, 29-ročný bojnický rodák patrí medzi elitu svetovej kulturistiky. Chlap s výškou 183 cm a váhou 125 kg zo svojou muskulatúrou okamžite zaujme.

Michal Križánek.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Autobusy zachraňujú starostovia. Sú však nahnevaní

Doprava môže byť znova ohrozená už cez víkend.

Minúta po minúte: Sledujeme mimoriadne zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja

Hlavnou témou sú problémy v prímestskej doprave a spor župy s dopravcom - SAD Zvolen.

Desiatky hasičov bojujú v Šuranoch s požiarom výrobnej haly

Oheň budovu zachvátil už pred piatou ráno.

Učitelia z Hurbanky ukončujú štrajk

Od utorka štrajkujúci učitelia nastupujú do práce.

Vybrali SME

Už ste čítali?