Utorok, 28. september, 2021 | Meniny má VáclavKrížovkyKrížovky

Vážení spoluobčania

Dovoľte mi, aby som vám predložil odpočet práce primátora, poslancov mestského zastupiteľstva, pracovníkov mestského úradu mesta Prievidza za kalendárny rok 2004.

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) je zložené z 31 poslancov, a to 12-tich žien a 19-tich mužov. Počas roka nastala na poslaneckom poste jedna zmena. Štrnásti poslanci už boli minimálne jedno predchádzajúce volebné obdobie poslancami MsZ. Ako poradný orgán pracuje 9-členná mestská rada (MsR), 14 komisií a masmediálna rada. MsR zasadala celkovo 39-krát a prijala 705 uznesení. Účasť poslancov na zasadnutiach MsR bola 91,1 %.
MsZ prijalo v roku 2004, vrátane posledného, ktoré sa konalo 21. decembra 2004, 487 uznesení, z ktorých spomeniem len tie najdôležitejšie:
1. Schválenie záverečného účtu a Správy o hospodárení mesta za rok 2003.
2. Schválenie stratégie rozvoja mesta.
3. Schválenie koncepcie ochrany a podpory detí a mládeže do roku 2007.
4. Schválenie koncepcie školstva v pôsobnosti mesta.
5. Zabezpečenie finančných zdrojov na významné investičné akcie mesta.
6. Vytvorenie materiálnych a územnoplánovacích podmienok na zriadenie priemyselného parku.
7. Schválenie rozpočtu mesta Prievidza na rok 2005.
8. Schválenie certifikácie kvality ISO 9001:2000 systému manažérstva kvality MsÚ.
Mimoriadne pozitívne hodnotím 40 verejných zhromaždení občanov nášho mesta podľa jednotlivých volebných obvodov s poslancami MsZ a primátorom mesta Prievidza. Ja osobne som sa zúčastnil na všetkých 40-tich mítingoch. Prvý míting sme absolvovali 12.01.2004 a posledný 40-ty 20.12.2004. V týchto aktivitách, vrátane stránkových dní primátora, budeme bez zmeny pokračovať aj v roku 2005. Informovanosť našich občanov sme zabezpečovali prostredníctvom regionálnych týždenníkov Prieboj a Prievidzsko, regionálnych televízií VIDEO TVP a AVT, redakcie rádia BETA, Slovenského rozhlasu, TASR ako aj prostredníctvom internetovej stránky mesta. Prioritou mediálnej politiky mesta je zabezpečenie pravidelnej a transparentnej komunikácie orgánov samosprávy s občanmi o aktuálnom dianí v meste.
Jednou z foriem poskytovania informácií je aj informačná brožúra o našom meste s názvom „Sprievodca samosprávou“, ktorú naši občania obdržali v uplynulých dňoch. K informovanosti našich občanov významne prispeli Deň otvorených dverí a pravidelné tlačové stretnutia. Touto cestou osobitne ďakujem za profesionálne odvedenú prácu PhDr. Ivone Vojtášovej.
Nepochybne najdôležitejšou oblasťou mesta a mestského úradu je ekonomika a financie. Odbor zastrešujúci túto oblasť pod vedením Ing. Kataríny Baškovej zabezpečoval počas roka rozhodujúci a základný zákon samosprávy – rozpočet mesta, ktorý v roku 2004 tvorili:
- príjmy vo výške 768 mil. Sk, čo historicky od roku 1991 predstavuje najvyšší objem rozpočtu
- výdavky vo výške 729 mil. Sk.
Najdôležitejšie položky v príjmovej časti rozpočtu tvorili:
- podielové dane vo výške 109 mil. Sk,
- dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 231 mil. Sk, z čoho na školy predstavovala dotácia 215 mil. Sk
- vlastné zdroje vo výške 196 mil. Sk
- cudzie zdroje vo výške 232 mil.Sk.
V rámci vlastných zdrojov má nezastupiteľné miesto oddelenie daní a poplatkov, ktoré v rámci vecnej činnosti zabezpečovalo dane z nehnuteľností a miestne poplatky od 25 706 subjektov. V oblasti obchodu a služieb mesto eviduje vzťah s podnikateľskými subjektami v počte 3 126.
Zložitou, žiaľ, aj v tomto roku zostáva oblasť legislatívy viažúca sa na zákon o miestnych daniach a poplatkoch, ktorý ukladá opäť povinnosť priznať daň z nehnuteľnosti do konca februára 2005. V našom meste si túto povinnosť musí splniť približne 14 000 subjektov.
Najdôležitejšie položky v bežnej výdavkovej časti rozpočtu tvorili výdavky na:
- školstvo vo výške 277 mil. Sk,
- bytovú výstavbu vo výške 160 mil.Sk,
- správu mestského úradu, mestskej polície, mediálnu politiku, partnerské vzťahy a ďalšie iné výdaje spojené s činnosťou úradu vo výške 102 mil. Sk,
- verejnú zeleň, čistenie mesta vrátane likvidácie tuhého komunálneho odpadu a na verejné osvetlenie 73 mil. Sk,
- rekreačnú a športovú činnosť a cestovný ruch vo výške 36,5 mil. Sk,
- správu a prevádzku mestských komunikácií vo výške 22 mil. Sk,
- splácanie istiny a úrokov z úverov vo výške 22 mil. Sk,
- verejný poriadok a bezpečnosť 14,5 mil. Sk,
- sociálnu pomoc 14,5 mil. Sk,
- kultúrnu činnosť 7 mil. Sk.

CRA RATING AGENCY, a.s. /ďalej len „ CRA “/ – líder na trhu v ratingových hodnoteniach na Slovensku a v Čechách, ktorá je jedinou afiláciou najstaršej a medzinárodne uznávanej ratingovej agentúry MOODY´S Investors Service v strednej Európe, vykonala prehodnotenie ratingu Mesta Prievidza. „Ratingové prehodnotenie Mesta Prievidza potvrdilo vysokú bonitu tohto mesta, dlhodobý lokálny aj medzinárodný rating sa nachádza v investičnom pásme a investori a banky nemusia mať obavu o poskytnuté finančné prostriedky tomuto mestu.“
Dlhodobý lokálny Rating na úrovni skA+ – radí mesto medzi kvalitné subjekty s nadpriemernou schopnosťou splácať svoje záväzky v slovenských korunách.
Dlhodobý medzinárodný Rating na úrovni Baa- – je z investičného pásma, a radí mesto medzi bonitné subjekty so stabilnou súčasnosťou a schopnosťou splácať svoje záväzky v cudzích menách.
Krátkodobý Rating na úrovni skP-1 – znamená pre Mesto Prievidza najvyššie možné hodnotenie schopnosti splácať svoje krátkodobé záväzky (do jedného roka) včas a v plnej miere, aké môže hodnotený subjekt získať.
Vypracovaním ratingovej analýzy získalo mesto Prievidza objektívnu a nezávislú analýzu posudzujúcu jeho schopnosť a ochotu splácať svoje záväzky v plnej miere a včas, ktorú môže využiť jednak pri rokovaniach s bankami, potenciálnymi investormi, vládou, pri získavaní financií z predvstupových
a štrukturálnych fondov EÚ, ako aj na zlepšenie interných procesov a svoju prezentáciu.
Odbor vnútornej správy pod vedením Ing. Milana Kučíka zabezpečoval organizačno-personálnu prácu 141 pracovníkov MsÚ, agendu a evidenciu budov, voľby prezidenta SR, referendum a voľby do Európskeho parlamentu, menšie obecné služby, hospodársku správu, informačný systém. V našom meste žije 52 456 obyvateľov, oproti roku 2003 žiaľ o 627 menej. Z toho 173 občanov zomrelo, 333 sa narodilo, 398 sa prisťahovalo a 972 sa odsťahovalo. Matrika osvedčila 7658 fotokópií, 12 710 podpisov a spracovala podklady pre 249 uzavretých a 253 rozvedených manželstiev aj mimo územia nášho mesta. Toto je smutná bilancia.
Osobitné postavenie v rámci odboru vnútornej správy má právne oddelenie, ktoré sa v roku 2004 pod vedením Mgr. Dagmar Jenisovej zaoberalo najmä majetkoprávnym vysporiadaním nehnuteľností, vymáhaním pohľadávok, priestupkovým a správnym konaním, sledovaním zákonnosti písomností mesta a sporovou agendou. Najvážnejším súdnym sporom zostáva dlhotrvajúci a stále nedoriešený spor so spoločnosťou THM a.s. a THM inkasná. O sume predmetného sporu sa radšej zmieňovať nebudem. Je s mnohými otáznikmi a veľmi nejasná. Všetko, čo má v meste charakter zmluvy alebo iného právneho vzťahu je v plnej zodpovednosti právneho oddelenia, ktoré vďaka odbornosti a profesionalite jeho pracovníkov zabezpečuje práce vo vysokej kvalite v prospech nášho mesta.
Odbor starostlivosti o občana pod vedením PhDr. Tatiany Poliakovej zabezpečoval nesmierne citlivú a neraz mimoriadne zložitú sociálnu oblasť občanov nášho mesta vrátane opatrovateľskej služby a bytovej agendy.
V rámci sociálnych služieb sme pomohli 396-tim občanom (oproti roku 2003 nárast o 80 % ) v celkovej čiastke 762 tis. Sk, z toho 58-im občanom v dôchodkovom veku sme prispeli na stravu čiastkou 190 tis. Sk. V pomoci pri riešení sociálnej a hmotnej núdze, zdravotne ťažko postihnutým osobám, rodinám s nezaopatrenými deťmi sme prispeli čiastkou 457 tis. Sk. Vysoká odborná zdatnosť vedúcej odboru dáva záruky, že aj v roku 2005 túto zložitú oblasť bude mesto zabezpečovať na profesionálnej úrovni s citom pre ľudskosť.
V našom meste sa nachádza 10 plnoorganizovaných základných škôl, 1 základná umelecká škola (ZUŠ), 1 centrum voľného času (CVČ) a 12 materských škôl. Základné školy navštevuje spolu 5626 žiakov, oproti roku 2003 pokles o 382 žiakov, o ktorých sa stará 545 zamestnancov, oproti roku 2003 pokles o 88 zamestnancov. Materské školy navštevuje 1313 detí, o 12 viac ako v roku 2003 a pracuje v nich 194 zamestnancov. Teda v predškolských a školských zariadeniach vrátane ZUŠ a CVČ spolu je 8634 detí a 798 zamestnancov.
Odbor školstva pod vedením Ing. Milana Rybanského od začiatku roka zápasil s problémami okolo financovania škôl, avšak vďaka profesionálnemu prístupu môžem s hrdosťou a vďakou konštatovať, že problémy vyriešili bezo zvyšku. V rámci voľnočasových aktivít sa okrem iného zapojili so žiakmi našich škôl do dvoch projektov a to Školský ekorok s Nestlé Slovensko a Za krajší areál MŠ s Nestlé Slovensko. Touto cestou osobitne ďakujem zástupcom spoločnosti Nestlé Slovensko za ich ústretovosť a štedrosť.
V rámci odboru výstavby a regionálneho rozvoja pod vedením Ing. arch. Vladimíra Falata bolo v roku 2004 celkovo prijatých necelých 1000 podaní, z ktorých je 900 vybavených formou rozhodnutia alebo oznámenia. Odbor zabezpečoval v plnom rozsahu zmenu územného plánu týkajúceho sa nového cintorína a priemyselného parku „PRIEVIDZA-ZÁPAD“ a spolupracuje naďalej na aktualizácii územného plánu veľkého územného celku Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Výstavba bytov, plavárne, parkovísk
a iných investičných akcií je každodenným zamestnaním pracovníkov tohto odboru.
Mesto sa prezentovalo na výstavách v Brne, Varšave, Budapešti, Viedni
a na výstave Slovakiatour v Bratislave. Zásluhou jeho pracovníkov bolo mesto úspešné s projektom „Zlatá Prievidzská cesta“, s ktorým sme získali grant vo výške 1 mil. Sk. Touto cestou osobitne ďakujem pánovi poslancovi MsZ Michalovi Dobiašovi za jeho významný podiel na tomto úspechu.
V rámci podnikateľských aktivít odbor zabezpečoval organizačnú
a kontrolnú činnosť na všetkých podujatiach, z ktorých spomeniem len tie najdôležitejšie akými boli tradičné Prievidzské mestské dni, Banícky jarmok a Predvianočné trhy. Prínos z týchto aktivít z hľadiska poskytovaných služieb, ako aj z hľadiska finančného, bol a naďalej zostáva významný. Významne sa oddelenie podieľa na propagácii mesta prostredníctvom spolupráce s turisticko- informačnou kanceláriou (TIK), zastúpenou Ing. Balážovou a Ing. Zdzieblovou. Spolupráca s TSK ako aj internetová prezentácia mesta budú naďalej významne prispievať k prezentácii a zviditeľňovaniu nášho mesta.
Nezastupiteľné miesto v živote mesta má jeho polícia. Ochranu osôb, majetku a verejného poriadku v našom meste zabezpečovalo v roku 2004 42 príslušníkov mestskej polície (MsP) pod vedením jej náčelníka JUDr. Mariána Mikulu. Riešili viac ako 4400 prípadov (oproti roku 2003 nárast o 10 %). Na základe núdzového volania policajti zasahovali viac ako 4700 krát (oproti roku 2003 nárast o viac ako 1 400 volaní). Pozitívne hodnotím spoluprácu s Obvodným oddelením Policajného zboru v Prievidzi v oblasti verejného poriadku, kriminality a bezpečnosti cestnej premávky. Rozvíjanie sa spolupráce pokračuje aj so Železničnou políciou.
Dobrá spolupráca s MsP v Handlovej, Bojniciach, Novákoch a Kanianke spočívala hlavne v odovzdávaní poznatkov a výmene skúseností. Úzka spolupráca s pracovníkmi prokuratúry a súdu spočívala na úseku spracovania priestupkov a doručovania súdnych zásielok.
Nedeliteľnou súčasťou je kriminálno-preventívna a osvetová činnosť ako aj riadiaca, organizátorská a kontrolná práca. Mimoriadna pozornosť bola venovaná vzdelávaniu, streleckej a fyzickej príprave príslušníkov mestskej polície. Vysoká úroveň technického a materiálneho zabezpečenia mestskej polície je už dnes samozrejmosťou. Za trvale dosahované výborné výsledky osobitne ďakujem náčelníkovi MsP.
Majetkové oddelenie pod vedením Ing. Violy Čmikovej zaevidovalo v roku 2004 230 žiadostí o odkúpenie nehnuteľného majetku, z ktorých bolo 185 prerokovaných na MsR a 161 v MsZ. Následne bolo uzatvorených 46 kúpnych zmlúv na odpredaj nehnuteľností a 2 zámenné zmluvy s celkovým príjmom 20 mil. Sk. Oddelenie sa podieľalo na uzatvorení 450 kúpnych zmlúv na predaj pozemkov pod bytovými domami.
V rámci nájmov oddelenie prerokovalo 137 žiadostí na pozemky a nebytové priestory a následne uzatvorilo 27 nájomných zmlúv. Príprava podkladov
a následné vybavovanie žiadostí a agendy s tým spojenej je mimoriadne zodpovedná a zložitá práca. Pevne verím, že aj v roku 2005 budú pracovníci tohto oddelenia pristupovať k práci s maximálnou zodpovednosťou.
Mimoriadne pozitívne hodnotím aktivity a zodpovedne vykonanú prácu vo všetkých spoločnostiach, v ktorých má mesto Prievidza majetkový podiel alebo je ich zriaďovateľom. Domov dôchodcov – Penzión pre dôchodcov (DD-DPD) pod vedením pána riaditeľa Ing. Rudolfa Kollára vyvinul maximálne úsilie pri vytváraní dôstojných podmienok obyvateľom v jeseni ich života. Za výsledky, ktoré Ing. Kollár dosiahol v úspešnosti predkladaných projektov v prospech týchto zariadení si bezpochyby zaslúži moje veľké poďakovanie.
Kultúrne a spoločenské stredisko (KaSS) organizovalo alebo sa významnou mierou podieľalo na všetkých kultúrno-spoločenských podujatiach mesta na profesionálnej úrovni pod vedením pána riaditeľa Petra Paulíka. Práca, ktorú vykonali, má v živote človeka nezastupiteľné miesto. Schopnosť človeka je najprísnejšie meraná občianskou verejnosťou, ktorú pán riaditeľ Paulík už isto presvedčil, že je človekom na pravom mieste.
Unipa, s.r.o., ako 100%- -ná dcérska spoločnosť Mesta Prievidza pod vedením konateľa spoločnosti Ing. Igora Detka mimoriadne aktívne zabezpečovala pre mesto činnosti spojené s údržbou a prevádzkou verejného osvetlenia vrátane investícií, prevádzku zimného a futbalového štadióna ako aj prevádzku parkovísk patriacich do jej správy. Zodpovedný prístup a manažérska zdatnosť Ing. Detka vo veľkej miere a významne prispeli k úspešnej a pokračujúcej realizácii regionálneho obchodného centra – R.O.C. známeho pod ľudovým názvom Titanik. Osobitne ďakujem predsedovi predstavenstva spoločnosti R.O.C. a.s. Ing. Vladimírovi Podoliakovi.
Akciová spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo (P.T.H.) v roku 2004 zabezpečovala dodávky tepla a teplej úžitkovej vody v zmysle platných noriem a predpisov ako aj dohôd uzatvorených s mestom Prievidza, verím, že k spokojnosti našich občanov. Investície či už zrealizované alebo plánované významnou mierou prispejú k zvyšovaniu efektívnosti a kvality poskytovaných služieb. Poďakovanie patrí predstavenstvu spoločnosti pod vedením jeho predsedu Ing. Klausa Erdbringa. Spoločnosť VNG z Lipska, ktorá je akcionárom spoločnosti P.T.H., v zastúpení pánom Volfgangom Eschmentom a spoločnosť P.T.H poskytli sponzorský dar na umelú ľadovú plochu na Námestí slobody vo výške 8 mil. Sk. Osobitne a ešte raz ďakujeme za ich veľkorysosť.
TEZAS s.r.o., ako významný obchodný partner nášho mesta počas roka vykonával činnosti viažúce sa k ochrane životného prostredia, údržbu mestských komunikácií a iné zmluvné vzťahy. Ich činnosť je nepochybne najsledovanejšou občanmi nášho mesta, neraz aj predmetom neopodstatnenej kritiky. Jasne definovaná a finančne pokrytá požiadavka mesta nezostala zo strany TEZAS-u nikdy bez povšimnutia. Korektné vzťahy a zodpovedný prístup sú zárukou dobre vykonanej práce k spokojnosti mesta a jeho občanov aj v nasledujúcom období. Touto cestou osobitne ďakujem konateľom spoločnosti TEZAS pánovi Ladislavovi Chrenkovi a Ing. Jurajovi Romančákovi.
BIC s.r.o., pod vedením pána riaditeľa Ing. Františka Vrtáka sa významnou mierou podieľala na vytváraní podmienok pre malých a stredných podnikateľov ich aktívnym a profesionálnym prístupom vo väzbe na poradenstvo ako aj poskytovanie úverových zdrojov. Ich profesionalita bola nedávno korunovaná grantom, ktorý získali vo výške viac ako 6 mil. Sk na rekonštrukciu objektu, v ktorom okrem seba našli svoje sídlo mnohé spoločnosti nášho mesta.
Správa majetku mesta Prievidza (SMM), ktorá spravuje vymedzený majetok nášho mesta, prešla od svojho založenia síce krátky, no o to náročnejší kus cesty. Spravovať majetok, prenajímať a odpredávať tak, aby boli absolútne zabezpečené istoty a požiadavky mesta, si vyžaduje maximálnu dôslednosť s prislúchajúcou zodpovednosťou, čo sa doposiaľ riaditeľovi Ing. Mariánovi Kobárikovi a jeho pracovníkom darí a verím, že v nadchádzajúcom období budú preukazovať aj naďalej svoj zodpovedný prístup pri odpredaji bytov alebo ich prenájme, vrátane nebytových priestorov.
Zabezpečiť koncepciu rozvoja nášho mesta, ktorá by mala zohľadňovať rozhodujúce potreby mesta, obyvateľov ako aj návštevníkov je mimoriadne zodpovedný a náročný proces, ktorý je možné zvládnuť len v cieľavedomej a koncepčnej súčinnosti mesta, všetkých jeho zložiek, poradných orgánov a organizácií, ktoré v tejto oblasti dlhodobo úspešne pôsobia. Jej neoddeliteľnou súčasťou je dobrá a úzka spolupráca s Trenčianskym samosprávnym krajom, štátnymi orgánmi a inštitúciami a v neposlednom rade s obyvateľmi nášho mesta.
Rozhodujúcimi cieľmi boli a naďalej zostávajú:
- dosiahnutie maximálnej informovanosti a priblíženie samosprávy občanom mesta, s dôrazom na zvyšovanie kvality informácií a služieb,
- zabezpečenie trvalého rozvoja mesta vychádzajúc z potrieb jeho obyvateľov,
- príprava a priebežná realizácia investičných zámerov v oblasti sociálnej, bytovej, služieb, kultúry a športu,
- priebežne, s dôrazom na kvalitu, pripravovať projekty hospodárskeho
a sociálneho rozvoja nášho mesta vo väzbe na fondy EÚ.
Pevne verím, že mesto Prievidza svojimi aktivitami významne prispeje k rozvoju Slovenska.
Mesto, jeho občanov ich prácu a dosiahnuté výsledky, sme v tomto roku mohli predstaviť vzácnym návštevám. Osobne nás navštívil:
prezident SR Rudolf Schuster,
J. E. Damian Roderic Todd, veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska,
J. E. Eric van der Linden, vedúci delegácie Európskej komisie,
J. E. M. K. Lokesh, veľvyslanec Indickej republiky,
poslanci NR SR: Vladimír Mečiar, Robert Fico, Monika Beňová a ďalší vzácni hostia.
Záverom mi dovoľte, aby som úprimne poďakoval za vykonanú prácu v prospech nášho mesta poslancom MsZ, osobitne viceprimátorovi Ing. Michalovi Mladému, predsedom poslaneckých klubov: Jánovi Kotianovi, Ing. Jozefovi Kobelovi a Ing. Milanovi Dérerovi, všetkým členom komisií a iných poradných orgánov pri MsZ, hlavnej kontrolórke mesta Ing. Jane Michaličkovej za kontrolu dodržiavania zákonnosti a korektnú spoluprácu, všetkým pracovníkom MsÚ, osobitne prednostovi Mgr. Ľudovítovi Fábrymu. Osobitne ďakujem kronikárke nášho mesta Mgr. Anne Kocnárovej za jej profesionálny a zodpovedný prístup k zvečneniu našej práve prežitej histórie. Ďakujem za aktívnu a korektnú spoluprácu všetkým našim zmluvným partnerom, zástupcom spoločností, v ktorých má mesto majetkovú účasť alebo je ich zriaďovateľom. Osobitne ďakujem všetkým zástupcom novinárskej obce. Ďakujem pracovníkom obvodných úradov v Prievidzi, osobitne ďakujem prednostovi obvodného úradu Mgr. Jozefovi Topoľskému. V mene občanov, ako aj v mene svojom, úprimne ďakujem duchovným nášho mesta, osobitne monsignorovi Jánovi Bednárovi.

Vážení spoluobčania, prajem vám šťastný a úspešný rok 2005.
Ing. Ján Bodnár, primátor mesta Prievidza

Najčítanejšie na My Horná Nitra

Inzercia - Tlačové správy

 1. Žabka rýchlo expanduje na západe Slovenska
 2. Potrebujeme poďakovať vzorom. Preto rozbiehame novú biznis cenu
 3. 30 000 eur pre tých, ktorí chcú zlepšiť život vo svojej komunite
 4. Varujú pred púštnymi búrkami v Dubaji
 5. "Vzrušenie, nadšenie a radosť" tvrdí DJ Milan Lieskovský
 6. Kuriéra nezastavili ani preteky. S dodávkou prešiel rely
 7. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov
 8. Mladí slovenskí filmári zvíťazili na festivale v Barcelone
 9. Skladujete pivo pri izbovej teplote? Znižujete jeho kvalitu
 10. Vymenili startup za korporát. Dôvod bol iný, než by ste čakali
 1. Skladujete pivo pri izbovej teplote? Znižujete jeho kvalitu
 2. Vymenili startup za korporát. Dôvod bol iný, než by ste čakali
 3. Mladí slovenskí filmári zvíťazili na festivale v Barcelone
 4. Orange pokračuje v systematickej podpore digitálneho vzdelávania
 5. Zahlasujte za ďalší klimatický projekt s podporou dm
 6. Vydajte sa po stopách kvalitnej kávy
 7. Orange má najkvalitnejšiu mobilnú sieť na Slovensku i v Európe
 8. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 9. "Vzrušenie, nadšenie a radosť" tvrdí DJ Milan Lieskovský
 10. Žabka rýchlo expanduje na západe Slovenska
 1. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi 7 079
 2. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov 7 035
 3. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho 6 261
 4. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 5 177
 5. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať? 4 963
 6. Trnavské mýto: Od centrálneho trhoviska ku kongresovej sále 4 604
 7. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem 4 239
 8. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy? 3 455
 9. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 141
 10. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty 2 643

Blogy SME

 1. Martin Greguš: GDPR akadémia pre laika - každý deň tento týždeň jeden krok. Dnes: Postup zavádzania a nevyhnutné dokumenty pre súlad s Nariadením GDPR
 2. Jozef Javurek: Rajecké Teplice
 3. Věra Tepličková: Zatiaľ môžem písať lebo chválim
 4. Marián Lukáč: Blog č. 38- Kvalita života
 5. Tupou Ceruzou: Dr. Bukovský
 6. Jana Hanuliaková: Kde sa prosím stratil PROGRES na Slovensku?
 7. Ján Škerko: Aby sme ich vystríhali pred zlyhaniami. Veríte Ficovi?
 8. Tomáš Karľa: Správa - film o úteku Vrbu a Wetzlera
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 26 368
 2. Ján Buocik: Obchvat a nová diaľnica D4/R7 ako dobrá správa? Skôr zlý vtip! Najmä pre Bratislavčanov. 13 937
 3. Marcel Burkert: Šokujúce slová Dr. Urbánka, ktorý 20 rokov pracoval pre fy ako Pfizer, Johnson a iné. 9 217
 4. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života 6 411
 5. Janka Bittó Cigániková: Čo sa to preboha deje v Izraeli? Prestali vakcíny fungovať? 5 799
 6. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope 5 655
 7. Stanislav Martinčko: R.Fico sa stal kajúcnikom č.1 !!! 4 960
 8. Peter Chudý: Šesť spôsobov na odstránenie čestného policajta alebo ako to bolo za prezidentovania Tibora Gašpara a likvidačné metódy prehnitého systému dnes. 4 481
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Adam Valček: Kauza DPB: Predaj vyše stotisíc pokút skontrolujú, toto sú ďalšie pochybnosti
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Prievidza a Bojnice - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Horná Nitra

Takto niekto odstavil kolobežku neďaleko autobusovej stanice.

Veľká časť ľudí sa pohoršuje nad nezodpovednosťou kolobežkárov a ich hazardnou jazdou.


9 h

Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach od pondelka opätovne zaviedla triáž pacientov pri vstupe do areálu. Reaguje tak na aktuálnu epidemickú situáciu.


TASR 13 h

V dnešnej časti sa dozviete aj novinky z klubu FC Nitra, ktorý padá rýchlo ku dnu. Čaká populárny klub znovuzrodenie?


17 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Martin Greguš: GDPR akadémia pre laika - každý deň tento týždeň jeden krok. Dnes: Postup zavádzania a nevyhnutné dokumenty pre súlad s Nariadením GDPR
 2. Jozef Javurek: Rajecké Teplice
 3. Věra Tepličková: Zatiaľ môžem písať lebo chválim
 4. Marián Lukáč: Blog č. 38- Kvalita života
 5. Tupou Ceruzou: Dr. Bukovský
 6. Jana Hanuliaková: Kde sa prosím stratil PROGRES na Slovensku?
 7. Ján Škerko: Aby sme ich vystríhali pred zlyhaniami. Veríte Ficovi?
 8. Tomáš Karľa: Správa - film o úteku Vrbu a Wetzlera
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 26 368
 2. Ján Buocik: Obchvat a nová diaľnica D4/R7 ako dobrá správa? Skôr zlý vtip! Najmä pre Bratislavčanov. 13 937
 3. Marcel Burkert: Šokujúce slová Dr. Urbánka, ktorý 20 rokov pracoval pre fy ako Pfizer, Johnson a iné. 9 217
 4. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života 6 411
 5. Janka Bittó Cigániková: Čo sa to preboha deje v Izraeli? Prestali vakcíny fungovať? 5 799
 6. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope 5 655
 7. Stanislav Martinčko: R.Fico sa stal kajúcnikom č.1 !!! 4 960
 8. Peter Chudý: Šesť spôsobov na odstránenie čestného policajta alebo ako to bolo za prezidentovania Tibora Gašpara a likvidačné metódy prehnitého systému dnes. 4 481
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Adam Valček: Kauza DPB: Predaj vyše stotisíc pokút skontrolujú, toto sú ďalšie pochybnosti

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu