Piatok, 20. máj, 2022 | Meniny má Bernard

Stabilnú pozíciu na trhu nehodlajú opustiť

Novácke chemické závody investovali do ekologick

Vlani pokročili

v reštrukturalizácii firmy, spevňovanie devízového kurzu koruny

ovplyvnilo ich hospodársky výsledok... O tejto problematike, no

nielen o nej, Prieboj hovorí s predsedom predstavenstva

a generálnym riaditeľom NCHZ, a.s., Nováky Ľubošom BEŇOM.

- Pán generálny riaditeľ, koncom vlaňajška rozpútalo hnutie

Greenpeace opäť kampaň proti NCHZ, a.s., tentoraz v súvislosti

s vypúšťaním odpadových vôd z výroby trichlóretylénu do rieky

Nitry. Nastolili požiadavku zastavenia výroby a podali na odbor

životného prostredia OÚ trestné oznámenie na Okresnú prokuratúru

v Prievidzi. Aké je vaše stanovisko k tomuto problému?

* Naši právni experti považujú za neopodstatnený podnet

organizácie Greenpeace, ktorý podala na Okresnú prokuratúru v

Prievidzi, že v kauze výroby trichlóretylénu v NCHZ, nekoná odbor

životného prostredia Okresného úradu v Prievidzi správne. Podľa

nového zákona o vodách, platí od júna 2002, tým, že naša firma

požiadala odbor životného prostredia Okresného úradu v Prievidzi

o preskúmanie pôvodného rozhodnutia z júna 1999, ktorým mala byť

výroba trichlóretylénu zastavená, došlo k odkladnému účinku

pôvodného rozhodnutia. V súčasnosti tak NCHZ vypúšťajú odpadové

vody v súlade s platným povolením. Zároveň pripravovanými

investíciami vo výške 50 miliónov korún, z ktorých už 28 miliónov

Sk bolo použitých, znížia v tomto roku množstvo trichlóretylénu

a ďalších chlórovaných uhľovodíkov v odpadových vodách

vypúšťaných z podniku.

- Čo si myslíte, prečo si hnutie Greenpeace vybralo práve NCHZ,

keď na Slovensku je mnoho iných firiem, ktoré majú rovnako

problémy s ekologickým dlhom minulosti?

* Myslím si, že posledná kampaň vedená proti NCHZ je odpoveďou na

zrušenie zákazu výroby PVC a jej pokračovanie vedie k

poškodzovaniu obchodných záujmov našej spoločnosti. Snaha o

zastavenie výroby trichlóretylénu nie je systémovým riešením

ekologickej situácie. Naša firma už pokročila v riešení z

minulosti zdedených ekologických problémov. Potrebujeme si však

na to vytvoriť svojou činnosťou zdroje a okamžité odstavenie

výroby by situáciu iba skomplikovalo. V závode sme už vykonali

opatrenia pre zlepšenie technológie výroby, čím sa čiastočne

zlepšil aj problém trichlóretylénu. Do konca marca 2003

predložíme program opatrení na postupné znižovanie jeho

vypúšťaného množstva. Opakovane zdôrazňujem, že ak nebudú

dostatočné, sme pripravení aj na odstavenie výroby.

- Keď už hovoríme o ekológii, treba spomenúť, že NCHZ, a.s., v

tejto oblasti pokročili a ekológia je jednou zo samozrejmých

súčastí dnešného výrobného programu. Čo všetko ste zatiaľ pre

ochranu a očistenie životného prostredia urobili?

* Chcem zdôrazniť, že máme ucelený prístup k likvidácii

ekologických dlhov zdedených z minulosti. Bez ohľadu na aktivity

ochrancov prírody sme sami pristúpili principiálne k tejto

otázke a dnes sú tu pozitívne výsledky v zlepšení životného

prostredia. Z hľadiska celkového stavu vodného hospodárstva

môžeme konštatovať, že za obdobie posledných desať rokov NCHZ

nastúpili pozitívny trend, najmä vo vývoji kvality odpadových

vôd. Celkové náklady na opatrenia predstavujú 250 miliónov korún.

- Môžete aspoň niektoré, pán generálny riaditeľ, priblížiť našim

čitateľom?

* Naša spoločnosť znížila znečisťovanie v ukazovateli BSK5

(znečistenie organickými látkami) o cca 150 t/rok, ďalej v

ukazovateľoch ropné látky o 15 t/rok a chlórované uhľovodíky o 50

t/rok. Zásluhu na tom má odstavenie výroby starej elektrolýzy,

výroby vinylchloridu z benzínu, resp. presun etoxylovaných a

propoxylovaných mastných alkoholov a aromátov na nový závod firmy

SLOVECA, sprevádzkovanie ozdravných opatrení, ale aj ďalšie. Za

najvýznamnejšie diela ekologického charakteru považujem

vybudovanie systému čerpacích staníc, čím sme napojili takmer 90

% spláškových vôd do čistiarne odpadových vôd. Z prevádzky PEPO

sme vyradili benzínové pranie a nahradili ho filtráciou

polyéteru, s použitím špeciálnej kremeliny, čím sme zamedzili

vypúšťanie cca 800 t/rok benzínu do dopadových vôd. Vybudovaním

záchytnej nádrže na skládke pevného odpadu na Brezine sme

zamedzili vypúšťaniu priesakových vôd do rieky Nitra, na

protihavarijnú prevenciu sme vybudovali kontinuálny monitoring

odpadových vôd, grantom naň prispela holandská vláda. Spomeniem

ešte stripovanie odpadových vôd, čím sme znížili chlórované

uhľovodíky v odpadových vodách, v elektrolýze sme začali používať

rekryštalizovanú soľ, čím sa znížila tvorba soľankových kalov asi

o 95 % soľnosti a ortuti v odpadových vodách.

- Od ekolológie prejdime teraz k vnútorným zmenám vo vašej firme.

Rok 2002 ste označili za rok zmien v NCHZ. Môžete ho z tohto

pohľadu zhodnotiť?

* Novácke chemické závody vlani pokročili v reštrukturalizácii a

odčleňovaní výrob nesúvisiacich s jadrom podnikania. Z bývalých

prevádzok vznikli tri nové závody, odčlenili sme obslužné

činnosti. Od týchto zmien si sľubujeme zvýšenie zodpovednosti

jednotlivých závodov za svoje výsledky, zníženie nákladov a tým

zlepšenie ekonomiky celej firmy. Nebyť neúmerného posilnenia

slovenskej koruny v závere roka, mohli by sme zhodnotiť uplynulý

rok ešte lepšie. V otázke zamestnanosti sa do popredia dostala

produktivita práce, ktorá je určujúca pre ďalšiu

konkurencieschopnosť našej firmy a tým aj jej budúcnosť.

- Vaša firma má stabilnú pozíciu na trhu. Aké sú výsledky z

posledného obdobia?

* Od roku 1998 zaznamenávame medziročné prírastky v realizovanej

produkcii i v dosahovaných ekonomických výsledkoch našej

spoločnosti. Z tohto pohľadu bol historicky najúspešnejším rok

2001, kedy sme zaznamenali predaj na úrovni 4,64 mld. Sk, z toho

vývoz za 3,58 mld. Sk a dosiahli sme zisk 111 miliónov korún.

Podľa predbežných výsledkov bol rok 2002 o niečo menej úspešný a

menej ziskový, keď celkový predaj predstavoval 4,51 mld. Sk, z

toho export predstavoval 3,52 mld. Sk. Naša výroba išla aj v roku 2002

prakticky naplno, ale výsledné čísla ovplyvnil negatívny vývoj

cien predaja v hodnotenom období na trhoch a čiastočne aj

postupné spevňovanie devízového kurzu slovenskej koruny v závere

minulého roka.

- Chemická výroba je pre väčšinu verejnosti málo zrozumiteľná.

Pripomenieme, že v NCHZ ste už pred rokmi vyvinuli a ešte stále

produkujete napríklad obľúbený tekutý škrob na bielizeň Slovamyl.

Môžete laickej verejnosti spomenúť niektoré ďalšie známe a

populárne výrobky?

* Prevažná väčšina produktov NCHZ, a. s., je určená na ďalšie

spracovanie u našich odberateľov. To znamená, že to, čo je pre

nás výrobkom, je pre iného surovinou na výrobu konkrétneho

produktu. Z tohto pohľadu možno výrobu v Novákoch parafrázovať

sloganom, použitým v jednej z predchádzajúcich reklamných

kampaní: Sme na počiatku veci. Dovolím si to ilustrovať na

príklade polyvinylchloridu. Takmer 70 % všetkého PVC sa používa v

oblasti stavebníctva, v novostavbách, ako aj pri rekonštrukčných

prácach. V tomto odvetví sa PVC využíva rôznym spôsobom, ako

profily na okná, dvere, ploty, či vodovodné rúry, kanalizačné

potrubia, drenážne rúry aj podlahové a strešné krytiny, izolačné

membrány, káble a elektroinštalačný materiál, vypínače, sanitárne

vybavenie, vonkajšie obklady, tapety a pod.

Už okolo päťdesiat rokov sa PVC úspešne používa v zdravotníctve

vo výrobkoch ako katétre a kanyly, infúzne hadičky, krvné vaky,

rôzne lekárske nástroje, prístroje pre srdcové bypassy. Z ďalších

aplikácií sú to napríklad ochranné odevy, záchranné člny a vesty,

plastové topánky, podrážky a športová obuv, nádrže, kontajnery,

obaly, fólie a podnosy, športové potreby, hračky, časti nábytku,

záhradné a priemyselné hadice, dopravné pásy a zariadenia,

autoplachty. PVC je druhým najdôležitejším polymérom v

automobilovom priemysle po polypropyléne. Priemerné auto v Európe

obsahuje asi 16 kg PVC. Sú z neho vyrábané vnútorné súčasti ako

palubné dosky, dverové panely, sedadlá, motorové a vonkajšie

časti, ako tesnenia, kryty, spojky káblov a ochranné výlisky,

atď. Reklamný priemysel používa dosky z PVC, ktoré sa ľahko

ohýbajú a tvarujú, preto sa používajú na výrobu bilboardov,

reklamných štítov a pod. V priemysle obalov sa používa PVC, vďaka

širokému rozsahu vlastností, od obalov na kozmetiku, po fólie a

podnosy na zeleniny.

Dobre známe sú okrem už spomínaného syntetického škrobu Slovamyl,

ktorý je vyrábaný na báze polyvinylacetátovej disperzie,

predovšetkým výrobky určené pre stavebníctvo a zároveň sú naším

príspevkom k šetreniu energiami. Sú to okenné profily z PVC pre

výrobu plastových okien, kde ponúkame trojkomorový systém

INTERNOVA soft line a šesťkomorový systém INTERNOVA 6000. Okrem

toho vyrábame plastový obklad na fasády Slovinyl Siding, ktorý v

kombinácii so zateplením už viac rokov pozná naša verejnosť.

-Pán generálny riaditeľ, aké sú vaše tohtoročné očakávania,

môže zvýšenie cien energií výrazne ovplyvniť hospodársky

výsledok Nováckych chemických závodov?

* Väčšina našej produkcie je určená na export, keďže tuzemský trh

nie je schopný absorbovať našu produkciu. Ceny výrobkov na

medzinárodnom trhu sú dané ponukou a dopytom, nie je možné do

nich automaticky premietať zvýšenie cien vstupov, ktorým sme

vystavení. Preto výrazné zvýšenie cien od začiatku tohto roka

označujeme spolu s ostatnými chemickými firmami za drastické a

pre niektoré výroby až likvidačné. Napriek tomu verím, že sa s

touto situáciou vyrovnáme, pravda na úkor zisku. Odrazí sa to aj

v poklese tak potrebných zdrojov na investície, ktoré prinášajú

zvýšenie konkurencieschopnosti. Zároveň nebudeme môcť pokračovať

rýchlejším tempom v ekologizácii výroby, ktorá je rovnako

nevyhnutnosťou. Platí však jasné pravidlo: Na ekologické

ivestície si najprv musíme vytvoriť zdroje. Musíme hľadať

vnútorné zdroje na elimináciu aspoň časti zdraženia vstupov.

Zvýšime dôraz na kvalitu a produktivitu práce. Dúfame, že nedôjde

k prudkému posilneniu slovenskej koruny, pretože náš predaj,

ktorý realizujeme predovšetkým v devízach, by v korunách

poklesol. So súčasným nižším kurzom koruny však v našom

podnikateľskom pláne rátame a vyrovnávame sa s ním. Firma mieni

aj v roku 2003 pokračovať v ďalšej investičnej činnosti tak, aby

sme udržali krok s konkurenciou a ďalej pokročili v likvidácii

ekologických dlhov zdedených z minulosti. Skrátka tak, ako sme o

tom hovorili na začiatku nášho rozhovoru.

Pripravila: Viera KLASOVITÁ

Najčítanejšie na My Horná Nitra

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami
 2. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž
 3. Contact Center Hub a Ncontactcenter od NFON
 4. Volkswagen ID.5 prináša nový softvér aj pre staršie modely
 5. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách?
 6. Šprintérsky duel IONIQ 5 vs i30 N Performance má víťaza
 7. MS v hokeji: TV Tipsport + špeciálna kurzová ponuka!
 8. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov
 1. Prečo potrebujeme udržateľné riešenia v oblasti mobility?
 2. Gestačný diabetes mellitus
 3. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami
 4. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž
 5. Do finále McDonald´s Cupu sa prebojovalo mužstvo z Víťaza
 6. Garmin vyrobil cykloradar Varia RCT715 s bezpečnostnou kamerou
 7. Obľúbená pracovná agentúra Work Service nezmizla
 8. Župné mestečko ovládne krajské mesto aj celý Abov. Už zajtra
 1. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov 7 066
 2. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách? 6 292
 3. Odišlo už štvrť milióna mladých ľudí. Má Slovensko budúcnosť? 5 253
 4. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž 2 283
 5. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami 1 568
 6. Príliš veľa vitamínov škodí zdraviu, majte ich pod kontrolou 1 410
 7. Šprintérsky duel IONIQ 5 vs i30 N Performance má víťaza 1 146
 8. 5 najčastejších chýb pri zateplení fasády: zabráňte im 1 057

Blogy SME

 1. Otilia Horrocks: "Urbex" na vstupe do Košíc
 2. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: Kam až zájdu návrhy na obmedzovanie prístupu k interrupciám?
 3. Roman Kebísek: Transport sestier Franklových z bratislavskej Patrónky do Osvienčimu r. 1942
 4. Ivan Beňovič: Význam osobného súkromia pre človeka a spoločnosť
 5. Marta Karchňáková: O tom, čo si odnášam
 6. Marta Karchňáková: About what I’m taking with me
 7. Denisa Tomíková: Radosť v krabičke
 8. Adriana Boysová: Svet plný farieb, bohýň, borcov a nápisov na stenách
 1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 15 340
 2. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 11 093
 3. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 9 743
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 4 877
 5. Ivan Beňovič: Sankcie voči oligarchom vojnu na Ukrajine nezastavia 4 099
 6. Jana Melišová: Skutočná cena za vojnu 3 964
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925) 3 143
 8. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 2 836
 1. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 2. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 4. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
 5. Jiří Ščobák: Sú reformy Igora Matoviča (zvýšené prídavky na deti a daňové bonusy pre pracujúcich rodičov) dobrý nápad?
 6. Jiří Ščobák: Jaká je situace na linii dotyku? Pomůže Rusku mobilizace?
 7. Adam Valček: Pri čudnom zákroku na súde sa NAKA pokúšala zmocniť utajených dokumentov
 8. Jiří Ščobák: Sluha národa: Recenze 1. řady seriálu s Volodymyrom Zelenskym
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Prievidza a Bojnice - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Horná Nitra

Na udeľovaní Novinárskej ceny v Bratislave sprevádzal Ľubicu Stančíkovú manžel.

Porota vyzdvihla kvalitu investigatívnej práce, ktorá poukazuje na nekalé praktiky v súvislosti s pozemkami v okolí Liptovskej Mary.


8 h
Peter by zaradenie vodíkových vlakov do bežnej prevádzky privítal. Poukázal však na potrebnú infraštruktúru.

Koncom týždňa prišiel do Prievidze prvý vlak poháňaný vodíkom. Aj keď išlo len o prezentačnú jazdu, takéto vlaky by v budúcnosti mohli voziť bežných cestujúcich.


9 h
Manažér futbalistov Lehoty pod Vtáčnikom Marek Grolmus.

Klub zo štvortisícovej obce zapracováva už niekoľko rokov do svojho kádra najmä hráčov z hornonitrianskeho regiónu.


19. máj
Hornonitrianske zastúpenie na Mimoriadnom sneme Združenia miest a obcí Slovenska.

Mesto Handlová sa pripojilo k Združeniu miest a obcí Slovenska (ZMOS) a vo štvrtok vstúpilo do štrajkovej pohotovosti.


TASR 19. máj

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Fotku mladíka prišla žena osobne ukázať na mestskú políciu. Mala o neho strach.


19. máj

Nehody v tomto úseku nie sú ojedinelé.


19. máj

Spoločnosť West Media podpísala dlhodobú nájomnú zmluvu na 15 hektárové pozemky.


19. máj

Pre zápach vo firme zasahovali hasiči aj v Detve.


14 h

Blogy SME

 1. Otilia Horrocks: "Urbex" na vstupe do Košíc
 2. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: Kam až zájdu návrhy na obmedzovanie prístupu k interrupciám?
 3. Roman Kebísek: Transport sestier Franklových z bratislavskej Patrónky do Osvienčimu r. 1942
 4. Ivan Beňovič: Význam osobného súkromia pre človeka a spoločnosť
 5. Marta Karchňáková: O tom, čo si odnášam
 6. Marta Karchňáková: About what I’m taking with me
 7. Denisa Tomíková: Radosť v krabičke
 8. Adriana Boysová: Svet plný farieb, bohýň, borcov a nápisov na stenách
 1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 15 340
 2. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 11 093
 3. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 9 743
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 4 877
 5. Ivan Beňovič: Sankcie voči oligarchom vojnu na Ukrajine nezastavia 4 099
 6. Jana Melišová: Skutočná cena za vojnu 3 964
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925) 3 143
 8. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 2 836
 1. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 2. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 4. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
 5. Jiří Ščobák: Sú reformy Igora Matoviča (zvýšené prídavky na deti a daňové bonusy pre pracujúcich rodičov) dobrý nápad?
 6. Jiří Ščobák: Jaká je situace na linii dotyku? Pomůže Rusku mobilizace?
 7. Adam Valček: Pri čudnom zákroku na súde sa NAKA pokúšala zmocniť utajených dokumentov
 8. Jiří Ščobák: Sluha národa: Recenze 1. řady seriálu s Volodymyrom Zelenskym

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu