Štvrtok, 22. október, 2020 | Meniny má SergejKrížovkyKrížovky

Stabilnú pozíciu na trhu nehodlajú opustiť

Novácke chemické závody investovali do ekologick

Vlani pokročili

v reštrukturalizácii firmy, spevňovanie devízového kurzu koruny

ovplyvnilo ich hospodársky výsledok... O tejto problematike, no

nielen o nej, Prieboj hovorí s predsedom predstavenstva

a generálnym riaditeľom NCHZ, a.s., Nováky Ľubošom BEŇOM.

- Pán generálny riaditeľ, koncom vlaňajška rozpútalo hnutie

Greenpeace opäť kampaň proti NCHZ, a.s., tentoraz v súvislosti

s vypúšťaním odpadových vôd z výroby trichlóretylénu do rieky

Nitry. Nastolili požiadavku zastavenia výroby a podali na odbor

životného prostredia OÚ trestné oznámenie na Okresnú prokuratúru

v Prievidzi. Aké je vaše stanovisko k tomuto problému?

* Naši právni experti považujú za neopodstatnený podnet

organizácie Greenpeace, ktorý podala na Okresnú prokuratúru v

Prievidzi, že v kauze výroby trichlóretylénu v NCHZ, nekoná odbor

životného prostredia Okresného úradu v Prievidzi správne. Podľa

nového zákona o vodách, platí od júna 2002, tým, že naša firma

požiadala odbor životného prostredia Okresného úradu v Prievidzi

o preskúmanie pôvodného rozhodnutia z júna 1999, ktorým mala byť

výroba trichlóretylénu zastavená, došlo k odkladnému účinku

pôvodného rozhodnutia. V súčasnosti tak NCHZ vypúšťajú odpadové

vody v súlade s platným povolením. Zároveň pripravovanými

investíciami vo výške 50 miliónov korún, z ktorých už 28 miliónov

Sk bolo použitých, znížia v tomto roku množstvo trichlóretylénu

a ďalších chlórovaných uhľovodíkov v odpadových vodách

vypúšťaných z podniku.

- Čo si myslíte, prečo si hnutie Greenpeace vybralo práve NCHZ,

keď na Slovensku je mnoho iných firiem, ktoré majú rovnako

problémy s ekologickým dlhom minulosti?

* Myslím si, že posledná kampaň vedená proti NCHZ je odpoveďou na

zrušenie zákazu výroby PVC a jej pokračovanie vedie k

poškodzovaniu obchodných záujmov našej spoločnosti. Snaha o

zastavenie výroby trichlóretylénu nie je systémovým riešením

ekologickej situácie. Naša firma už pokročila v riešení z

minulosti zdedených ekologických problémov. Potrebujeme si však

na to vytvoriť svojou činnosťou zdroje a okamžité odstavenie

výroby by situáciu iba skomplikovalo. V závode sme už vykonali

opatrenia pre zlepšenie technológie výroby, čím sa čiastočne

zlepšil aj problém trichlóretylénu. Do konca marca 2003

predložíme program opatrení na postupné znižovanie jeho

vypúšťaného množstva. Opakovane zdôrazňujem, že ak nebudú

dostatočné, sme pripravení aj na odstavenie výroby.

- Keď už hovoríme o ekológii, treba spomenúť, že NCHZ, a.s., v

tejto oblasti pokročili a ekológia je jednou zo samozrejmých

súčastí dnešného výrobného programu. Čo všetko ste zatiaľ pre

ochranu a očistenie životného prostredia urobili?

* Chcem zdôrazniť, že máme ucelený prístup k likvidácii

ekologických dlhov zdedených z minulosti. Bez ohľadu na aktivity

ochrancov prírody sme sami pristúpili principiálne k tejto

otázke a dnes sú tu pozitívne výsledky v zlepšení životného

prostredia. Z hľadiska celkového stavu vodného hospodárstva

môžeme konštatovať, že za obdobie posledných desať rokov NCHZ

nastúpili pozitívny trend, najmä vo vývoji kvality odpadových

vôd. Celkové náklady na opatrenia predstavujú 250 miliónov korún.

- Môžete aspoň niektoré, pán generálny riaditeľ, priblížiť našim

čitateľom?

* Naša spoločnosť znížila znečisťovanie v ukazovateli BSK5

(znečistenie organickými látkami) o cca 150 t/rok, ďalej v

ukazovateľoch ropné látky o 15 t/rok a chlórované uhľovodíky o 50

t/rok. Zásluhu na tom má odstavenie výroby starej elektrolýzy,

výroby vinylchloridu z benzínu, resp. presun etoxylovaných a

propoxylovaných mastných alkoholov a aromátov na nový závod firmy

SLOVECA, sprevádzkovanie ozdravných opatrení, ale aj ďalšie. Za

najvýznamnejšie diela ekologického charakteru považujem

vybudovanie systému čerpacích staníc, čím sme napojili takmer 90

% spláškových vôd do čistiarne odpadových vôd. Z prevádzky PEPO

sme vyradili benzínové pranie a nahradili ho filtráciou

polyéteru, s použitím špeciálnej kremeliny, čím sme zamedzili

vypúšťanie cca 800 t/rok benzínu do dopadových vôd. Vybudovaním

záchytnej nádrže na skládke pevného odpadu na Brezine sme

zamedzili vypúšťaniu priesakových vôd do rieky Nitra, na

protihavarijnú prevenciu sme vybudovali kontinuálny monitoring

odpadových vôd, grantom naň prispela holandská vláda. Spomeniem

ešte stripovanie odpadových vôd, čím sme znížili chlórované

uhľovodíky v odpadových vodách, v elektrolýze sme začali používať

rekryštalizovanú soľ, čím sa znížila tvorba soľankových kalov asi

o 95 % soľnosti a ortuti v odpadových vodách.

- Od ekolológie prejdime teraz k vnútorným zmenám vo vašej firme.

Rok 2002 ste označili za rok zmien v NCHZ. Môžete ho z tohto

pohľadu zhodnotiť?

* Novácke chemické závody vlani pokročili v reštrukturalizácii a

odčleňovaní výrob nesúvisiacich s jadrom podnikania. Z bývalých

prevádzok vznikli tri nové závody, odčlenili sme obslužné

činnosti. Od týchto zmien si sľubujeme zvýšenie zodpovednosti

jednotlivých závodov za svoje výsledky, zníženie nákladov a tým

zlepšenie ekonomiky celej firmy. Nebyť neúmerného posilnenia

slovenskej koruny v závere roka, mohli by sme zhodnotiť uplynulý

rok ešte lepšie. V otázke zamestnanosti sa do popredia dostala

produktivita práce, ktorá je určujúca pre ďalšiu

konkurencieschopnosť našej firmy a tým aj jej budúcnosť.

- Vaša firma má stabilnú pozíciu na trhu. Aké sú výsledky z

posledného obdobia?

* Od roku 1998 zaznamenávame medziročné prírastky v realizovanej

produkcii i v dosahovaných ekonomických výsledkoch našej

spoločnosti. Z tohto pohľadu bol historicky najúspešnejším rok

2001, kedy sme zaznamenali predaj na úrovni 4,64 mld. Sk, z toho

vývoz za 3,58 mld. Sk a dosiahli sme zisk 111 miliónov korún.

Podľa predbežných výsledkov bol rok 2002 o niečo menej úspešný a

menej ziskový, keď celkový predaj predstavoval 4,51 mld. Sk, z

toho export predstavoval 3,52 mld. Sk. Naša výroba išla aj v roku 2002

prakticky naplno, ale výsledné čísla ovplyvnil negatívny vývoj

cien predaja v hodnotenom období na trhoch a čiastočne aj

postupné spevňovanie devízového kurzu slovenskej koruny v závere

minulého roka.

- Chemická výroba je pre väčšinu verejnosti málo zrozumiteľná.

Pripomenieme, že v NCHZ ste už pred rokmi vyvinuli a ešte stále

produkujete napríklad obľúbený tekutý škrob na bielizeň Slovamyl.

Môžete laickej verejnosti spomenúť niektoré ďalšie známe a

populárne výrobky?

* Prevažná väčšina produktov NCHZ, a. s., je určená na ďalšie

spracovanie u našich odberateľov. To znamená, že to, čo je pre

nás výrobkom, je pre iného surovinou na výrobu konkrétneho

produktu. Z tohto pohľadu možno výrobu v Novákoch parafrázovať

sloganom, použitým v jednej z predchádzajúcich reklamných

kampaní: Sme na počiatku veci. Dovolím si to ilustrovať na

príklade polyvinylchloridu. Takmer 70 % všetkého PVC sa používa v

oblasti stavebníctva, v novostavbách, ako aj pri rekonštrukčných

prácach. V tomto odvetví sa PVC využíva rôznym spôsobom, ako

profily na okná, dvere, ploty, či vodovodné rúry, kanalizačné

potrubia, drenážne rúry aj podlahové a strešné krytiny, izolačné

membrány, káble a elektroinštalačný materiál, vypínače, sanitárne

vybavenie, vonkajšie obklady, tapety a pod.

Už okolo päťdesiat rokov sa PVC úspešne používa v zdravotníctve

vo výrobkoch ako katétre a kanyly, infúzne hadičky, krvné vaky,

rôzne lekárske nástroje, prístroje pre srdcové bypassy. Z ďalších

aplikácií sú to napríklad ochranné odevy, záchranné člny a vesty,

plastové topánky, podrážky a športová obuv, nádrže, kontajnery,

obaly, fólie a podnosy, športové potreby, hračky, časti nábytku,

záhradné a priemyselné hadice, dopravné pásy a zariadenia,

autoplachty. PVC je druhým najdôležitejším polymérom v

automobilovom priemysle po polypropyléne. Priemerné auto v Európe

obsahuje asi 16 kg PVC. Sú z neho vyrábané vnútorné súčasti ako

palubné dosky, dverové panely, sedadlá, motorové a vonkajšie

časti, ako tesnenia, kryty, spojky káblov a ochranné výlisky,

atď. Reklamný priemysel používa dosky z PVC, ktoré sa ľahko

ohýbajú a tvarujú, preto sa používajú na výrobu bilboardov,

reklamných štítov a pod. V priemysle obalov sa používa PVC, vďaka

širokému rozsahu vlastností, od obalov na kozmetiku, po fólie a

podnosy na zeleniny.

Dobre známe sú okrem už spomínaného syntetického škrobu Slovamyl,

ktorý je vyrábaný na báze polyvinylacetátovej disperzie,

predovšetkým výrobky určené pre stavebníctvo a zároveň sú naším

príspevkom k šetreniu energiami. Sú to okenné profily z PVC pre

výrobu plastových okien, kde ponúkame trojkomorový systém

INTERNOVA soft line a šesťkomorový systém INTERNOVA 6000. Okrem

toho vyrábame plastový obklad na fasády Slovinyl Siding, ktorý v

kombinácii so zateplením už viac rokov pozná naša verejnosť.

-Pán generálny riaditeľ, aké sú vaše tohtoročné očakávania,

môže zvýšenie cien energií výrazne ovplyvniť hospodársky

výsledok Nováckych chemických závodov?

* Väčšina našej produkcie je určená na export, keďže tuzemský trh

nie je schopný absorbovať našu produkciu. Ceny výrobkov na

medzinárodnom trhu sú dané ponukou a dopytom, nie je možné do

nich automaticky premietať zvýšenie cien vstupov, ktorým sme

vystavení. Preto výrazné zvýšenie cien od začiatku tohto roka

označujeme spolu s ostatnými chemickými firmami za drastické a

pre niektoré výroby až likvidačné. Napriek tomu verím, že sa s

touto situáciou vyrovnáme, pravda na úkor zisku. Odrazí sa to aj

v poklese tak potrebných zdrojov na investície, ktoré prinášajú

zvýšenie konkurencieschopnosti. Zároveň nebudeme môcť pokračovať

rýchlejším tempom v ekologizácii výroby, ktorá je rovnako

nevyhnutnosťou. Platí však jasné pravidlo: Na ekologické

ivestície si najprv musíme vytvoriť zdroje. Musíme hľadať

vnútorné zdroje na elimináciu aspoň časti zdraženia vstupov.

Zvýšime dôraz na kvalitu a produktivitu práce. Dúfame, že nedôjde

k prudkému posilneniu slovenskej koruny, pretože náš predaj,

ktorý realizujeme predovšetkým v devízach, by v korunách

poklesol. So súčasným nižším kurzom koruny však v našom

podnikateľskom pláne rátame a vyrovnávame sa s ním. Firma mieni

aj v roku 2003 pokračovať v ďalšej investičnej činnosti tak, aby

sme udržali krok s konkurenciou a ďalej pokročili v likvidácii

ekologických dlhov zdedených z minulosti. Skrátka tak, ako sme o

tom hovorili na začiatku nášho rozhovoru.

Pripravila: Viera KLASOVITÁ

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 2. Päť chýb pri zateplení strechy
 3. Vitajte v postapokalyptickom svete
 4. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 5. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 6. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 7. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 8. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 9. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 10. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 1. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 2. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 3. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 4. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 6. Úprava osobného motorového vozidla
 7. Important information for Brazilians living in Slovakia
 8. Prečo sú dnes ryby také dôležité?
 9. Vitajte v postapokalyptickom svete
 10. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 1. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 17 531
 2. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 15 348
 3. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 15 009
 4. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 12 619
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 898
 6. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 9 958
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 9 942
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 518
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 437
 10. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 248
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Prievidza a Bojnice - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Horná Nitra

O petícii rokovali na ministerstve

Iniciátora petície Za zachovanie súčasnej platnej legislatívy v oblasti stravovania zamestnancov Ľubomíra Sečkára s jeho tímom prijala generálna riaditeľka sekcie práce Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Danica Lehocká.

Samosprávy na hornej Nitre poukázali na chýbajúci legislatívny rámec celoplošného testovania

Samosprávy na hornej Nitre chcú byť súčinné pri celoplošnom testovaní obyvateľov, upozornili však na chýbajúci legislatívny rámec, ktorý sa dotýka zabezpečenia pracovníkov zo strany miest a obcí.

Ilustračné foto.

Kontrola v prievidzskom zariadení pre seniorov zistila viaceré nedostatky

V zariadení vykonala kontrolu komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím aj ministerstvo práce sociálnych veci a rodiny. Ministerstvo počas dohľadu skonštatovalo porušenia ústavy aj zákona o sociálnych službách.

Zariadenie pre seniorov Prievidza. Ilustračné foto
Akcia platí len 24 hodín

LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY

Akcia platí pre nových aj existujúcich predplatiteľov, ktorí si ho predĺžia.

Táto akcia platí len 24 hodín a nebude sa opakovať.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zoznam odberných miest v Dolnom Kubíne, Námestove, Trstenej a Tvrdošíne

Samosprávy finišujú s prípravami na pilotné testovanie na COVID-19, ktoré sa začne už zajtra ráno.

Zamestnanec reťazca: Mali sme pozitívnu kolegyňu, musel som ísť aj tak do práce

Aké pocity zažívajú ľudia z prvej línie, sme zisťovali od zamestnanca nemenovaného obchodného reťazca.

V kraji sú na tom najhoršie okresy Banská Bystrica a Brezno

Včera zistili na Slovensku viac ako 2 200 nakazených. 210 z toho v Banskobystrickom kraji. 56 v okrese Banská Bystrica a 45 v okrese Brezno.

Už ste čítali?